+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Manide kaç cümle vardır bu cümleler kaçar düzeye ayrılmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Manide kaç cümle vardır bu cümleler kaçar düzeye ayrılmıştır
  manide kaç cümle vardır bu cümleler kaçar düzeye ayrılmıştır 2. HARBİKIZ
  Moderator

  * Hece ölçüsünün 7'li kalıbıyla söylenir. Az da olsa beş, sekiz veya on bir heceli manilere de rastlanır.

  * Çoğunlukla dört dizeden oluşur. Ancak dize sayısı dörtten fazla olanlar da vardır.

  * Uyak düzeni çoğunlukla aaba şeklinde olmakla birlikte abcb şeklinde uyaklanan mâniler de vardır.

  * Aşk, gurbet, kıskançlık, özlem, kırgınlık doğa olayları gibi konular işlenir.

  * Çoğu aşk konusunda olup özel bir ezgi söylenmekle birlikte mânile-ri şöyle gruplandırabiliriz: Sevda mânileri, şehir mânileri, ramazan mânileri, gelin - kaynana mânileri, sünnet mânileri, askerlik mâ-nileri

  * Mânilerde ilk iki mısra daha çok uyak oluşturma kaygısıyla söylenmiştir. Bu mısralara "doldurma mısra" denir. Sadece birinci dizesi doldurma mısra olan mâniler de vardır. Asıl duygu ve düşünce son iki mısrada verilir.

  Atımızı koşalım

  Dağı taşı aşalım

  Sen yağmur ol, ben bulut

  Yağarken kavuşalım

  (İlk iki dizesi doldurma)

  * Maniler çoğunlukla kadınlar arasında ve irticalen (doğaçlama, hazır-lıksız) söylenir. Çeşitli tören ya da günlerde mâni söylemek geleneğe dönüşmüştür. Mâni söyleyene "mânici, mâni yakıcı, mâni düzücü" denir.

  * Zamanla ilk söyleyeni unutulup halkın arasında yayıldığı için anonim ürünlerdir. Ancak söyleyeni belli mâniler de vardır. Bu tür manilerde, şairlerin mahlaslarına rastlayabiliriz.

  1. Düz Mâni (Tam Mâni): Dört dizeden oluşan, 7'li hece ile söylenen (4+3 duraklı), "aaba" şeklinde uyaklanan ve ilk iki dizesi genellikle doldurma olan mânilerdir.

  a Ay doğar batar şimdi

  a Işığı tutar şimdi

  b Ben yârimin kuluyum

  a Dilerse satar şimdi

  a Bağa girdim üzün yok

  a El yarinde gözüm yok

  b Ben yarimi küstürdüm

  a Barışmaya yüzüm yok

  a Yana yana kül oldum

  a Bir esmere kul oldum

  b Kuş dili bilmez iken

  a Şakıdım bülbül oldum

  İlk iki dizeleri doldurma

  2. Cinaslı Mâni (Kesik Mâni): Cinaslı uyak bulunur. İlk mısranın hece sa-yısı yediden azdır. Mısra sayısı dörtten fazla olabilir.

  a Yâr sana

  a Çağlar sular yâr sana

  b Madem Ferhat'ım dersin

  a Şu dağlın yarsana


  a Karadan

  a Gel geç gönül karadan

  b Yârim gider gemiyle

  a Ben giderim karadan

  c Ciğerim göz göz oldu

  a Görünmüyor yaradan

  b Ayırmasın Hak beni

  a Kaşı gözü karadan  3. Yedekli Mâni (Artık Mâni): Düz maninin dizelerine anlamlı başka dize-lerin eklenmesi sonucu oluşan mânilerdir. Asıl uyak değişmez. Artık mâni-de cinaslı uyak bulunmaz, ilk dizelerin bir anlam taşımasıdır. Bazı cinaslı manilerde de dörtten fazla mısra bulunması yönüyle bunların yedekli maniyle benzerlik taşıdığı düşünülebilir. Yedekli maninin bu tür cinaslı maniler-den ayrılan yönü; yedekli manide cinaslı uyağın bulunmamasıdır. Artık manideki ilk iki dizenin anlamlı olması da onu cinaslı maniden ayıran başka bir özelliktir.  a Ağlarım çağlar gibi

  a Derdim var dağlar gibi

  b Ciğerden yaralıyım

  a Gülerim sağlar gibi

  c Her gelen bir gül ister

  a Sahipsiz bağlar gibi

  a İlkbahara yaz derler

  a Şirin söze naz derler

  b Kime derdim söylesem

  a Bu dert sana az derler

  c Kendin ettin kendine

  a Yana yana gez derler

  4. Karşılıklı Mâni (Deyiş): İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olan bu tür maniler için bu bölgede "karşı - beri" terimi kullanılmaktadır.  a - Benim bahtı (talihi) yârim

  a Gönlümün tahtı yârim

  b Yüzünde göz izi var

  a Sana kim bahtı (baktı)yârim  a - Kapıdan bahtı (baktı) yârim

  a Su gibi ahtı yârim

  b Yüzüme göz değmedi

  a Güneşler yahtı yârim

  Erkek:

  "Karşıya kaban derler

  Ökçeye taban derle

  Kız hatırın kalmasın

  Nişanlın çoban derler  Kız:

  Karşı kabansız olmaz

  Ökçe tabansız olmaz

  "Niye Hatırım kalsın

  Sürü çobansız olmaz

+ Yorum Gönder