+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletindeki Vakıflar Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletindeki Vakıflar Hakkında Kısa Bilgi
  Osmanlı devletindeki vakıflar hakkında kısa bilgi


  Osmanlı devletindeki vakıflar


  Osmanlı Devleti’nde toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanması zenginlerin kurdukları vakıflara bıra*kılmıştı. Kişilerin sahip oldukları mallarının tama*mını veya bir kısmını halkın yararına sunmasına vakıf denir.
  Tarihin seyri içinde vakıflar sosyal, ekonomik, eği*tim, sağlık, sanat, mimari, ulaşım ve bayındırlık alanında önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devle*ti’nde başta padişahlar olmak üzere hanedan üye*leri, yüksek dereceli devlet görevlileri çeşitli vesile*lerle vakıflar kurmuşlardır. Böylece devlet birçok hizmeti para harcamadan yerine getirebilmiştir.

  Va*kıflar yoluyla:
  Fethedilen topraklarda Türklere yerleşme imkânı sağlanmıştır.
  Anadolu ve Rumeli’deki şehir, kasaba ve köyle*rin büyümesi ve bayındır hale getirilmesinde büyük rol oynamıştır. Kurulan imaret, medrese, cami, mescit vb. yapılarla belde ve semtlerin oluşması sağlanmıştır.
  Devletin egemen olduğu bölgelerde ulaşım, ha*berleşme ve taşımacılık alanlarında canlı bir hayatın oluşması için yol yapımında vakıflar çalışmalar yapmıştır. Ayrıca yollar kervansa*raylar ve hanlarla desteklenmiştir.
  Vakıflar, bütün eğitim ve sağlık kurumlarının fi*nansmanı için en önemli kaynak olmuştur.
  Taşınmaz malların vakfedilmesiyle bir yandan tesis edilen kurumların gelirleri karşılanmış bir yandan da bu nakit fonları dönemlerinin kredi kaynağı olarak kullanılmıştır. Vakıflar, devletin askeri yükünü de hafifletmiştir.
  Vakıflar ticaret hayatının gelişmesi, Kolaylaş*ması, ortak giderlerin karşılanmasında ve sos*yal yardımlaşmada etkili olmuştur.
  Yönetim ve adalet teşkilatındaki bozulmalara para*lel olarak vakıflar da etkinliklerini kaybetmeye baş*lamıştır. II. Mahmut tarafından 1836′da Evkaf Ne*zareti kurularak bütün vakıflar bu bakanlığa bağ*lanmıştır
 2. Acil

  Osmanlı Devletindeki Vakıflar Hakkında Kısa Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder