+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türklerin Medeniyete Olan Katkıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türklerin Medeniyete Olan Katkıları
  Türklerin Medeniyete Katkıları

  Türklerin Medeniyete Olan Katkıları

  12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ
  Gök Türkler Oniki hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır. Eski Türk takvimi, her biri bir hayvan adı ile anılan "12 yıllık" devre esasına dayanıyordu. Yılların adları şöyle idi:
  1. yıl = sıçkan (fare) 2. yıl = ud (sığır, öküz) 3. yıl = pars 4. yıl = tabışkan (tavşan) 5. yıl = lu (ejder) 6. yıl = yılan 7. yıl = yunt (at)
  8. yıl = koy (koyun) 9. yıl = biçin (.) 10. yıl = takagu (tavuk)11. yıl = it (*****)12. yıl = tonguz (domuz)
  Bir yılda 12 ay vardı. Aylar, birinç (birinci) ay, ikinç, üçünc diye adlandırılmıştı. Bir gün 12 kısım sayılıyor ve her kısma "çağ" deniyordu. Yıl 365 gün, 5 küsûr saat itibar edilmekte idi. Günün başlangıcı gece yarısı idi. Yılbaşı Ocak - Şubat aylarına rastlardı. Aslında ay yılına dayanan bu "Oniki hayvanlı Türk Takvimi"nin Gök Türkler zamanında güneş yılına çevrildiği söylenmektedir.

  TEKERLEĞİN İCADI
  Oğuz Kağan'ın çerisinde, akıllı, iyi, becerikli bir er vardı. Adı Barmaklıg Coşun Billig idi. Bu becerikli kişi bir kağnı yaptı. Kağnı üzerine cansız malları yükledi, baş tarafına canlı malları koştu. Çektiler, gittiler. Oğuz Kağan'ın nökerleri ve halkı, hepsi, bunu gördüler ve şaştılar. Onlar da kağnı yaptılar. Bunlar, kağnı yürümekte iken kanga! kanga! diye bağırıyorlardı. Onun için onlara Kanga adını koydular.

  HAZERFEN AHMED ÇELEBİ
  Avrupalıların, insanın uçabileceğini hayallerinden bile geçiremedikleri zamanda Hezarfen Çelebi uçmaya muvaffak olmuştur.
  Muhtelif ilimlerde inkişaf etmiş olan Ahmed Çelebi halk tarafından "bin fenli" mânâsına gelen "Hezarfen" lakabıyla tanınmaktaydı.
  Ahmed Çelebi kendisinden önce yaşamış olan İsmail Cevheri gibi uçmaya merak salmıştı.
  Türkistan'ın Farab şehrinde doğan İsmail Cevheri, kollarına bağladığı iki düz satıhla Nişabur camiinin minaresinden aşağı atlayarak uçmayı, denemiş, fakat muvaffak olamamıştı. Bazı tarihçilere göre bu tecrübe esnasında hızla yere düşerek vefat etmişti.
  Ahmed Çelebi uçmayı inceden inceye hesap yaptıktan sonra denemiştir. Ahmed Çelebi araştırma ve tecrübelerine önce evinde başlamıştır. Ardından Okmeydanında yüksekçe yerlerden kartal kanatlarıyla rüzgarlı havalarda atlayarak tecrübelerde bulunmuştur.
  Yaptığı bütün tecrübelerde müsbet neticeler elde eden Hezarfen Ahmet Çelebi nihayet büyük tecrübeyi yapmaya karar verir.
  Balmumu ve kartal kanatlarından yaptığı kanatlan kullanarak Galata kulesinden atlayacak ve bir müddet uçtuktan sonra yere inecektir.
  Tecrübeyi merak eden Padişah Sultan Murad da bu uçuşu seyredecektir. Kararlaştırılan lodoslu bir günde Galata kulesinin en tepe noktasına çıkan Ahmed Çelebi "Ya Allah" diyerek kendisini boşluğa bırakmış ve yapma kanatlarını çırpmaya başlamıştır. Hayret dolu bakışlar arasında uçmaya başlayan
  Ahmed Çelebi Üsküdar'daki Doğancılar meydanına sağ salim inmeğe muvaffak olmuştur.

  GEVHER NESİBE ŞİFAHANESİ
  1206 yılında hizmete giren şifahane ve daha sonra yapılan Tıphane, birlikte bir tıp sitesini (Kayseri Tıbbıye Mektebi’ni) oluşturmuş, o zamanda dünyada eşi bulunmayan Selçuklu yadigârı bir varlığımızdır.
  Anadolu’da yapılmış olan birçok şifa merkezleri ve medreseler, Selçukluların bilime, insana ve onun sağlığına ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.Hem Gıyasiye (Temel Bilimler) hem de Darüşşifa (hastaneyi) içeren Gevher Nesibe Tıp Sitesi, şifaiye, Kayseri maristanı, darüşşifa medresesi, çifte medrese, Kayseri Tıbbıyesi gibi çeşitli isimlerle anılmaktadır.
  Mezar taşı olmadığı için Gevher Nesibe’nin ölüm tarihi bilinmemektedir. Ölümünün 1206 yılından önce olduğu tahmin ediliyor; bir gönül kırıklığını takiben, o zamanın tıbbi imkanları ile tedavisi yapılamayan ince hastalığa (tüberküloz) yakalandığı söylenmektedir. Hastalığın sebebi ise anlatılana göre, gönül verdiği, Selçuklu kumandanı ile evlenmelerine ağabeyinin muhalefeti ve az sonra da bu kumandanın harpte şehit düşmüş olmasıdır. Bu üzüntüler içinde Gevher Nesibe Hatun yemez, içmez ve sonunda ince hastalığa yakalanır. Ölüm döşeğinde, ağabeyi Gıyasettin Keyhüsrev ondan özür diler ve son arzusunu sorar. Gevher Nesibe Sultan son arzusu olarak kendi gibi çaresiz hastaları tedavi edebilecek hekimlerin yetişeceği bir tıp fakültesinin açılmasını ister.

  ULUĞ BEY VE RASATHANESİ
  Uluğ Bey tarafından Semerkant’ta kurdurulan rasathânedeki astronomi çalışmaları, astronominin bugünkü ileri seviyesine gelmesinde şeref payına sâhiptir. Astronomiyle ilgili çalışmalarının temelini, matematikteki trigonometrik esaslar teşkil etmektedir. Bu sebepten Uluğ Bey, trigonometri ilmi üzerinde geniş çalışmalar yaptı. Bir derecelik yayın sinüs değerini hesaplamak bu yolda yapılan çalışmaların ilkini teşkil eder. Kendisinden önceki doğu ve batı dünyâsındaki tahmînî ve takribî bilgileri bırakıp, ilmî esasları tespit ederek trigonometride yeni bir araştırma yolu açtı.Uluğ Beyi dünyâya tanıtan, astronomi alanında yaptırdığı eserler oldu. Onun en meşhur eseri Semerkant’ta yaptırdığı büyük rasathânedir. Günümüzden yaklaşık altı asır önce yapılan bu rasathânedeki çalışmalar, çağımızın astronomi çalışmalarına hâlâ ışık tutmaktadır.

  PİRİ REİS VE DÜNYA HARİTASI
  Harita, parşömen üzerine, renkli olarak, itina ile yapılmıştır.Piri Reis haritasının elde mevcut kısmı, büyük kıt'ada bir dünya haritasının bir parçasıdır. Haritaya dikkatle bakanlar, şark tarafı kenarlarındaki haşiyelerin yarı yarıya kesilmiş olduğunu göreceklerdir. Bundan da istihraç olunabilir ki tekmil harita dünyanın o zamanlar malûm olan kısımlarını, yani Avrupa, Asya ve Afrika ile Amerikanın keşfedilmiş parçalarını göstermekte idi. Müellif, haritasının bir haşiyesinde, haritayı telif ederken görmüş ve tetkik etmiş olduğu haritaları tafsil ile beyan eder; Antil kıyılarını tarif eden haşiyede işbu sahiller ve adalar için Kristof Kolomb'un haritasından istifade ettiğini söyler; amcası veya dayısı Kemal Reisin yanında esir olarak bulunan ve Kristof Kolomp ile üç defa Amerika'ya gittiğin ifade eden bir İspanyol'un sefer hakkındaki rivayetlerini tespit eder; Cenubî Amerika sahillerine ait haşiyelerde dört Portekiz'in yeni telif olunmuş haritalarını da gördüğünü beyan eyler.

