+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Toprak Oluşumu, Başlıca Toprak Biçimleri İle İlgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toprak Oluşumu, Başlıca Toprak Biçimleri İle İlgili Bilgi
  Toprak Oluşumu, Başlıca Toprak Biçimleri İle İlgili Bilgi 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Toprak Oluşumu, Başlıca Toprak Biçimleri İle İlgili Bilgi

  TOPRAK OLUŞUMU, BAŞLICA TOPRAK BİÇİMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

  Soru 1. Ilıman iklim kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kahverengi orman toprakları

  B) Podzollar

  C) Step toprakları

  D) Lateritler

  E) Tundra toprakları

  Soru 3. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Arazinin engebeli olması

  B) Erozyonun çok etkili olması

  C) Heyelanların sık görülmesi

  D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

  E) Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması

  Soru 4. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki örtüsünün gür olmasına rağmen humus miktarı (bilgi yelpazesi.net) bakımından zayıftır.

  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kimyasal çözülmenin az olması

  B) Fiziksel çözülmenin fazla olması

  C) Yıllık sıcaklık farklarının az olması

  D) Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması

  E) Akarsuların debilerinin yüksek olması

  Soru 5. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Laterit

  B) Podzol

  C) Tundra

  D) Çernezyom

  E) Terra-Rossa

  Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?

  A) Nem

  B) Kayaçların yapısı

  C) Sıcaklık

  D) Humus

  E) Bitkiler

  Soru 8. Alüvyonlar, morenler ve lösler taşınmış topraklardır.

  Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?

  A) Fazla yıkanmış topraklardır

  B) Geçirimsiz topraklardır

  C) Karbonatlı topraklardır

  D) İnce taneli topraklardır

  E) Verimli topraklardır

  Soru 9. Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır?

  A) Laterit- Kahverengi orman toprağı

  B) Terra Rossa –Step

  C) Podzol –Çöl toprağı

  D) Podzol-laterit

  E) Çernezyom-Tundra

  Soru 10. Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir toprak oluşum şeklidir?

  Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha şiddetli olması gerekir?

  A) Sinop

  B) Konya

  C) Rize

  D) Tokat

  E) Eskişehir

  Soru 11. Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?

  A) Erozyon etkisiyle oluşurlar

  B) Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar

  C) Horizonları gelişmemiştir

  D) Delta ovalarında oluşurlar

  E) Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır

  Soru 12. Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.

  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer şekillerinin engebesiz olması

  B) Rüzgâr erozyonunun yaygın olması

  C) Akarsu ağının seyrek olması

  D) Yağış miktarının az olması

  E) Bitki örtüsünün olmaması

  Soru 13. Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır.

  Aşağıdaki bölümlerden hangisinde bu topraklar geniş yer tutar?

  A) Batı Karadeniz

  B) Kıyı Ege

  C) Yukarı Kızılırmak

  D) Orta Fırat

  E) Ergene

  Soru 14. Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.

  Buna göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisin-de bu çözülme şekli daha fazla görülür?

  A) 60° enlemleri civarı

  B) Ekvator çevresi

  C) Kutuplar ve çevresi

  D) 30° enlemleri civarı

  E) Orta kuşak karalarının batı kıyıları

  Soru 15. Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki büyük gruba ayrılır-lar.

  Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdaki-lerden hangisidir?

  A) Alüvyon - moren - lös (bilgi yelpazesi.net) gibi isimler alırlar.

  B) Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.

  C) Taşınmış toprakların kalınlıkları bazen birkaç yüz metreyi geçebilir.

  D) Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.

  E) Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi dış etkenler oluşturur

  Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?

  A) Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi

  B) Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi

  C) Kayalarda erime meydana gelmesi

  D) Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö-rülmesi

  E) Ülkemizde en çok iç Anadolu'da görülmesi

  CEVAP ANAHTARI

  1.A 2.C 3.D 4.D 5.E 6.D 7.D 8.E 9.B 10.C 11.D 12.E 13.A 14.D 15.B 16.E
+ Yorum Gönder