+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kerbela Olayı Nedir, Kerbela Olayı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kerbela Olayı Nedir, Kerbela Olayı Hakkında Bilgi
  Kerbela Olayı Nedir, Kerbela Olayı Hakkında Bilgi 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Kerbela olayı nasıl gelişti?

  Peygamber Efendimiz'in (sav) 632 yılında vefat etmesinden sonra Müslüman toplumunun başına kimin geçeceği kaygısı baş gösterdi. Müslümanların bir kısmı ilk olarak Hz. Ebu Bekir'in halifeliğini kabul ettiler. Hz. Ebu Bekir'den sonra sırasıyla Hz. Ömer bin Hattab, Hz. Osman bin Affan ve Hz. Ali bin Ebu Talib'in halifeliğini kabul ettiler. Bununla beraber bir kısım müslümanlar peygamberin kuzeni ve damadı olan, çocukluğundan itibaren peygamberin evinde büyümüş ve onu korumak için kendi hayatını tehlikeye atmış olan Hz. Ali'nin ilk halifelik için daha doğru bir seçim olduğunu düşünüyorlardı.

  Müslümanların bir kısmı Hz. Ali'nin yanlış olduğunu düşünmekle beraber kendinden önceki halifeleri kabul ettiğine inanırlar. Bununla beraber kendi halifeliğine kadar hiçbir savaşa katılmayışı diğerlerini halife olarak kabul etmediğine yorulur.(Ancak ALLAH'ın aslanı, Hayber'in Fatih'i Hz. Ali'nin savaşlara kısmen katılmasada Hicaz'da Hz. Ömer yerine vekillik etmesi bu düşüncenin yanlışlığını ortaya çıkarır.) Hz. Osman asiler tarafından öldürülünce Hz. Ali başa geçti. Hz. Osman'ı halife kabul edenler onun katilini bulana kadar Hz. Ali'yi halife olarak kabul etmeyeceklerini söylediler ve Müslüman toplumu ilk kez iç savaşa sürüklendi. İslam Devleti Hz. Ali ve Muaviye önderliğinde ikiye bölündü. Hz. Ali, 661 yılında Haricilerden Abdurrahman bin Mulcem tarafından gerçekleştirilen bir suikastte hayatını kaybetti ve iktidar 20 yıllığına düşmanı I. Muaviye'nin eline geçti.

  Muaviye, oğlu Yezid'in kendinden sonraki halife olarak kabul edilmesini daha hayatteyken garantiye almaya çalıştı. Taraftarlarına Yezid'e bağlılık yemini ettirdi. Yezid başa geçince ilk iş olarak Medine valisine bir mektup yazarak Hz. Hüseyin'e değil, kendisine itaat etmesini, aksi takdirde bunu canıyla ödeyeceğini bildirdi. Bu arada Hz. Hüseyin Küfe'lilerden kendisine bağlılıklarını sunan mektuplar alıyordu. Halife olduğunu ilan ederse Hz. Hüseyin'i destekleyeceklerini söylüyorlardı. Hz. Hüseyin bu teklifleri ciddiye aldı ve Küfe'deki taraftarlarının gerçekte olduğundan çok daha fazla olduğunu zannetti. Yaklaşık 70 taraftarı ve ailesi ile Küfe'ye doğru yola çıktı.

  Sayıca fazla olmayan Küfe'li taraftarları Yezid tarafından bastırıldı. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela'da Yezid'in 4 bin 500'e yakın adamıyla karşılaştılar. Burada meydana gelen savaşta Hz. Hüseyin ve taraftarlarının hepsi şehit edildi ve ailesi esir alındı.

  Şii ve Alevi Müslümanlığında bu olayın çok önemli yeri vardır. Onlara göre Hz. Ali'nin oğulları yenilmez savaşçılardır, çok yüce şahsiyetlerdir ve halifelik makamının su götürmez sahibidirler. Sünni müslümanlığında da en yüce Sahabelerden ve dört büyük halifeden birinin oğulları oldukları için çok yüce şahsiyetlerdir ve dini liderler olarak kabul edilirler. Sünnilere göre de seçilmemiş ve zorla başa gelmiş bir halife tarafından katledilmişlerdir.
  Şii kaynaklarına göre Kerbela olayı

  Peygamber Efendimiz sağlığında Ali bin Ebu Talib ve sonrasında da oğullarını kendinden sonraki halifeler olarak atadı ancak iktidar baskıyla başkalarının eline geçti. I. Muaviye öldüğünde adil düzenin tekrar sağlanması için bir fırsat doğdu.

  Muaviye'nin oğlu Yezid, Hz. Hüseyin'in iktidarda hak iddia etmesinden korkuyordu. Bu nedenle bir elçi göndererek kendisine itaat etmesini istedi. Hz. Hüseyin bu teklifi reddetmesinin bir görev olduğuna inanıyordu. Medine'den Mekke'ye doğru hac için yola çıktı.

  Bu arada Küfe'den kendisini destekleyeceklerine dair mektup aldı. Sancağını açıp hakkı olduğuna inandığını almak amacıyla yönünü Küfe'ye çevirdi. Yolun bir kısmını aşmıştı ki Yezid'in Küfe'ye Ubeyd bin Ziyad'ı vali olarak atadığını, beraberinde bir ordu gönderdiğini, Küfe'lilerin savaşmaktansa itaat etmeyi yeğlediklerini öğrendi.

  Buna rağmen yoluna devam etti. Öldürüleceğini biliyordu ancak ölümünün Yezid'in kötülüğünü dünyaya ispat edeceğini düşünüyordu. Küfe yakınlarındaki Kerbela'da kamp kurdu.
  Kerbela kuşatması

  Yezid'in valisi ibn Ziyad'ın 30 bin kişilik bir orduyu Hz. Hüseyin'in üzerine gönderdi. Askerler kampın etrafını sardılar ve Hüseyin ile görüşmelere başladılar.

  Hz. Hüseyin, kuşatmanın kaldırılmasını, kendisi ile birlikte ailesi ve taraftarlarının da Irak'ı terketmesine izin verilmesini istedi. Ordunun komutanı Ömer bin Sa'd bu teklifi makul buldu ve üstlerine iletti. Bu teklif ibn Ziyad'ın da hoşuna gitti ancak yönetimde söz sahibi olan Emevilerden Şimr bin Zi'l-Cevşen, Bahteri bin Rebia ve Şeys bin Rebia karşı çıktılar. Ömer bin Sa'd'a Hz. Hüseyin ve beraberindekileri öldürmesini, yoksa kendi canından olacağını söylediler.

  Muharrem ayının 7'sinde Ömer bin Sa'd çemberi daralttı ve kampın su yollarını kesti.
  Kerbela'da ölüm - kalım mücadelesi

  Muharrem ayının 9'unda, kampın su kaynakları tükendi ve önlerinde sadece ölmek ya da teslim olmak seçeneği kaldı. Hz. Hüseyin, İbn Sa'd'a sabaha kadar ibadet etmek istediklerini söyledi ve bu nedenle mühleti uzatmasını istedi. İbn Sa'd isteğini bir kez daha kabul etti.

  Hz. Hüseyin adamlarına, teslim olmaya niyeti olmadığını, savaşacağını söyledi. Sayıca çok yetersiz oldukları için, öldürülecekleri aşikardı. Yine de hepsi ölmeyi tercih etti. Hz. Hüseyin herkesin kampı terkedip, gece karanlığından yararlanarak kaçmakta serbest olduğunu söyledi ancak hiçbiri yerinden kıpırdamadı.

 3. HARBİKIZ
  Moderator
  Kerbela Savaşı

  Ertesi sabah Hz. Hüseyin'in adamları düşman ordusunun ön saflarını yanaşıp teker teker düşman ordusundaki akrabaları ve arkadaşları ile konuştular. Savaşmamalarını istediler. Hz. Hüseyin düşman askerlerine uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşma öylesine etkili oldu ki, Yezid'in generallerinden Hur, devasa düşman ordusunu terkedip, Hz. Hüseyin'in bir avuç ordusuna katıldı.

  İbn Sa'd diğer adamlarının da saf değiştirmesinden korkup, Hz. Hüseyin'e ilk oku atarak savaşı başlattı. Savaş önce düello şeklinde cereyan etti. Hz. Hüseyin önce Temim bin Kahta ile döğüştü. Onu bir kılıç darbesiyle öldürdü. Sonra Arap aleminin korkulan savaşçısı Zeyd Ebtahi'yi ikiye böldü.

  Hz. Hüseyin'in taraftarlarından ilk olarak Hur, Habib bin Mezahir gibi Hz. Hüseyin'in ve babası Ali bin Ebu Talib'in yakın arkadaşları döğüştüler ve birer birer hayatlarını kaybettiler. Bunlardan sonra Hz. Hüseyin'in akrabaları döğüştüler. Peygamberin sülalesi Haşimoğulları birer birer yok oldu. Ölenler arasında Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Ekber, kardeşi Hz. Hasan'ın oğlu Kasım, tek taraftan kardeşi ve sancaktarı Abbas(Alemdar) da vardı. Bu arada Yezid'in ordusu çok fazla kayıp vermişti.

