+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Duyu organlarımızda görülebilen hastalıklar hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Duyu organlarımızda görülebilen hastalıklar hangileridir
  Duyu organlarımızda görülebilen hastalıklar hangileridir
  duyu organlarimizin hastaliklari
  duyu organlarımızın hastalıkları nelerdir


  Sağlığın en iyi korunması,hastalanmamaktır.Hayat biçim ve dengeli beslenmek hastalıklardan korunmanın en iyi yoludur.

  Duyu organlarımız bizlerin dünyaya açılan yerleridir. Gözlerimiz, kulağımız, ağzımız, burnumuz…Hepsi dünyada neler olup bittiğini bilebildiğimizi gösterir. Duyu organlarımızdan biri hastalandığı takdirde bir bir yerimizde eksik muhakkak hissederiz. Duyu organları hastalıkları nelermiş birlikte göz atalım, ve belirtileri varsa hemen tedbirimizi alalım.

  Burun Hastalıkları
  Saman nezlesi : Basit nezle ve saman nezlesi olmak üzere iki tür nezle söz ko*nusu olabilir. Saman nezlesine buğday*gillerin çiçektozları yolaçar. Buruna gi*ren çiçektozları burunda alerjik bir tep*ki doğurur. Bu bakımdan, teşhis, mayıs haziran aylarında, çoğu zaman bir kır gezintisinden sonra başgösteren gözyaşı akıntılı aksırık nöbetlerine dayanır.

  Burun kanaması : Yerel bir tahriş ya da bir polip söz konusu değilse, bu kana*manın nedenini genel durumda aramak gerekir. Burun kanaması örneğin yüksek tansiyondan ya da karaciğer sirozundan ileri gelebilir.

  Kulak Hastalıkları
  Sağırlık : işitme yeteneğinin az ya da çok yitirümesidir. Kulak yolunun kirle*nip tıkanması gibi basit bir nedenden Heri gelebileceği gibi, bazen çok karmaşık nedenlerle de ortaya çıkabilir. Bu durumda, temel nedenler kulak yangısı, otoskleroz, damar bozuklukları, beslen*me bozuklukları (azot eksikliği, şeker hastalığı), bulaşıcı hastalıklar (tifo, fren*gi), zehirlenme, kafatası veya ses trav*ması (örneğin kazancılarda görülen has*talık), ya da sinirsel bir hastalık olabi*lir.

  Kulak yangısı : işitme organının yangılanmasıdır. Bu hastalığa streptokok, pnömokokgibi çeşitli bakteriler yolaçabilir. Genellikle bir burun ya da boğaz yangılanması sonucunda veya grip, kı*zamık, kızıl gibi hastalıklar sırasında or*taya çıkar. Dikkati çeken ilk belirtiler kulak ağrılarıdır. Bazen de bir irin akın*tısı göze çarpabilir. Bu durumda, he*men bir uzman doktora başvurmak ge*rekir. Çünkü, süreğenleşme tehlikesinin dışında, daha başka birçok tehlikeler söz konusu olabilir, yavaş yavaş sağır*laşma, mastoidit, menenjit, kulaktan yayılan genel hastalık durumu bu tehli*kelerden bazılarıdır.

  Mastoid yangısı: özellikle süt bebekle*rinde, ivegen bir kulak yangısının baş*langıcından iki ya da üç hafta sonra or*taya çıkan sürekli irin dkıntısıyla kendi*ni gösteren bir hastalık durumudur. Mastoidit de denir. Delme işlemi uygu*lansa bile, ateş düşmez ve mastoid çı*kıntısı üzerinde bir ağrı belirir. Bu has*talık sinüslerde tromboza, ivegen bir menenjite ya da beyin Apselerine yolaçması nedeniyle çok ciddî bir hastalıktır. Antibiyotik tedavisi olumlu sonuç ve*rir.

  Baş dönmesi : Uzayın üç boyutundan biri içinde yer değiştirme duyumları ola*rak tanımlanabilir. Krizlerle ortaya çıkar ve travma izleri, beyin uru, plaklı skleroz, damar sertliği, zehirlenme kökenli (alkol ya da tütünden ileri gelebilir) sinir yangısı, hatta basitçe bir kulak yangısı gibi çok çeşitli nedenlerden ileri gelebi*lir. Yalnız başına veya kulak uğultusuyla sağırlıkla, mide bulantılarıylaya da kus*malarla birlikte görülen baş dönmesi daima çok ciddiye alınmalıdır. Bu du*rumlar kulak burun boğaz uzmanının derinlemesine bir muayenesini gerekti*rir.

  A) Kulak zarı
  Çekiç kemiğinin başı (A), sapı (B) ve örs kemiği*nin kolu (C) saydam olarak görülmektedir.
  B) Orta kulaktaki kemik zinciri
  1) Çekiç
  2) örs
  3) Üzengi
  C) Üst solunum yollarının yandan kesiti Burun boşluğunun yan çeperinde, üst (1), orta (2) ve alt (3) boynuzcuklar, yutak (4), ağız boşluğu (5), soluk borusjj (6) ve yemek borusu (7) görül*mektedir.

  Göz Hastalıkları
  Kaşlar: Kaşlarda kistler ve çıbanlar olu*şabilir.
  Gözkapakları: Flegmon, yılancık, egza*ma, göz zonası kolayca tanınabilen gözkapağı hastalıklarıdır. Şalazyon yangılı olmayan bir kisttir. De*riye bağlanmaz ve gözkapağı kenarın*dan uzakta yer alır. Çoğu zaman kadın*da âdet kanamaları sırasında kendiliğin*den belirir.

  Arpacık bir kirpiğin kökünde, gözkapağı kenarında beliren yangılı bir çıbandır. Gözkapağının yangılanması ise blefarit olarak adlandırılır.

  Yaşlılık ya da yara izi nedeniyle meyda*na gelen büzülme sonucunda gözkapa*ğının kenarı dışa doğru kıvrılırsa, bu du*rum ektropiyon adını alır. Bu durumda*ki bir gözün mukozalı yüzeyi karşıdan bakılınca rahatça görülür. Ektropiyonun tersi duruma antropiyon (çipil göz) adı verilir. Antropiyonda, gözkapağı içe doğru kıvrılır. Bu ise kir*piklerin saydam tabakayı zedelemeleri*ne yolaçar.
  Üst gözkapağının aşağıya doğru sark*ması ptosis olarak adlandırılır. Bunlardan başka, gözkapağında deri kanserlerine de rastlanabilir.

  Göz sümüksel zarı : Saydam tabakanın yakınında mercimek iriliğinde sarımtı*rak renkli bir birikintinin belirmesi sık görülen bir durumdur. Bu leke “pinguekula” olarak adlandırılır. Olgunluk ça*ğında, göz sümüksel zarında üçgen bi*çiminde bir kıvrım belirir. Bu üçgenin bir ucu saydam tabaka üzerine uzanır. Pterigliyon olarak adlandırılan bu du*rum bazen pinguekula ile birlikte görü*lür. Saydam tabaka yangılanmaları çe*şitli biçimler gösteren konjonktivitlerdir.

  Konjonktivitlerin en basiti hava akı*mında kalmaktan doğar. Bu durumda göz kızarır, gözkapakları birbirine yapı*şır; gözkapağının altında kum varmış iz*lenimi belirir. Bundan başka, mikrop kökenli ve irinli olabilen daha ciddî konjonktivitler de vardır. Bunlar tehlikeli olabilirler.

  En ciddi olanlarından biri gonokokun yolaçtığı konjonktivittir. Bu hastalık saydam tabakada bozukluklar meydana getirir. Üzerinde durulması gereken bir hastalık da, tanecikli konjonktivit ya da öbür adıyla trahomdur. Trahom saydam tabakada ülserleşmeye yolaçar, bazen de körlüğe neden olur.
  Gözyaşı yolları: Süreğen gözyaşı akma*sı özellikle yaşlılarda görülür. Bu duru*ma blefarit ile bir gözyaşı yolları hastalı*ğının birlikte bulunması yolaçar.

  Saydam tabaka : Olgunluk çağında say*dam tabaka çevresinde beyazımtırak bir şerit belirmesi sık görülen bir durumdur. Yaşlılık halkası yada jerontokson olarak adlandırılan bu şerit, kolesterin sızması*nın söz konusu olduğunu gösterir. Kare-titler (saydam tabaka yangıları) saydam tabaka üzerinde basit sivilcelerle ya da çoğu zaman önemli izler bırakan bir ülserleşmeyle ortaya çıkar. Yüzeysel bir keratitten sonra beliren beyaz lekeler birer yara izi niteliği taşırlar. Çoğu du*rumlarda, bunlar frengi kökenlidir.

  iris : özellikle ışığa karşı ağrılı tepki, gözyaşı akması, göz kızarması, iriste renk bozulması, gözbebeği daralması, iris yangılanmasının (iritis) başlıca belir*tileridir. Yangılanma silyer çembere de yayılabilir. Bu durum iridosiklit olarak adlandırılır. İridosiklite frengi, ivegen romatizma, şeker hastalığı ya da çeşitli zehirlenmeler yolaçabilir. İris yangılan*ması acele bir tedaviyi gerektirir. Vakit geçirilmeden bir göz doktoruna başvu*rulmalıdır.

  Camsı madde : Camsı maddede meyda*na gelen en ağır hastalık glokom (karasu hastalığı)dır. Bu hastalığa göz basıncı*nın aşırı yükselmesi yolaçar. Hastalık uzman bir doktor tarafından acele teda*vi edilmelidir. Bu tür hastalıklar iris yan*gılanması ve saydam tabaka ülserlerinin delinmesi sonucunda da ortaya çıkabi*lir. Glokomun ivegen biçimi çok ani olarak çoğunlukla gece mide bulantılarıyla birlikte ortaya çıkar.

  Göz kızarır ve ağrılı bir durum alır. Saydam tabakada bir bozulma başgösterir. Camgöbeği rengini alan gözbebeği genişler ve gör*me yeteneği ortadan kalkar. Görme ye*teneği daha ilk nöbette kesinlikle yitirilebileceği gibi, ard arda gelen nöbetler sonucunda yavaş yavaş da ortadan kal*kabilir. İvegen krizden önce bazı uyarı*cı belirtiler ortaya çıkabilir. Bakılan ışık kaynaklarının çevresinde çok renkli ha*lelerin belirmesi, alında ağırlık duyul*ması bu belirtiler arasındadır. Ancak bu gibi belirtNere önem verip bir göz dok*toruna başvuranların sayısı çok azdır.

  Göz merceği: Katarakt yani göz merce*ğinin saydamlığını yitirmesi özellikle şe*ker hastalarında ve yaşlı kişilerde görü*len bir göz hastalığıdır. Görme yeteneği hızla azalır, gözbebeği gri ya da beya*zımsı bir renge bürünür. Vücudun bütü*nüyle ya da bir bölümüyle ilgili engeller yoksa, ameliyata başvurmak tek çaredir Bu tür ameliyatlargünümüzde daha da kolaylaşmış ve sık sık yapılmağa başlan*mıştır.

  Bir önceki yazımız olan Böbrek Hastalıkları başlıklı makalemizde böbrek ağrısı, böbrek hastalıkları ve böbrek taşı hakkında bilgiler verilmektedir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İnsanlarda beş duyu organı vardır. bunlar kulak burun , göz dil ve deridir. her birinin farklı görevi vardır. bu duyu organlarından birinin eksikliği insanları tamamen etkiler. duyu organlarımızda ya çevresel faktörlerden yada genetik olarak bazı hastalıklara yakalanabilirler. örneğin sağırlık, cilt kanseri
+ Yorum Gönder