+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda İslam Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslam Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  İslam Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İslam Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar,
  İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmi dilin Arapça olmasını istemiştir. Abdülmelik’in bu tutumunun,
  I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması,
  II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,
  III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin önlenmesi
  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  2. Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?


  A) Ticaret yapmaları
  B) Sanata ilgi duymaları
  C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
  D) Topluluklar halinde yaşamaları
  E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları

  3. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını
  B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu
  C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını
  D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu
  E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu

  4. Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Devri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir. Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
  B) Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.
  C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.
  D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.
  E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur

  ,
  5. 1876 yılında ilan edilen Kanun-u Esasi’ye göre

  I. Hükümet padişaha karşı sorumludur.
  II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer.
  III. Meclisi açıp kapama yetkisi padişaha aittir.
  Bu durumlardan hangileri, Osmanlı Devleti’nin
  monarşik yapısının değişmediğini gösterir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  6. Damat Ferit Hükümeti düşürüldükten sonra Ali Rıza Paşa Kabinesi kurulunca, Anadolu’daki millicilerle uzlaşma yolları arandı. Mustafa Kemal’in eski bir arkadaşı olan Abdülkerim Paşa aracılığıyla ilişki kuruldu. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti’yle görüşme önerisini,
  teklifin İstanbul Hükümeti’nden gelmesi koşuluyla kabul etti.
  Mustafa Kemal’in böyle bir koşul getirmesi, aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?


  A) Abdülkerim Paşa’nın kişiliğine
  B) Anadolu’daki milli hareketin İstanbul Hükümeti’nce tanınmasına
  C) Sorunların kısa zamanda çözülmesine
  D) Padişahın Anlaşma Devletleri’nin etkisinden kurtarılmasına
  E) İstanbul Hükümeti’yle her türlü ilişkinin kesilmesine ortam oluşturmaya

  7. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Anlaşma Devletleri’nin Londra Konferansı’nı düzenlemesinin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?

  A) TBMM Hükümeti’yle Ermenilerin barış yapmasını engellemek istediklerinin
  B) TBMM’nin güçlenmesinden endişe duyduklarının
  C) TBMM Hükümeti’yle İstanbul Hükümeti’ni uzlaştırmak istediklerinin
  D) TBMM’yi tanıma konusunda aralarında görüş ayrılığı olduğunun
  E) Misak-ı Milli’yi tanıdıklarının

  8. Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında toplanması sağlanamayınca, Mustafa Kemal’in girişimiyle, Temsilciler Kurulu merkezinin Sivas’tan Ankara’ya taşınmasına ve burada mebuslarla gruplar halinde görüşülmesine karar verilmiştir. Ancak İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in mebuslarla görüşmesini engellemeye çalışmıştır. İstanbul Hükümeti’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

  A) Anlaşma Devletleri’nin azınlıkları desteklemelerinden rahatsız olmasının
  B) Doğu illerinin örgütsüz kalmasını istememesinin
  C) Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerinden korkmasının
  D) Mebusların Ankara’ya gitmekten çekindiklerini düşünmesinin
  E) Yasama gücünün etki altında kalacağından kaygı duymasının

  9. Cumhuriyet döneminde,
  I. tarih,
  II. hukuk,
  III. dil
  alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  10. Atatürk, Latin harflerinin kabul edileceğinden 1919 yılında Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sıralarda, daha sonra da 1922 yılında söz etmiş; ancak Latin harfleri 1928 yılında çıkarılan bir yasayla kabul edilmiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak, Atatürk inkılaplarının,

  I. geleneklere karşı çıkma,
  II. hukuki güvence altında olma,
  III. yeri ve zamanı geldiğinde yapılma
  özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

+ Yorum Gönder