  Kadınlar ve çocuklar çadırlarda birbirlerine sarılmış, savaşın bitmesini bekliyorlardı. Hz. Hüseyin'in oğlu imam Zeynelabidin de, savaşamayacak kadar hasta olduğu için çadırdaydı. Hz. Hüseyin diğer oğlu Ali Asgar henüz altı aylıktı ve susuzluktan ölmek üzereydi. Hz. Hüseyin oğlunu kucağına aldı ve Yezid'in ordusunun karşısına dikildi. Çocuğa bir yudum su vermelerini istedi. Ama Hurmala bin Kahil, Ömer bin Sa'd'ın emri ile çocuğu okla vurdu. Boynundan vurulan bebek oracıkta can verdi.
  Kerbela ve Hz. Hüseyin'in ölümü

  Hz. Hüseyin oğlunu gömdükten sonra tekrar düşmanın karşısına çıktı ve onları teslim olmaya davet etti. Birebir savaşta çok fazla kayıp veren Ömer bin Sa'd'ın ordusu Şimr bin Zi'l Cevşen'in emriyle toplu hücuma geçti ve her taraftan ok ve mızraklar Hz. Hüseyin'in üzerine yağmaya başladı. Sinan bin Enes en-Nehai veya Şimr bin Zi'l Cevşen kafasını kılıçla keserek Hüseyin'i öldürdü. Kafası mızrağa takıldı ve herkese gösterildi. Üzerindeki değerli eşyalar alındı ve yarı çıplak bırakıldı.

  Ubeydullah bin Ziyad'ın emri üzerine Hz. Hüseyin'in cesedi canice atlara çiğnetildi. 72 şehidin cesedi El-Gadiriye köylüleri tarafından ertesi gün defnedildi. Daha sonra Yezid'in ordusu çadırlara girdiler ve kampı yağmalamaya başladılar.

  Ertesi gün kadınlar ve çocuklar develerle yargılanmak üzere Kufe üzerinden Şam'a götürüldüler. Çok kötü muamelelere tabi tutuldular. Açlık ve susuzluğun üzerine Hz. Hüseyin ve askerlerinin kaybının acısı da eklenmişti. Yezid'in bu kötülükleri yapmaktaki amacının Hz. Hüseyin'in destekçilerinin ne hallere düştüğünü gösterip, halkın desteğini kaybetmesini sağlamak olduğu söylenir.

  Bununla birlikte Kerbela'dan Kufe'ye ve Kufe'den Şam'a yapılan yolculuklarda Hüseyin'in kız kardeşi Hz. Zeynep ve oğlu Hz. Zeynelabidin her fırsatta Yezid'in neler yaptığını ve Kerbela'da işlenen suçları Müslümanlara anlattılar. Yezid'in mahkemesine çıkarıldığında Zeynep büyük bir cesaret örneği sergileyerek Yezid'in Halifeliğinin geçersiz olduğunu ilan etti ve Hz. Hüseyin'in Yezid'e başkaldırısını övdü.

  Tutuklular bir sene Şam'da tutuldular. Hz. Hüseyin'in 4 yaşındaki kızı Hz. Sakine acıya dayanamayarak vefat etti. Yerel halk tutukluları hapiste yalnız bırakmadı ve Hz. Zeynep ile Hz. Hüseyin'in oğlu Ali her gelen ziyaretçiye Hz. Hüseyin'in haklı davasını anlattılar. Günümüz Suriye ve Irak'ına denk gelen topraklarda Yezid aleyhtarı oluşumlar başgöstermeye başladı. Durumdan endişelenen Yezid tutukluları serbest bırakarak Medine'ye gönderdi. Yaşananlar kulaktan kulağa yayıldı ve Kerbela Olayı günümüze kadar Aşurâ Günü'nde yad edile geldi.
  Aşure Günü'nün önemi

  Kerbela'da yaşananlar her yıl Şii, Alevi ve Sünni Müslümanlar tarafından anılır. Yas tutma savaşın gerçekleştiği Muharrem ayının 10'unda (Aşure Günü) doruğa çıkar. Bu günde konuşmalar yapılır, yapılanlar tiyatro şeklinde canlandırılır ve ağıtlar yakılır. Hz. Hüseyin'in neden hayatını feda ettiği özellikle vurgulanır. Baskıya ve zulüme teslim olmadığı belirtilir.

  Filozof ve sosyolog İbn Haldun'a göre Hz. Hüseyin akıllı ve içtihat sahibidir. Yani ayet ve hadisleri anlamaya ve doğru şekilde yorumlamaya muktedirdir. Ona göre adaletli bir Halife olmayan Yezid saflarında savaşmak caiz değildir. Hz. Hüseyin'e karşı asker göndermesi fasıklığını kuvvetlendirir. Bu nedenle Hüseyin'in şehit, ecirli ve sevaplı olduğunu belirtir.

