+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri
  Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri

  tarih-ncesi-devirler-ve-tarih-devirleri.png

  Tarih Öncesi Devirler
  1. TAŞ DEVRİ
  Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş olarak üç dönemde incelenir.
  Kaba Taş Devri (Paleolitik): İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. İnsanlar bu dönemde alet yapmasını bilmiyorlardı, keskin ve sivri taşlarla kendilerini koruyorlardı.
  Bu devirde insanlar göçebe ve tüketici bir haldedir. İnsanlar bu dönemde tabiatta hazır halde bulunan besinlerle geçinmişlerdir.
  Yontma Taş Devri (Mezolitik): İnsanlar alet yapmasını öğrenmiş, taştan ve kemikten aletler yapılmaya başlanmıştr.
  Mağara duvarlarına resimler yapılmış ve Yontma Taş Devri’nin sonuna doğru ateş bulunmuştur. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır. Dönemin sonuna doğru ise üretime geçilmeye başlanmıştır.


  NOT:
  Ateşin keşfi insanlık tarihi için çok önemlidir. Ateş insanların savunmasında, korunmasında, Maden Devrine geçişte ve seramik sanatının gelişmesinde çok etkili olmuştur. Kısacası insanoğlu aklını kullanarak tabiata hükmetmiş, ilerleyen dönemlerde buluşlarını çeşitlendirerek günümüz modern dünyasının temelini atmıştır.
  Cilalı Taş Devri (Neolitik): İnsanlar yaptıkları aletleri cilalayarak geliştirmişlerdir.
  Kilden ve topraktan kapkacak ateşte pişirilmiş seramik eşyalar yapılmıştır. İlk kez toplu köy yaşamı bu dönemde başlamıştır.

  NOT: Yerleşik hayat bu dönemde başladı.
  Hayvanlar evcilleştirildi.
  Tarımsal hayata bu dönemde geçildi.
  Bitki liflerinden giysiler de bu dönemde yapılmaya başlandı.
  Tekerlek bulundu.
  Ticaret başladı, buna bağlı olarak toplumlar arasında kültür etkileşimi ortaya çıktı
  Kölecilik ortaya çıktı.
  Anadolu’da ilk şehir yerleşmeleri görüldü (Konya–Çatalhöyük).

  2. MADEN DEVRİ
  Önce Bakır, sonra da Tunç ve Demir Devri olmak üzere üçe ayrılır. Demirin bulunarak işlenmesi insanlık tarihinde önemli bir aşamadır.
  Demir devrinin sonlarına doğru yazı bulunmuştur.
  Bu dönemde avcılık önemini yitirmiştir. Tarım ve hayvancılık temel üretim biçimi olmuştur.
  Ticaret önemini arttırmış, el sanatları çeşitlenmiştir.
  İlk defa şehirler ve şehir devletleri kurulmuştur.
  Saban, çömlekçi çarkı, tekerlek, dokuma tezgahları bulunmuştur.
  Ataerkil aile anlayışı ortaya çıkmıştır.
  Anadolu’da Yozgat’ta Alişar, Çorum’da
  Alacahöyük, Çanakkale’de Truva bu dönemin önemli kültür merkezleridir.

  NOT: Yazının bulunuşundan önceki devirlere “tarih öncesi devirler”, yazının bulunuşundan sonraki devirlere de “tarih devirleri” denir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Tarihi Devirler Hakkında Geniş Bilgi