  MİMAR SİNAN
  Osmanlı-Türk mimarlığı onunla birlikte bireşim sürecini tamamlamış, arayış aşamasından klasik dönemine geçmiştir. Bu geçiş, biçim olarak kubbeyi, düzenleme ilkesi olarak da merkezi planlı yapıyı anıtsal bir mimarlığın en önemli öğesi olan kubbeyi ve ona bağlı taşıyıcılar sistemini en yalın ve açık biçimde kullanıp onu anıtsal mimarlık düzenlemelerinin çekirdeği durumuna getirmek Osmanlı-Türk mimarlığının dünya mimarlığına bir katkısıdır. Böylece hem Doğu, hem Batı ile ilişki içinde olan, Anadolu ve Akdeniz kültürlerine sahip çıkan bir Osmanlı-Türk İslam mimarlık bileşimi ortaya çıkmıştır. Bu, yapıya katkıda bulunan öteki sanatları da etkilemiş, imparatorluğun her yerinde ki yapı eylemleri için yol gösterici olmuştur. Sinan'ın mühendis yanı su yollarıyla köprülerinde ortaya çıkar. Bunlarda zamanının sahip olduğu tüm mühendislik bilgilerini uygulamış, hatta kimi zaman onları aşan, ileri götüren tasarımlar gerçekleştirmiştir. İstanbul'un su sorununu çözmekle görevlendirilmiş, bentleriyle, tünelleriyle, su yolları ve su yolu kemerleriyle, biriktirme ve dağıtma yapılarıyla uzunluğu 50 km'yi aşan ve Kırkçeşme adıyla bilinen su yapılarını gerçekleştirmiştir. Süleymaniye Külliye'sine 53 milyon akçe harcanırken Kıkçeşme yapılarına 43 milyon akçe harcanmış olması da zamanında bunlara verilen önemin bir başka göstergesi olmaktadır.

  ALTIN ELBİSELİ ADAM
  En göz alıcı ve harika nitelikteki eşya, altından yapılmış bir elbise idi. Çizmesinden başlığına, kemerinden kılıçlarına kadar her şeyi saf altın olan bir elbise.Altın elbisenin başlığı ok ve tuğlarla süslü. Alın hizasında koç, geyik ve at kabartmaları var. Bu kabartmalara, kama kılıfında ve öteki eşyalarda da rastlanıyor. Belindeki kemerin solunda bir kılıç, sağında ise bir kama asılı. Ceketin altındaki düz pantolonun paçaları çizmenin içine giriyor. Ceket, yüzlerce üçgen altının birleştirilmesinden meydana gelmiş, çorabın çizme ile diz kemiği arasında kalan kısmında yine üçgen parçalar, çizmede ise dörtgen parçalar var.Tarihçiler bu elbisenin bir tigine (prense) ait olduğunu söylüyor, fakat tiginin kimliğini henüz bilemiyorlar. Onun için yazılarda adı "Altın Elbiseli Adam" olarak geçiyor.Kazakistan'da Alma-Ata'nın yakınındaki Esik höyüğünden çıkarılan ve M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış bir Türk tiginine ait altın elbise.

  ORHUN YAZITLARI
  Göktürk Devletinden kalma, 7 ve 8. asra âit en eski taş kitâbeler. Üzerinde, Türk Edebiyâtının ilk örnekleri bulunan “bengü taşları”dır.
  Moğalistan’ın kuzey-doğusunda, eski Orhun Nehri yatağına dikilmiş oldukları için bu kitâbelere Orhun Âbideleri, Göktürk Devletine âit oldukları için de Göktürk Kitâbeleri denmiştir. Âbidelerde adı geçen Ötüken Ormanı, Türklerin Birinci İstiklâl Savaşını kazanan Kutluk Kağan tarafından, yeni Türk devletine idâre merkezi olarak seçilen yerdir. Orhun civârında Orhun yazısı ile yazılı daha başka kitâbeler de bulunmuştur. Belli başlıları altı tânedir. Fakat bunların en büyükleri ve mühimleri üç tânesidir. Birincisi olan Kül Tigin Âbidesini, ağabeyi Bilge Kağan, 732’de diktirmiş, ikincisi olan Bilge Kağan Âbidesini de ölümünden bir yıl sonra 735’te kendi oğlu diktirmiştir. Üçüncü olarak vezir Tonyukuk Âbidesi ise 720-725 senelerinde kendisi tarafından dikilmiştir. 2. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Türklerin Dünya Medeniyetlerine ( Devletlerine ) Katkıları


