+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Küçük Ünlü Uyumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Küçük Ünlü Uyumu
  Küçük Ünlü Uyumu Hakkında Kısa Bilgiler

  Küçük ünlü uyumu kuralı iki yönlüdür:

  1. Bir kelimenin ilk hecesinde düz ünlü (a, e, ı, i) varsa son-raki hecelerde de düz ünlü bulunur: anlaşmak, yanaşmak, kayıkçı, ısırmak, ılıklaşmak, seslenmek, yelek, bilek, çilek.

  2. Bir kelimenin ilk hecesinde yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) varsa bunu izleyen ilk hecede dar yuvarlak (u, ü) veya geniş düz (a, e) ünlü bulunur: boyunduruk, çocuk, odun, yorgunluk, yoklamak, vurmak, yumurta, özlemek, güreşmek, sürmek.

  Küçük ünlü uyumuna aykırı bazı Türkçe kelimeler de vardır: avuç, avurt, çamur, kabuk, kavuk, kavun, kavur-, kavuş-, savur-, yağmur.

  Küçük ünlü uyumu, alıntı kelimelerde aranmaz: aktör, alkol, bandrol, daktilo, doktor, horoz, kabul, kitap, konsolos, muzır, mühim, mümin, müzik, profesör, radyo, vakur.

  Küçük ünlü uyumuna aykırı kelimelere getirilen ekler, kelimenin son ünlüsüne uyar: kavun-u, konsolos-luğ-u, mümin-lik, müzik-çi, yağmur-luk.

  -ki aitlik eki yalnızca birkaç örnekte küçük ünlü uyumuna uyar: bugünkü, dünkü, öbürkü.

  Bu ünlü düzenleri ve ilk heceyi izleyen ünlüler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir:

  a › a, ı (bakar, alır)
  o › u, a (omuz, oya)

  e › e, i (geçer, gelir)
  ö › ü, e (ölçü, ördek)

  ı › ı, a (kılıç, kısa)
  u › u, a (uzun, uzak)

  i › i, e (ilik, ince)
  ü › ü, e (ütü, ürkek)
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Küçük ünlü uyumu

  Küçük ünlü uyumu kuralı iki yönlüdür:

  1. Bir kelimenin birinci hecesinde düz bir ünlü (a, e, ı, i) varsa, sonraki hecelerde de düz ünlüler bulunur:

  anlaşmak, yanaşmak, kayıkçı, ısırmak, ılıklaşmak, seslenmek, yelek, bilek, çilek.

  2. Bir kelimenin birinci hecesinde yuvarlak bir ünlü (o, ö, u, ü) varsa, yuvarlak ünlülü heceyi izleyen ilk hecede dar yuvarlak (u, ü) veya geniş düz (a, e) ünlüler bulunur:

  boyunduruk, çocuk, odun, yorgunluk, yoklamak, vurmak, yumurta, uçtu, önde, özlemek, güreşmek, sürmek.

  Bu tür kelimelere geniş düz (a, e) ünlü taşıyan bir ek geldiği zaman sonraki hecelerin ünlüleri geniş düz (a, e) olabildiği gibi düz dar (ı, i) da olabilir:

  boylarını, uygunlaşır, günleri, öndeyiz, yoldayız. Bu durum küçük ünlü uyumuna aykırı değildir.

  Dilimizde küçük ünlü uyumuna aykırı bazı kelimeler vardır:

  1. avuç, avurt, çamur, kabuk, kavuk, kavun, kavurmak, kavuşmak, savurmak, yağmur.
  2. Küçük ünlü uyumu alıntı kelimeler için söz konusu değildir:
  3. alkol, daktilo, doktor, horoz, radyo, konsolos, profesör, aktör, bandrol, kabul, mühim, muzır, müzik, mümin, vakur.
  4. Ancak bazı alıntı sözler küçük ünlü uyumuna uydurulmuştur:
  5. müdür (< müdi:r), mümkün (< mümki:n), müşkül (< müşkil).
  6. Küçük ünlü uyumuna aykırı kelimelere getirilen ekler, kelimenin son ünlüsüne uyar:
  7. kavun-u, yağmur-luk, mümin-lik, müzik-çi.

 3. Asel
  Bayan Üye
  Küçük Ünlü Uyumu nedir


  Düzlük-yuvarlaklık uyumu da denir. Bu kurala göre bir kelime düz ünlü (a, e, ı, i) ile başlıyorsa sonraki ünlüler düz; yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) ile başlıyorsa sonraki ünlüler ya dar yuvarlak (u, ü) [4] ya da düz geniş (a, e) olmalıdır:

  Örnekler:
  arkadaş, karanlık, kelime, merdiven, serilmek, ıslık, ılık, ırak, sıcaklık, incelik, iyi
  kova, orak, oğlak, oğlan, gözlem, önem, uğrak, uygar, uğraşmak, üzer, üçer
  okul, kuru, uygun, olumlu, bozulmuş, çocuk, oğul, okul, ölümlü, öküz, uğur, ululuk, üçüz, üzüm, süzgün

  Büyük Ünlü Uyumu Nedir ? (Detay) :
  Ünlülerin düzlük-yuvarlaklık , darlık-genişlik bakımın*dan birbirlerine uygunluğuna küçük ünlü uyumu denir. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde düz bir ünlü varsa (a, e, ı, i), daha sonraki hecelerde de düz ünlüler gelmek zorundadır.

  ÖRNEK
  Bakıcı, aşınma, bilge, çayır, yayla,
  Türkçe sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak bir ünlü varsa (o, ö, u, ü), sonraki hecelerde ya dar-yuvarlak olan "u, ü" ya da geniş-düz olan "a, e" gelir.

  ÖRNEK
  Gözlük, sorgu, söylemek, görüş, gülmek

  UYARI 1 : Geniş-yuvarlak olan "o,ö" ünlüleri, Türkçe sözcüklerin yalnızca ilk hecelerinde bulunabilir (-yor eki dışında). Orta ve son hecesinde geniş-yuvarlak "o,ö" bulunan sözcükler Türkçe değildir.

  ÖRNEK
  Horoz, şoför, doktor, televizyon, radyo

  NOT: Bazı bileşik sözcüklerde ve ünlemlerde ilk hece dışında "o,ö" bulunabilir.

  ÖRNEK
  Dereotu, Çukurova, ayol, öhö, oho

  UYARI 2 : ilk hecesinde yuvarlak ünlü bulunan söz*cüğün ikinci hecesinde düz-geniş "a,e" varsa, üçün*cü ve sonraki hecelerde düz kuralı devreye girer; yani düz-genişten sonra düz olan ünlüler "a,e,ı,i" gelir, tekrar yuvarlak ünlü gelemez.

  ÖRNEK
  Söyleşiler, konuşamamış, sorgulanmamış, gözetlen*di, bozulmamış, ..

  UYARI 3 : Bazı sözcüklerde düz-geniş ünlüden sonra "b, m, v" ünsüzleri varsa, sonraki ünlü dar-yuvarlak olur.

  ÖRNEK
  (yağmur) (Çamir) (kabık) (kavırmak) (savırmak) Yağmur, çamur, kabuk, kavırmak, savurmak
  UYARI 4 : "-yor" eki, küçük ünlü uyumunu her zaman bozar.

  ÖRNEK
  Bakıyor, içiyor, söylüyor, görüyor, konuşuyor

  UYARI 5 : Yabancı ve bileşik sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz.

  ÖRNEK
  Malûm, mektep, başçavuş, içliköfte, Çukurova,

  UYARI 6 : Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcüklere getirilen ekler, sözcüğün son ünlüsüyle uyuma girer.

  ÖRNEK
  Doktorun, masörün, futbolu, çamursuz, yağmurlu


  *
  Farklı kaynaktan küçük ünlü uyumu kuralları

  Not 1 : Küçük ünlü uyumunun büyük ünlü uyumundan bir farkı vardır:

  Büyük ünlü uyumunda kelimedeki bütün ünlülerin kalınlık ve incelik bakımlarından uyuşmaları gerekli iken, küçük ünlü uyumunda her ünlü kendinden önceki ünlüye uymak zorundadır.

  Meselâ, “kolaylık” örneğinde olduğu gibi “ı” ünlüsü kendinden önceki “a” ünlüsüne uyarken “a”dan önceki “o” ünlüsüne uymayabilir.

