+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinde Surre Alayı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinde Surre Alayı
  Osmanli Devletinde Surre Alayı


  Modern çağın en büyük sorunlarından birini oluşturan ekonomik yardım, tarihin her döneminde yer almıştır. İstanbul merkezli ve ‘Surre Alayı’ denen bir oluşum dünya tarihindeki en büyük ekonomik ve kültürel harekettir.

  Osmanli Devletinde Surre Alayı.jpg
  Tarih boyunca kutsal yerler yani Hicaz bölgesindeki Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere İslâm dünyasının kutsal yerleri olmuştur. Bunun en önemli sebebi Mekke-i Mükerreme’de Kâbe-i Müşerrefe’nin Medine-i Münevvere’de ise Hz. Peygamberin türbesinin bulunmuş olmasıdır. Bu bakımdan tarihi süreç içinde özellikle Abbasiler döneminden itibaren bu yerlere büyük bir önem verilmiştir. Bu önem Osmanlı Devleti döneminde daha şümullü ve sistemli bir hale gelmiştir .


  Kelime olarak surre; para kesesi, para çıkını anlamına gelir. Bizim bahsettiğimiz surre ise Kâbe örtüsünün her yıl birlikte gönderildiği, ayrıca Padişahın Haremeyn’e (Mekke-Medine) gönderdiği para, hediye ve erzakın adıdır. Surre-i Hümayun ya da Surre-i Şahane denilen padişah hediyesi (attiye) bu malzemeler, zengin fakir ayrımı yapılmaksızın bölge halkına dağıtılırdı. Surrenin gönderilmesi nedeniyle yapılan törene ‘Surre Alayı’ denirdi. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Surre, İslam tarihinde ilk değildi ama en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı olarak Osmanlı İstanbul’unda devam ettirilmiştir.
  1516′da Merc-i Dâbık Savaşı ile birlikte ilk defa ‘Hâdimü’l Haremeyn’ olarak anılmaya başlayan Osmanlı sultanları düzenli surre göndermeyi 1918e kadar sürdürür. Ne kadar zorluk içinde olunursa olunsun imparatorluğun hiç bir döneminde bu iş aksatılmazdı. 1915 yılında ise, İstanbul’dan yola çıkarılan Surre Alayı, o yıl Mekke Emiri Şerif Hüseyin Paşanın İngiliz desteğiyle isyan etmiş olması nedeniyle sadece Medine’de dağıtılabilinmişti.

  Miladi 1916 yılında Medine’ye, 1917 ve 1918 tarihlerinde de ancak Şam’a kadar gönde-rilebilmiştir. İstanbul’dan gönderilen son Surre Alayı Şam’a kadar varabilen Surre Alayı’dır. 1919 yılında, orası da elden çıkınca artık hiç gönderilemez olur. Yine de 1919-1920 ve 1921′de Sultan Vahdeddin (VI. Mehmed Han) Mekke-Medine fakirlerine sadaka gönderip dağıttırır, Surre’nin eskisi gibi devam etmesine irade verir.

  Osmanlı İstanbul’unda sistemleşmiş Surre’nin ilk ‘Emin’i ise, Emir Musluhiddin’dir. Gönderilen 200.000 fılori altın ile 7000 irdeb (1 irdep: 800 kilo) zahireyi, kendisine verilen deftere göre Mekke-Medine’de dağıtılmış, atiyye (hediye) alanların padişaha dua etmeleri tavsiye edilmişti.

  Kanuni Sultan Süleyman döneminde, İstanbul’dan gönderilen Surre Alayı görkeminin zirvesine ulaşmıştı. Tarihte İstanbul’dan Surre olarak Kanuni kadar çok miktarda para, hediye ve erzak gönderen bir başka Sultan daha olmamıştır.
+ Yorum Gönder