+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı dönemi suriye vilayet teşkilat Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı dönemi suriye vilayet teşkilat
  OSMANLI DÖNEMİ SURİYE VİLAYET TEŞKİLAT

  Vali ve Hamidiye Hicaz Demiryolu Vilayet Komisyonu Reisi
  Hamidiye Hicaz Demiryolu İnşaat ve Muamelat Nazırı (Yaveran-ı Hazret-i Şehriyarîden)
  Arazi-i Seniyye Komisyonu Reisi (Beşinci Ordu-yı Hümayun Müşiri)
  Naib ve İstinaf Mahkemesi Hukuk Reisi
  Defterdar
  Mektupcu
  Müftü
  Nakîbü'l-Eşraf Kaymakamı
  Telgraf ve Posta Başmüdürü
  Muhasebe-i Vilayet Mümeyyizi ve Hamidiye Hicaz Demiryolu Muhasebecisi
  Mevkib-i Hacc-ı Şerif Muhafızı
  Hamidiye Hicaz Demiryolu İdare Müdürü
  Jandarma Kumandanı
  Mahkeme-i İstinaf Ceza Reisi
  Mahkeme-i İstinaf Müddeî-i Umümîsi
  Mahkeme-i Bidâyet Hukuk Reisi
  Mahkeme-i Ticaret Reisi
  Mahkeme-i Bidâyet Müddeî-i Umümî Muavini
  Evkaf Muhasebecisi
  Maa-Tahrir Vergi Müdürü
  Defter-i Hakanî Müdürü
  Sıhhiye Müfettişi
  Maarif Müdürü
  Şam ve Hama Osmanlı Demiryolu Komiseri
  Meclis-i İdare-i Vilayet Başkâtibi
  Mektübî Kalemi Mümeyyizi
  Mektubî Kalemi Mümeyyiz-i Sânîsi
  Meclis-i İdare-i Vilâyet Müddeî-i Umumîsi
  Mekteb-i Tıbbî-i Mülkî Müdürü
  Matbaa Müdürü
  Evrak Müdürü
  Nüfus Nazırı
  Arazi-i Seniyye Muhasebe Başkâtibi
  Arazi-i Seniyye Komisyonu Tahrîrât Başkâtibi
  Reji Müdürü
  Telgraf Müfettişi Muavini
  Orman Müfettişi
  Telgraf Merkez Müdürü
  Posta Müdürü
  Kütüphaneler Müfettişi
  Maarif Muhasebe Memuru
  Mahkeme-i Bidayet Sermüstantıkı
  Meclis-i İdare-i Vilayet Müstantıkı
  Düyün-ı Umumiye Müdürü
  Nafia Sermühendisi
  Baytar Müfettişi
  Ziraat Bank Şubesi Müdürü
  Ziraat Memuru
  Vilayet Maiyyetine Memur (6 adet)
  Aşiret Mektebi ve Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Mezunlarından Vilayet Maiyyetine Memur (6 adet)

  Baalbek Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Bukaü'l-Aziz Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Vadi'l-Acem Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Duma Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Nübük Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Hasbaya Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Raşya Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Zübdânî Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Hama Sancağı
  Mutasarrıf
  Naib ve Mahkeme-i Bidâyet Hukuk Reisi
  Müftü
  Muhasebeci
  Tahrîrât Müdürü
  Mahkeme-i Bidayet Ceza Reisi
  Müddeî-i Umumî Muavini
  Defter-i Hakanî Memuru
  Posta ve Telgraf Müdürü
  Ziraat Bank Sandığı Muhasebe Kâtibi

  Humus Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Selimiye Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Hamidiye Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Havran Sancağı
  Mutasarrıf
  Nâib ve Bidâyet Mahkemesi Hukuk Reisi
  Müftü
  Muhasebeci
  Tahrirat Müdürü
  Mahkeme-i Bidayet Ceza Reisi
  Müddeî-i Umümî Muavini
  Defter-i Hakanî Memuru
  Ziraat Bank Sandığı Muhasebe Kâtibi

  Aclun Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Süveyde Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Kunaytara Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Basru'l-Harîr Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Der'a Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Salhad Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Ahira Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Kerek Sancağı
  Mutasarrıf
  Nâib
  Muhasebeci
  Tahrirat Müdürü
  Müftü
  Nakibü'l-Eşraf
  Defter-i Hakanî Memuru

  Salat Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Maan Kazası
  Kaymakam
  Naib

  Tufeyle Kazası
  Kaymakam
  Naib 2. Acil

  Osmanlı dönemi suriye vilayet teşkilat isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder