+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Hun boyları ile karışan başka Türk boyu Oğuzlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Hun boyları ile karışan başka Türk boyu Oğuzlar
  Hun boyları ile karışan başka Türk boyu Oğuzlar

  Hun boyları ile karışan başka Türk boyu Oğuzlar hakında bilgi

  hunboylarilekaranbakatr.jpg

  Tarih

  7. yüzyıl civarında konar-göçer bir yapıyla yer değiştirmeye başlamışlar ve coğrafi olarak Doğu Roma (Bizans) kayıtlarına göre önce Balkanlar’a yayılmışlardır. Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak ve Balkanlar’da (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar.

  Destanlara göre, Oğuzlar Oğuz Han'ın 6 oğlu ve onların 4'er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve unvanları vardır. bölümleme, Oğuz Kağan Efsanesi'nden kaynaklanmaktadır

  Her boyun bir ongunu ve tamgası vardır.

  Etimoloji

  “Oğuz” daha doğrusu “Oguz” sözünün yapısına dair birçok görüş vardır. Etimoloji açıklamalarından birisi şu şekildedir: Ok+u+z “Oklar; boylar”.

  “Oğuz” sözü, kendi orijinal yapısı yanında, tarihte birçok şekilde kullanılmıştır. Bizanslar “Uz” der, Araplar “Guz” der.

  Oğuz Kağan Destanı'na Göre Oğuz Boyları

  24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han'ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşideddin'e dayanmaktadır. Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmut ise 22 boy saymaktadır.


  Oğuzlar


  Bozoklar


  Üçoklar


  "Gün Han"
  Kayı
  Bayat
  Alkaevli
  Karaevli


  "Ay Han"
  Yazır
  Döğer
  Dodurga
  Yaparlı


  "Yıldız Han"
  Avşar
  Kızık
  Beğdili
  Karkın


  "Gök Han"
  Bayındır
  Beçenek
  Çavuldur
  Çepni


  "Dağ Han"
  Salur
  Eymür
  Alayuntlu
  Yüreğir


  "Deniz Han"
  İğdir
  Büğdüz
  Yıva
  Kınık


  Ongunu Şahin


  Ongunu Kartal


  Ongunu Tavşancıl

  Ongunu Sungur

  Ongunu Uçkuş


  Ongunu Çakır  Bozoklar ve Üçoklar

  Bu boyların Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır. Bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar, boyların bir kısmının batıya göçmesine neden oldu, bir kısmı da Göktürk Devleti'nin kurulması ve Ötüken'i işgali nedeniyle batıya göçmüştür(6.yy). Kalanlar Göktürk egemenliği altına girmiştir.

  630'da ilk Göktürk devletinin zayıflayıp Çin kontrolü altına girmesiyle tekrar birleşmeye başlamışlarsa da İkinci Doğu Göktürk Devleti kurulunca fazla direniş gösteremeden tekrar egemenlik altına girdiler[kaynak belirtilmeli]. (7. yüzyıl sonları). 745 yılında İkinci Doğu Göktürk Devleti de yıkılınca batıya ve Çin'e göçmüş birçok Oğuz Boyu da Ötüken'e geri dönerek Kutluk Bilge Kağan'ın kurduğu Uygur Devleti çatısı altında birleşti. Altaylar'ın batısındaki ve Tanrı Dağları bölgesindeki Oğuz toplulukları ise Gök Türklerin batı kolu olan Türgiş ya da Türkeş Kağanlığına bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. 760'lı yıllarda bölgeyi ele www.alasayvan.net/ geçiren Karluk boyunun kurduğu devlette yer aldılar. Bu boyun öncülüğünde Yağma ve Çiğil boylarının da katılımıyla kurulan Karahanlı Devleti içinde Oğuz boyları da vardı. 10. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde ilk devletlerini kurdular[kaynak belirtilmeli]. 1000 yılında Kıpçaklar tarafından yıkılan bu devletten sonra Oğuzlar ikiye bölündü, bir kısmı kuzeye giderek bugünkü Kırım, Kazak, Bulgar ve Tatarların atası oldular; bir kısmı da Selçuk bey önderliğinde güneye indiler, İslamı kabul edip İslâm orduları hizmetine girdiler. Doğu'daki Oğuz kitlelerinin tarihi başka yönde gelişti. 840 yılında Uygur Devleti Kırgızlar tarafından yıkılınca Oğuzların asıl büyük göçü başladı ve Asya'nın dört bir tarafına ama daha çok kitleler halinde batıya göçtüler ve öteki kandaş boylarla birleştiler.

  Oğuz kitleleri içinde Kınık boyundan olup, ataları Selçuk'un adından ötürü Selçuklular olarak anılmaya başlayan bir kol Tuğrul Bey önderliğinde 1038 yılında Irak ve İran'da Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurdu. Etrafta dağınık yaşayan diğer Türk boyları da bu İmparatorluğa katıldı[kaynak belirtilmeli]. 1040'da Merv yakınlarındaki Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yendiler.

  Selçuklu egemenliği İran, Horasan, Merv, Irak, Suriye, Güney Kafkasya ve Anadolu'da bir asırdan fazla sürdü. Son büyük sultanları Sencer'in 1141'de Semerkant ile Buhara arasında bulunan Katavan mevkiinde Moğol kökenli Karahıtaylılar'a yenilmesi ile devlet çözülmeye başladı. 1153'te kuzeydoğudan gelen Karahıtaylar ve Karluklar tarafından imparatorluk yıkılınca Oğuzlar dağıldı. Dağılan bu boyların kimi Harzemşahlara bağlandı, kimi Horasan'a, Kirman'a göçtü[kaynak belirtilmeli], kimileri de daha batıya gidip Irak'a, Suriye'ye yerleşti[kaynak belirtilmeli], kimileri de Anadolu Selçuklu Devleti 'ne katıldı. Bunlardan www.alasayvan.net/sonra kurulan Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Alemdarlar, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Suriye, Irak ve Azerbaycan'da çeşitli beyliklerde de Oğuz Kağan Destanı mevcuttu.

  Göktürkler ve Oğuzlar Vergi memuruna Amga (veya Imga) derlerdi, ve devlet kasasınada Aglık 2. Acil

  Hun boyları ile karışan başka Türk boyu Oğuzlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hun boylari,  hun boyları