+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Türk-İslam Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk-İslam Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Türk-İslam Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türk-İslam Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Karluklar, Müslüman olmamalarına karşın, İslam ordusuyla birleşip 751 yılında Talas’ta Arapların yanında savaşa girmişler; Çin’in yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamışlardır. Karlukların, Arapları Talas Savaşı’nda desteklemelerinde,

  I. İslam Devleti’nde saltanat sisteminin devam etmesi,
  II. Çin’in Orta Asya’daki Türk egemenliğine son vermek istemesi,
  III. Türgiş Devleti’nin yıkılmış olması
  durumlarından hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  2. XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu’da Moğol baskısının azalması ve Selçuklu Devleti’nin otoritesinin zayıflaması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

  A) Haçlı seferlerinin başlamasına
  B) Oğuzların Anadolu’ya gelmesine
  C) Bizans İmparatorluğu’nda taht kavgaları çıkmasına
  D) Altın Ordu Devleti’nin parçalanmasına
  E) Uclara yerleştirilen Türkmen beylerinin beylikler kurmasına

  3. Eşi Mümtaz Mahal’in anısına Hindistan’daki Tac Mahal’i yaptıran Şah Cihan, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?

  A) Babür B) İhşidler C) Memlük D) Karahanlı E) Tulunoğulları

  4. I. Harzemşahlar
  II. Hazarlar
  III. Selçuklular
  Yukarıdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmıştır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  5. I. Göktürkler
  II. Hunlar
  III. Uygurlar
  Yukarıdaki ilk Türk devletlerinin hangilerinde şehirlerin kurulmasıyla, günümüze kadar gelen evler, tapınaklar, saraylar inşa edilmiştir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  6. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Büyük Selçuklular tarafından yıkılmaları
  B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulmaları
  C) Anadolu’nun bayındır hale getirilmesinde etkili olmaları
  D) Egemen oldukları bölgelerde İslamiyet’i yaymaya çalışmaları
  E) Kurdukları yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermeleri ve Anadolu’yu Türkleştirmeye çalışmaları

  7. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi vezirin görevlerinden biridir?

  A) Kadıları atama
  B) Saray görevlilerini yönetme
  C) Kapıkulu Ocaklarına asker toplama
  D) Gerektiğinde orduya komuta etme
  E) Divandaki görüşmelerin tutanağını yazma

  8. I. İspanya’da Hıristiyanlık baskılarından kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınması,
  II. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması,
  III. Halifenin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti’nde dış sorun yaratmıştır?


  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  9. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra yapılan Berlin Antlaşması’yla Bosna – Hersek’i denetimi altına alan Avusturya, Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyetin ilanının ilk günlerindeki iktidar boşluğundan yararlanarak bu toprakları kendine bağlamıştır.
  Avusturya’nın bu davranışının amacı aşağıdakilerden hangisinin engellenmesidir?

  A) Süveyş Kanalı’nın açılmasının
  B) Rusya’nın Balkanlar’da yayılmasının
  C) Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasının
  D)Macar mültecilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasının
  E)Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya bırakmasının

  10. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Balkan Savaşı sırasında meydana gelen gelişmeler arasındadır?
  A) 31 Mart Olayı’nın çıkması
  B) Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
  C) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
  D) Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine bırakılması
  E) Osmanlı Devleti’nin İkinci Meşrutiyeti ilan etmesi

  11. 1871 yılında birliğini sağlayan Almanya, Hindistan’a giden ticaret yollarını kesmek ve aynı zamanda Osmanlı padişahı olan halifenin manevi gücünü kullanarak bölgedeki Müslümanları ayaklandırmak istemiştir. Almanya, Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sahibi olmayı amaçlayan bu yaklaşımıyla aşağıdaki devletlerden hangisinin üstünlüğüne son vermek istemiştir?

  A)İngiltere
  B)İtalya
  C)Hollanda
  D)İspanya
  E)Portekiz

  12. Tanzimat Fermanı’nın kendisinden önce yapılan ıslahat hareketlerinden çok daha önemli bir belge sayılmasında,
  I. Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi,
  II. tebaa arasındaki ayrıcalıkların giderilmesi,
  III. yönetimde yeni esaslar getirilmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  13. 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?

  A) Sırpların ayaklanması
  B) Romanya’nın bağımsız olması
  C) Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
  D) Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması
  E) Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi

  CEVAPLAR:

  1.B 2.E 3.A 4.D 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.C 11.A 12.E 13.C

+ Yorum Gönder