  Hz. Ali ile Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı sonrasında İslam Devleti ikiye bölünmüştür. Hz. Ali yönetiminde başkenti Kufe olan ve Muaviye yönetiminde başkenti Şam olan iki devlet kurulmuştur. Hz. Ali'nin bir Harici tarafından öldürülmesi, sonrasında da Hz. Hüseyin ve Yezid arasında gerçekleşen Kerbela Savaşı ile bu ayrım derinleşmiş ve İslam'da mezhep ayrılığının temel nedenlerinden biri olmuştur.

  Kerbela Olayı Alevi ve Sünni Müslüman coğrafyada birçok edebi ve müzikal esere konu olmuş, mersiye gibi yeni türlerin doğuşuna neden olmuştur.[

  Kaynak: Wikipedia
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kerbela Olayı Nedir

  Emevi Devletinin kurucusu Muaviye"nin oğlu I. Yezid"in halifeliğini ilan etmesi üzerine,Küfe şehri halkı buna karşı gelmiş ve Hz. Ali"nin oğlu Hüseyin"i halife yapmak üzere Kufe"ye çağırmışlardı.

  Yezid"in halifeliğine karşı çıkan Hüseyin, akraba ve adamlarıyla birlikte Kufe"ye gitmek için Medine"den hareket etti. Yezid,Kufe ve Basra valisi Ubeydullah"ı,Hüseyin"le onu izleyenleri cezalandırmakla görevlendirdi. Ubeydullah da, Irak"a doğru ilerleyen Hüseyin"le beraberindekilerin üzerine Rey valisi atadığı Ömer bin Sad"ı gönderdi.

  Güçlerin denk olmadığını kestiren Hüseyin, beraberindekilere Medine"ye dönmeyi önerdi. Fakat onu izleyenler kararlıydılar.Dönmektense ölmeyi seçtiklerini, bildirdiler. Gene de ayrılanlar oldu ve Hüseyin yanında kalanlarla yola devam etti. Fırat kıyısında, Ninova yöresindeki Kerbela"ya ulaştılar.

  Hüseyin ve beraberindekiler, burada Ömer bin Sa"d"in 4000 kişilik ordusuyla karşılaştılar. Hz. Ali"nin oğlu Hüseyin, Ömer bin Sa"d"a Kafeliler"in çağırışı üzerine geldiğini açıkladı. Ancak Köfeliler istemezse geri dönecekti. Ömer, Hüseyin"in açıklamasını Ubeydullah"a bildirdi. Ondan akıl danıştı.

  Yezid"in yakın adamı Ubeydullah kararlıydı. Ömer"e, Hüseyin ve beraberindekilerin susuz kalmaları için ne yapmak gerekiyorsa yapılmasını buyurdu. Böylelikle, Hüseyin"in kayıtsız şartsız teslim olmasını sağlamak amacındaydı. Ubeydullah"ın buyruğu,Ömer bin Sa"d"a 9 Muharrem günü ulaşmıştı.

  Ertesi gün, 10 Muharrem 780 tarihinde, Hüseyin konakladıkları çadırların arasına çukurlar kazdırdı. Beraberindekileri savaş düzenine soktu. Kadınlar ve çocuklarla helalleşti. Sonra atına binip Ömer bin Sa"d"in saflarına doğru ilerledi. İyi niyetli,içtenlikle dolu konuşması hiçbir etki yapmadı. Ömer bin Sa"d,Ubeydullah"tan korkuyordu. Böylece, teke tek çarpışma başladı.Teke tek çarpışmada Ömer"in adamları çok kayıp verdiler. Durumu gören Ömer Bin Sa"d toplu saldırı emrini verdi. Sayıca azlık olan Hüseyin tarafı yiğitçe dayandıysa da, çok geçmeden birkaç kişi kaldı. En sonunda 33 mızrak ve 34 kılıç yarası alan Hüseyin de şehit düşmüştü.

  Hüseyin"in tarafında 72,Ömer"in ordusundan 88 kişi ölmüştü. Ömer bin Sa"d"ın adamları çadırlara saldırdılar. Yağmaya giriştiler. Kadınları tutsak aldılar.

  Olay büyük tepkiler yarattı. Asıl kışkırtıcı Yezid,bu olaydan sonra muhaliflerine karşı çok sert davrandı. Medine"yi üç gün yağma ettirdi. Mekke"yi kuşattı ve mancınıkla taş yağdırdı. Bütün bunlardan dolayı İslam tarihinde çok kötü bir ün kazanmış oldu. O tarihten beri,şiiler 10 Muharrem günü Hüseyin"in yasını tutar, zamanla silinmeyen acılarını açığa vururlar.


+ Yorum Gönder


kerbela olayı hakkında bilgi,  kerbela olayı nasıl gelişti