+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?


  A)Oğuz Kağan Destanı
  B)Bozkurt Destanı
  C)Türeyiş Destanı
  D) Timur Destanı
  E)Alp Er Tunga Destanı


  2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

  A) Ürünler anonimdir.
  B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
  C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.
  D) Ölçü, hece ölçüsüdür.
  E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.


  3. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?

  A) Sav B) Koşuk C) Sagu D)Destan E) Mersiye


  4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

  A) Kaybolmuş Cennet
  B) Alp Er Tunga
  C)Göç
  D)Manas
  E)Battal Gazi Destanı

  5. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı”nın özelliklerinden biri değildir?

  A) Sadece hece ölçüsü kullanılır.
  B) Konu olarak ilahi aşk işlenir.
  C) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
  D) Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.
  E) Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.


  6. Alp Er Tunga öldi mü
  Issız ajun kaldı mı
  Ödlek öcün aldı mı
  İmdi yürek yırtılır

  Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönemürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?

  A) Sagu B) Sav C) Destan D) Koşuk E) Koşma

  7. “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.”

  Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
  ?

  A) Ali Şir Nevai ” Muhakemetü”l ” Lügateyn
  B) Yusuf Has Hacip ” Kutadgu Bilig
  C) Ahmet Yesevi ” Divanı Hikmet
  D) Kaşgarlı Mahmut ” Divanı Lügati”t Türk
  E) Edip Ahmet Yükneki ” Atebetü”l Hakayık

  8. “EskiTürk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti“nin ikinci dönemini aydınlatır.”

  Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Muhakemetü”l ” Lügateyn
  B) Atebetü”l Hakayık
  C)Orhun Yazıtları
  D) Atebetü”l Hakayık
  E) Divanı Hikmet


  9. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

  A)Dede Korkut Hikayeleri, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır.
  B) Manas Destanı Kırgızlara aittir.
  C) Türkü, mani, koşma, destan anonim ürünlerdir.
  D) Halk edebiyatında nazım birimi dörtlüktür.
  E) Divan şiirinde bireysel konulara daha çok yer verilir.

  10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri“ne ait bir özellik değildir?

  A) Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.
  B) On iki hikayeden oluşur.
  C) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.
  D) Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını anlatır.
  E) Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.

+ Yorum Gönder