+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Yılan öldürmek günah mıdır, yoksa değil midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yılan öldürmek günah mıdır, yoksa değil midir
  Yılan öldürmek günah mıdır, yoksa değil midir? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Yılan öldürmek Günahmıdır?

  Nakledildiğine göre yılan cennette Âdem (as)’in hizmetiçisi idi Allah’ın düşmanı İblise böyle bir imkân vererek cennette Hz Âdem’e karşı düşman-lığını açıkça ortaya koyarak Hz Âdem’e ihanet etmiştir Cennetten yeryüzü-ne indirilmeleri üzerine aralarındaki düşmanlık pekişti ve rızık olarak ona top-rak verildi Ona şöyle denildi: Sen Âdemoğlunun düşmanısın, onlar da se-nin düşmanındır Onlardan seni kim görürse başını ezer [346]
  İbn Ömer Rasulullah (as)’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Beş (ha-şere) vardır ki onları ihramlı olan da ihramsız olan da öldürür” [347] Bunlar arasında yılanı da zikreder

  Rivayete göre İblis, yılana şöyle demiş: Sen beni cennete sok, buna kar-şılık seni himayeme alacağım O bakımdan İbn Abbas şöyle derdi: İblisin ver-diği ahid ve emanı bozunuz
  Sakine bint el-Ca’d, Serrâ bint Nebhân el-öaneviye’nin şöyle dediğini ri-vayet etmektedir: Rasulullah (sa)’ı şöyle derken dinledim: “Küçük olsun bü-yük olsun, siyah olsun beyaz olsun yılanları öldürünüz Çünkü kim yılan öl-dürürse bu onun cehennemden kurtulmalık fidyesi olur Ve her kim yılan ta-rafından öldürülürse o da şehid olur”[348]
  Mezhep âlimlerimiz der ki: Yılanın onu öldüren için cehennemden kur-tulmalık fidyesi oluş sebebi İblis ile ortak hareket etmesi ve Âdem’e ve onun çocuklarına zarar vermek üzere onunla yardımlaşmasıdır Bundan dolayı bir yılanı öldüren bir kimse bir kafir öldürmüş gibidir[349] Nitekim Rasulullah (sa) da şöyle buyurmuştur: “Bir kafir ve onun katili cehennemde ebediyyen bir araya gelmezler” Bunu Müslim ve başkaları rivayet etmiştir[350]

  4- Yılanı Öldürmenin Hükmü:

  İbn Cüreyc, Amr b Dinar’dan, o Ebû Ubeyde b Abdullah b Mes’ud’dan dedi ki: Peygamber (sa) ile birlikte Mina’da bulunuyorduk Yanımızdan bir yılan geçtiRasulullah (sa): “Onu öldürünüz” diye buyurdu Ancak biz onu öldüremeden bir delik bulup girdi Rasulullah (sa) şöyle buyurdu: “Kuru hur-ma yapraklan ve ateş getiriniz ve bu delikte yılanın üzerinde ateş yakınız”[351]
  Mezhebimize mensup ilim adamları der ki: Bu hadis-i şerif, Hz Peygam-berin müsleyi (savaşta azaların kesilmesi) ve herhangi bir kimsenin yüce Al-lah’ın azabı türünden azap yapmasını yasaklayan hadis-i şerifleri tahsis et-mektedir Devamla derler ki: Bu hadis-i şerif bu düşmanın saygı duyulma-ya değer bir tarafının kalmadığını belirtmektedir Çünkü bu düşmana güç ye-tirilen her bakımdan, onu helak edip yok etmenin her türlü yolu denenmiş olmaktadır Denilse ki, İbrahim en-Nehai’nin akreplerin ateşte yakılmasından hoşlanmadığı ve: Bu bir müsledir, dediği rivayet edilmiştir Şu cevap verilir: Peygamber (sa)’dan gelen bu rivayetin ona ulaşmamış olması ve bundan do-layı da “Allah’ın azabı ile azaplandırmayınız” [352] şeklindeki rivayet gereğin-ce amel etmiş olması muhtemeldir Buna göre onun öngördüğü uygulama bu rivayete uygun olur
  Denilse ki: Müslim’de Abdullah b Mes’ud’un şöyle dediği rivayet edilmek-tedir: Rasulullah (sa) ile bir mağarada bulunuyorduk Üzerine: “Yemin olsun peyderpey gönderilenlere” (el-Mürselat, 77/1) sûresi nazil oldu Ve biz henüz bunu taptaze haliyle Hz Peygamber’den öğreniyorken bulunduğumuz yer-de bir yılan görünüverdi Bize: “Onu öldürünüz” dedi Onu öldürmek için hareket ederken bizden önce deliğine kaçtı Bunun üzerine Rasulullah (sa) şöyle buyurdu: “Allah sizi onun şerrinden koruduğu gibi, onu da sizin şer-rinizden korumuştur” [353] Görüldüğü gibi bu rivayette ateş yakıldığından da onu öldürmek için herhangi bir çareye başvurulduğundan da sözedilmiyor Bu itiraza şu şekilde cevap verilir Ateş bulamamış olması muhtemeldir O ba-kımdan onu bırakmıştırVeya yılanın girdiği deliğin ateşin fayda sağlayamayacağı, dumanın zarar veremeyeceği ve hayvana ulaşamayacağı bir şekilde olması da muhtemeldirDoğrusunu en iyi bilen Allah’tır Hz Peygamber’in: “Allah onu sizin şerrinizden korumuştur” buyruğundan kastettiği, sizin onu öldürmenize karşı o yılanı korumuştur, demektir “Sizi onun şerrinden koru-duğu gibi” ifadesi, onun sizi sokmasına karşı sizi korumuştur demektir [354]