  Tarihin çağlara ayrılarak incelenmesi yaşanan olayların daha detaylı olarak anlaşılmasını sağlamaktadır. Tarihi dönemlere ayırırken kullandığımız ölçütler ve bu ölçütlerin özelliklerini detaylı olarak bu makalemizden öğrenebilirsiniz. Geçmişte yaşanmış olayların oluş sırasını öğrenmek ve bu tarihi olayları meydana geldikleri zamanın şartlarına göre değerlendirebilmek için tarih devirlere ayrılmıştır. Tarih devirleri genel olarak iki grupta incelenmektedir.
  A) TARIH ÖNCESI DEVIRLER (YAZI ÖNCESI DÖNEM)
  1. Karanlık Devirler
  2. Yontma Taş Devri
  3. Cilalı Taş Devri
  4. Maden Devri (Bakır, Tunç, Demir Devirleri)
  B) TARIH ÇAĞLARI (YAZI SONRASI DÖNEM)
  1. İlkçağ
  2. Ortaçağ
  3. Yeniçağ
  4. Yakınçağ
  TARİH ÖNCESİ (YAZI ÖNCESİ) DEVİRLER
  Bu dönemin genel özellikleri :
  1. Yazının kullanılmadığı dönemdir.
  2. Bu dönem devirlerin birbirinden ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlerin niteliği ölçüt alınmıştır.
  3. Bu dönemde devirlerin başlangıç ve bitiş süreleri bölgelere göre farklılık gösterir.
  4. Bu dönemde devirler, her yerde aynı anda yaşanmamıştır.
  1.KABATAŞ DEVRI – PALEOTIK DEVIR – M.Ö 60.000 – M.Ö 10.000
  Araç gereç yapımının söz konusu olmadığı ilkel dönemdir.
  2.YONTMATAŞ DEVRI – MEZOLITIK DEVIR – M.Ö 10.000 – M.Ö 8.000
  Bu dönemde;
  İnsanlar göçebe bir hayat tarzı sürdürerek mağaralarda yaşamış, avcılık ve toplayıcılıkla yani üretmeden doğada kendiliğinden yetişen yemişleri yiyerek ve hayvanları avlayarak geçindiklerinden, tüketici bir özelliğe sahiptirler.
  Sanatın ilk ürünleri kabul edilen mağara resimleri yapılmıştır.
  Belirli sözcüklerle iletişim kurulması anlamına gelen “Dil Kavramı” gelişmemiştir.
  En büyük sosyal birlik “klan” aile birliğidir.
  Silahları genellikle yaş ve kemikten yapmışlar, kadın heykelcikleri ve mağara resimleri yaparak fildişi işlemeciliğine de önem vermişlerdir.
  Ateş, bu devrin sonlarında bulunmuştur.
  3.CILALITAŞ DEVRI – NEOLITIK DEVIR – M.Ö 8.000 – M.Ö 5.000
  Bu dönemde;
  İnsanlar yerleşik hayata geçmiş ve küçük köyler kurmuşlardır.
  İlk toplumsal iş bölümünü ortaya çıkarmışlardır.
  At, sığır, koyun, keçi vb. Hayvanlar evcilleştirilmiştir.
  Tarımsal faaliyetleri başlatarak, topraktan çanak, çömlek ( seramik, porselen ) yapmışlardır.
  Toprağı işledikleri için özel mülkiyet fikri ortaya çıkmış ve bu durumun doğal sonucu olarak da sınır çatışmaları başlamıştır.
  İhtiyaç fazlası ürünleri takas yoluyla pazarlamış ve ticaret hayatını başlatmışlardır.
  Menhir, Dolmen ve Tümülüs de denilen anıt mezarlar yapılmış ve bitki liflerinden elbiseler dokunmuştur.
  Yontma Taş devrinde etkili olan klan aile birliği “kabile”ye dönüşmüştür.
  Yavaş yavaş dil kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır.
  4.MADEN DEVRI – KALKOLITIK DÖNEM – M.Ö 5.000 – M.Ö 4.000 3.000
  Kullanılan madenlerin yumuşaklık derecelerine göre sırasıyla; Bakır Devri, Tunç Devri ve Demir Devri diye bölümlere ayrılan bu dönemde;
  İnsanlar büyük şehirler kurarak madenleri işlemişler, ticari faaliyetleri hızlandırmışlardır.
  Tunç Devri’nde tekerleğin bulunmasıyla ulaşım kolaylaşmış, bu da göçlere ve toplumlar arası etkileşimin hızlanmasına yol açmıştır.
  TARİHİ DEVİRLER (YAZI SONRASI DEVİRLER)
  Bu dönemin genel özellikleri :
  Yazının kullanıldığı dönemdir.
  Bu dönemde devirlerin birbirinden ayrılmasında, evrensel nitelikli olaylar ölçüt alınmıştır.
  1.İLKÇAĞ
  Yazının icadından, Kavimler Göçü (375) veya Batı Roma’nın yıkılması (476)’na kadar geçen süredir.
  Tarih çağlarının en uzun olanıdır.
  Devletler, genellikle krallıkla yönetilmişlerdir.
  Genel olarak çok tanrılı dinlere inanılmıştır. Tek tanrılı dinlerden, önce Musevilik sonra Hıristiyanlık bu dönemde ortaya çıkmışsa da, İlkçağ’da bu dinler fazla yayılamamıştır.
  Halk, toplumsal sınıflara ayrılmıştır ve kölelik yaygındır.
  Yazı, alfabe ve takvimin bulunmasıyla, sanat ve edebiyatın temelleri atılmıştır.
  Tarım, ticaret ve hayvancılık yaygındır.
  2.ORTAÇAĞ
  Kavimler Göçü veya Batı Roma’nın yıkılmasından İstanbul’un fethine kadar geçen süredir.
  Devletlerin yönetiminde din adamlarının etkisi vardır.
  İslamiyet ve Hıristiyanlığın tek tanrılı dinler olarak yayılmasıyla, din savaşları yaygınlaşmıştır.
  Sınıf ayrımı ve kölelik devam etmiştir.
  Bilim, sanat ve edebiyatta Müslümanlar, Hıristiyanları geçmiştir.
  Avrupa’nın siyasi yapısında Derebeylik (Feodalite) yönetimi hakimdir.
  3.YENIÇAĞ
  İstanbul’un fethinden Fransız İhtilali’ne kadar geçen süredir.
  Merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır.
  Sömürgecilik yaygınlaşmıştır.
  İmparatorluklar ve güçlü devletler ortaya çıkmıştır.
  Coğrafi Keşiflerle birlikte yeni yerler, yeni hayvan ve bitki türleri bulunmuştur.
  Sanayi İnkilabı gerçekleşmiştir.
  4.YAKINÇAĞ
  Fransız İhtilali’nden günümüze kadar süren dönemdir.
  Krallık yönetimleri devam etmekle beraber, demokrasi anlayışı güçlenmiştir.
  İnsan hakları kavramı ortaya çıkmıştır.
  Sınıf ayrımı ve kölelik son bulmuştur.
  Sömürgecilik artmıştır.
  İlk kez Dünya Savaşı çıkmıştır.

+ Yorum Gönder


hangi çağda bitki liflerinden,  avcılık hangi dönemde önemini yitirmiş ,  avcilik hangi donemde onemini yitirmistir