  Bu özellik, yuvarlak ünlüden sonra düz-geniş ünlü geldiği zaman karşımıza çıkmaktadır:

  ufaklık, uzaklık, olası, önemli, üzerinde

  Not 2 : Büyük ünlü uyumunu hesaba katmazsak küçük ünlü uyumu kuralına göre hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir:

  a→ a, e, ı, i
  e→ a, e, ı, i
  ı→ a, e, ı, i
  i→ a, e, ı, i
  o→ a, e, u, ü
  ö→ a, e, u, ü
  u→ a, e, u, ü
  ü→ a, e, u, ü

  Büyük ünlü uyumunu hesaba katarsak küçük ünlü uyumu kuralına göre hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir:

  a→ a, ı
  e→ e, i
  ı→ a, ı
  i→ e, i
  o→ a, u
  ö→ e, ü
  u→ a, u
  ü→ e, ü

  Bu kurala uymayan yabancı kelimeler:
  alkol, daktilo, mönü, akordeon, rötar, radyo, tiyatro, otobüs, televizyon, horoz, kamyon, siroz

  Ancak bazı alıntı kelimeler bu kurala uydurulmuştur:
  müdir→müdür, mümkin→mümkün, müşkil→müşkül

  Bu kurala uymayan Türkçe kelimeler:
  Avuç, avurt, kavurmak, kavuşmak, savurmak, kavun, karpuz, yağmur, çamur, tavuk, kabuk [5]

  -yor ve -ki ekleri de çoğu zaman bu kurala uymaz:
  geliyor, onunki

  Küçük ünlü uyumuna aykırı kelimelere (Türkçe ve yabancı) getirilen ekler, kelimenin son ünlüsüne uyar:
  Kavunu, yağmurluk, müminlik, müzikçi

  Sonuç
  Bu uyumlar Türkçenin ayırt edici özellikleridir. Yani bu kurallara uymayan kelimeler çoğunlukla Türkçe değildir. Ama bu kurallar uyan kelimelerin tümü Türkçedir de diyemeyiz. O hâlde bu kurallar sadece Türkçe kelimelerde aranmalıdır.

  Not 3 : Ayrıca bu kurallar en az iki heceli kelimelerde aranmalıdır. Tek heceli kelimelerle bitişik kelimelerde aranmaz. Bitişik kelimeyi oluşturan kelimeler ayrı ayrı incelenebilir; birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarına bakılmaz.

  anaerkil, ataerkil, babayiğit, pisboğaz, büyükbaş, küçükbaş (hayvan), camgöz, cingöz, paragöz, hoşbeş, yüzgöz (olmak), düztaban, Karagöz, karagöz (balığı), önayak (olmak), kafakol, tepegöz, tıknefes, günaydın, hanımeli, aslanpençesi, keçiboynuzu, yeşilbaş (ördek), dilberdudağı, tavukgöğsü, baştankara (kuş), düşeyazdım, gidedurun, çıkageldi, alabilirsin, alabildiğine (kalıplaşmış), bakıver, düşmeyegör, ölmeyegör, çöpçatan, günebakan, ordubozan, oyunbozan, yelkovan, yolkesen, akımtoplar, amperölçer, barışsever, basınçölçer, bilgisayar, sanatsever, yurtsever, vatansever karıncaezmez, kuşkonmaz, külyutmaz, varyemez

  Not 5 : Yabancı kelimeler bu kurallara uyabilir de uymayabilir de
  kalem, müzik, merasim; serbest, delil, fakat

  Not 6 : Kelimelerin bu kurallara uyup uymadıklarına bakılırken kelimeler tek başlarına değerlendirilir. Ancak “de” bağlacı ve soru eki kendinden önceki kelimeye uyarlar:

  “mi” soru eki: geleyim mi, okudun mu
  “de” bağlacı: sen de, o da, aldı da, özledim de

  Ek-fiilin çekimi olan “ise” kelimesiyle “ile” edatı (hem edat hem bağlaç), bitişik yazıldıkları zaman ünlü uyumlarına girerler:
  alır ise→alırsa, konu ile→konuyla

  Not 7 : Türkçe kelimeler bu kuralların her ikisine birden uyarlar (değişikliğe uğramış olanlar hariç). Ama Türkçe olsun olmasın, bir kelime bu kuralların her ikisine de uymak zorunda değildir; birine uyup diğerine aykırı düşebilir. Bu yüzden bu ünlü uyum kuralları ayrı ayrı ele alınmalıdır.

  kavun, mönü: BÜU var, KÜU yok
  mezar, nazik: BÜU yok, KÜU var

  Not 8 : Büyük ve küçük ünlü uyumlarının ikisini de kapsayacak şekilde verilen aşağıdaki tabloda hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği verilmiştir:
  a→ a, ı
  e→ e, i
  ı→ ı, a
  i→ i, e
  o→ u, a
  ö→ ü, e
  u→ u, a
  ü→ ü, e


  Küçük ünlü uyumu kuralı iki yönlüdür:

  1. Bir kelimenin ilk hecesinde düz ünlü (a, e, ı, i) varsa son*raki hecelerde de düz ünlü bulunur: anlaşmak, yanaşmak, kayıkçı, ısırmak, ılıklaşmak, seslenmek, yelek, bilek, çilek.