  5- Yılanları Öldürme Emrinin Mahiyeti:

  Yılanları öldürme emri, yılanlardan gelmesinden korkulan zararı bertaraf etmeye irşad etmek türündendir Eğer onlardan gelecek olan zarar kesinlik ka-zanırsa, o yılanın öldürülmesi için elin çabuk tutulması vaciptir Çünkü Pey-gamber (sa) şöyle buyurmuştur: “Yılanların hepsini öldürünüz Bilhassa en-gerek ve kısa kuyruklu olanlarını öldürünüz Çünkü bunlar gözleri kör eder ve gebe kadınlara düşük yaptırır”[355]
  Bu iki türün yılanların kapsamına girmelerine rağmen özellikle onları söz-konusu edip buna dikkat çekmesi, zararlarının büyüklüğünden dolayıdır Ev-lerin dışında kalan yerlerde, zarar verecekleri muhakkak olmayanlar da ko-nu ile ilgili genel emrin zahirinden anlaşılan hüküm dolayısıyla yine öldü-rülürler Çünkü tür olarak yılanlar, çoğunlukla zarar verirler O bakımdan bu zararlılık hepsinde (istishab yoluyla) var kabul edilir Çünkü şekli ve görü-nüşü itibariyle bütün yılanlar, kalbe korku verir Ayrıca insanın nefsinde on-lara karşı bir tiksinti vardır Bundan dolayı Peygamber (s a) şöyle buyurmuş-tur: “Muhakkak Allah, bir yılanı öldürmeye karşı dahi olsa kahramanlığı se-ver”[356] Görüldüğü gibi Hz Peygamber, yılanı öldürmeyi teşvik etmiştir Ebû Davud’un, Abdullah bMes’ud’dan merfu olarak yaptığı rivayette de Hz Pey-gamber şöyle buyurmuştur “Bütün yılanları öldürünüz Onların intikam alacağından korkan kişi benden değildir”[357] Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır [358]
 3. Ziyaretçi
  abi bunu gördüm yılanların hepsini öldürüyorum teşekürler
 4. Ziyaretçi
  Bu manada bir hadis yok Ancak şöyle bir rivayet vardır:

  "Yılanları öldürün. Küçük, büyük, beyaz veya siyah olsun. Kim yılan öldürürse cehenneme fidye olur. Ve yılan da kimi öldürürse o şehiddir." [Ravi: Hz. Serra binti Benham (r.a.), Ramuzel Ehadis]

  Yılanların öldürülmesinin hikmeti, onun insanlara vereceği zarardan dolayıdır. Vahşi hayvanlar tarafından öldürülen kişi şehiddir.

  Bu manadaki hadisler mutlak olarak düşünülmemelidir. İnsana zarar verme durumu söz konusu olduğunda öldürülür. Dışarda zarar verme ihtimali olmayan hayvanları öldürmemek gerekir. Evde veya bahçede insana zarar vermesi muhtemel olan yılan öldürülür, ancak dağda insanlardan uzakta zarar verme ihtimali olmayan bir yılanı öldürmemek gerekir.

+ Yorum Gönder


yılan öldürmek günah mı,  yilan oldurmek gunahmi,  yılan oldurmek gunahmidir,  yılan öldürmek günah mıdır,  yılan öldürmek günahmı,  yılanı öldürmek günah mı