  Türkiyemizin borçlu, ekonomimizin sıkıntılı olması insanlarımızın morallerini bozmaktadır.Aslında ülkeler arasındaki zenginliğin karşılaştırılması için evrensel değerler sadece milli gelir hesapları değildir. Böyle bir bakış çok dar görüşlülük olur. Bir insanın hayatında sadece gelir değil; aynı zamanda i erisinde adığı çevre, hayat süresi ve sağlık, ailesinin parçalanmasına, şiddete, uyuşturucuya, suça karşı korunma hürriyeti gibi etkenler çok önemlidir.
  Ancak, çok güzel bir tarihi geçmişe sahip olan Türkler için bugünkü konumları, elbette arzu edilmeyen ve kabul edilemez bir durumdur.
  Çünkü Türkler, tarihte görülen en eski milletlerdendir. Kesin belgelenen tarihe göre Türkler ikibin yıldır dünya medeniyetine maddi ve manevi anlamda çok ciddi katkılar yapmışlardır. Fransız Türkolog Jean Paul Roux bu konuda şöyle diyor :” Türklerde imparatorluk kurma eğilimi vardır. Türkler, kelimenin tam anlamıyla yeryüzünün imparatorlarıdırlar.”Fransız Türkologun diğer bir önemli tesbiti de şöyledir :” Türklerin dünya medeniyetine yaptıkları en önemli katkı, halkların bir arada ve barış içerisinde yaşayabileceklerini uygulamalı olarak insanlığa göstermeleridir.”
  Bir Türk olarakben kendimi böylesine hoşgörülü ve büyük eserler vermiş bir medeniyetin varisi olarak görüyorum. Benim görevim bu güzel medeniyetin maddi ve manevi unsurlarını geliştirerek gelecek nesillere aktarmaktır.
  Bu tarihi gerçekleri birkısım insanımız yeterince bilmemektedir. Gelişmiş ülkelerin de sadece perde önündeki güzelliklerini görmektedir. Böyel olunca sanki dünya kurulduğundan beri milletlerin durumu hep bugünkü gibiymiş şeklinde değerlendirerek kendini küçümsemektedir.
  Halbuki 1400 lü yıllarda Avrupa, yüzlerce devletcikten oluşuyordu. Birbirleriyle sürekli ve acımasızca savaşan gayri medeni bir konumdaydılar. İlimde, teknikte, mimaride ve kültürde Türklerden gerideydiler.
  1492 ve sonrasında yapılan keşifler Avrupa için büyük bir mucize niteliğindedir. Dünyanın o güne kadar bilmediği Amerika kıtası ve Afrika’nın büyük bölümü Batı Avrupa’nın yirmi katı büyüklüğündeydi. Bu bölgelerdeki halk baruta sahip olmadığı gibi, kılıçları bile yoktu. Bu durum keşiflerin mucizesinin önemini daha da artırmıştır.
  Bu mucize keşiflere ve karşılaştıkları medeniyetleri yok edercesine sömürmelerine rağmen bugün gelinen nokta malesef insanlık açısından yeterli değildir.
  Batı medeniyetinin bugünkü durumunu dile getiren ( Michel Henry, Raoul Vaneigem, Ray Billington, Jean Baudrillard, Guy Debord gibi) ünlü yazar ve felsefecilerin bütün eserleri insanın ve insanlığın yok oluşuna bir ağıt, bir çığlıktır.
  Schopenhauer (Şopenavır) ve Nietzche (Niçe)’den sonra günümüz düşünürleri de aynı soruyu sormaktdır :” Yaşam nasıl oldu da kendi kendini yok eder hale geldi?” Sorularında haklılar. Çünkü Jean baudrillard’ın belirttiği gibi ; “yüz, söz, cinsiyet, beden, din, doğa, irade ve kamuoyu her yerde insanlık dışı bir biçimde yeniden oluşturuluyor

+ Yorum Gönder