  2. Bir kelimenin ilk hecesinde yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) varsa bunu izleyen ilk hecede dar yuvarlak (u, ü) veya geniş düz (a, e) ünlü bulunur: boyunduruk, çocuk, odun, yorgunluk, yoklamak, vurmak, yumurta, özlemek, güreşmek, sürmek.

  Küçük ünlü uyumuna aykırı bazı Türkçe kelimeler de vardır: avuç, avurt, çamur, kabuk, kavuk, kavun, kavur-, kavuş-, savur-, yağmur.

  Küçük ünlü uyumu, alıntı kelimelerde aranmaz: aktör, alkol, bandrol, daktilo, doktor, horoz, kabul, kitap, konsolos, muzır, mühim, mümin, müzik, profesör, radyo, vakur.

  Küçük ünlü uyumuna aykırı kelimelere getirilen ekler, kelimenin son ünlüsüne uyar: kavun-u, konsolos-luğ-u, mümin-lik, müzik-çi, yağmur-luk.

  -ki aitlik eki yalnızca birkaç örnekte küçük ünlü uyumuna uyar: bugünkü, dünkü, öbürkü.

  Bu ünlü düzenleri ve ilk heceyi izleyen ünlüler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir:

  a › a, ı (bakar, alır)
  o › u, a (omuz, oya)

  e › e, i (geçer, gelir)
  ö › ü, e (ölçü, ördek)

  ı › ı, a (kılıç, kısa)
  u › u, a (uzun, uzak)

  i › i, e (ilik, ince)
  ü › ü, e (ütü, ürkek

 4. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Küçük Ünlü Uyumu Kısaca

  Küçük ünlü uyumu ya da düzlük-yuvarlaklık kuralı,
  Türkçe sözcüklerin ayırt edilmesinde kullanılan ses uyumlarından biridir. Türkçe söz dağarcığındaki öztürkçe sözcüklere ait ortak bir özelliktir. Küçük ünlü uyumunun iki kuralı vardır bunlar;
  a, e, ı, i > a, e, ı, i: Türkçede bir sözcüğün herhangi bir hecesinde düz ünlü (a, e, ı, i) varsa bunu izleyen "ilk hecede" de düz ünlü bulunmalıdır:
  anlaşmak, yanaşmak, kayıkçı, ısırmak, ılıklaşmak, seslenmek, yelek, bilek, çilek vb.
  o, ö, u, ü > a, e, u, ü: Türkçede bir sözcüğün herhangi bir hecesinde yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) varsa bunu izleyen "ilk hecede" geniş düz (a, e) veya dar yuvarlak (u, ü) ünlü bulunmalıdır:
  boyunduruk, çocuk, odun, yorgunluk, yoklamak, vurmak, yumurta vb.
  Küçük sesli uyumunda dikkat edilmesi gereken husus -ilk heceden başlayarak- her bir hecedeki ünlünün kendinden "sadece" bir sonraki ünlü ile karşılaştırılması gerektiğidir.


 5. Zeyneb
  Bayan Üye
  İki kuralı vardır.


  a) Düz ünlülerden sonra, düz ünlü gelir.
  b) Yuvarlak ünlülerden sonra, düz geniş ve yuvarlak dar ünlüler gelir.
  Kısaca: (a,e,ı,i) →(a,e,ı,i)
  (o,ö,u,ü) →(a,e,u,ü)  Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi K.S.U.’ya uymaz?
  A)prüler B) Doğal C) Konuşkan D) Hamur

  Uyarı 1)
  “-yor, ki, -gil” ekleri K.Ü.U.’ya uymaz.
  Uyarı 2) Yabancı sözcüklerde, tek heceli sözcüklerde, birleşik sözcüklerde ve bazı ünlemlerde K.S.U. aranmaz.


+ Yorum Gönder