+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Geçiş Dönemi Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Geçiş Dönemi Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Geçiş Dönemi Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Geçiş Dönemi Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri


  1. “1911 yılında o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.”


  Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır? (1982/ÖSYS)

  A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini savunmasından

  B) “Sade Türkçe”nin bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olmasından

  C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından

  D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı hika*yelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından

  E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında ya*yımlanan Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından  2. Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansı*tan romanlarımızdan üçü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?(1978/ÖSYS)

  A) Vurup Kahpeye, Sinekli Bakkal, Kiralık Konak

  B) Ateşten Gömlek, Ankara, Sinekli Bakkal

  C) Yaban, Sodom ve Gomore, Akşam Güneşi

  D) Vurun Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek

  E) Yaban, Çalıkuşu, Ankara  3. Arapça, Farsça terkiplerinin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanmıştı. Eğer terkipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atmış olmaz mı? Tabii insan, konuşulan lisandır.

  Bu parça, savunulan düşünce, dil ve anlatım özellikleri yönünden aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisinde yazılmış olabilir?(1978/ÖSYS)

  A) 1908 - 1923 B) 1861 - 1895 C) 1896 - 1901 D) 1839 - 1860 E) 1940 - 1960

  4. “Tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir roma*nına konu edinerek, Tanzimat dönemiyle Ata*türk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları, yaşayış ve görüş ayrımlarını işledi; düşünce ve teze dayanan özlü yapıtlar verdi.”

  Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdaki*lerden hangisidir? (1979/ÖSYS)

  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  B) Halit Ziya Uşaklıgil

  C) Mehmet Rauf

  D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

  E) Hüseyin Cahit Yalçın  5. “Yıkılmış değerleri düzeltmek, eski görüşe dönmek değildir. Eski görüşün kurduğu biçimler, yeni görüşün malı olur. anlayışına dönmemiştir; Avrupa’da Rönesans’ın, antik anlayışa dönmediği gibi.”

  Bu parçada, düşüncenin akışına göre, boş bırakılan yere hangi adlar dizisi gelmelidir?

  (1981/ÖSYS)

  A) Namık Kemal, Divan edebiyatı

  B) Cenap Şehabettin, Tanzimat edebiyatı

  C) Yahya Kemal, Divan edebiyatı

  D) Tevfik Fikret, Namık Kemal

  E) Ahmet Haşim, Cenap Şehabettin  6. Aşağıdakilerden hangisi, “Milli Edebiyat akımı”nı belirleye özelliklerden biri değildir?

  (1975/ÖSYS)

  A) Anlatımda gerçekçilikten kaçınma

  B) Hece veznini kullanma

  C) Halk edebiyatından yararlanma

  D) Memleket hayatını yansıtma

  E) Dilde sadeleşmeye gitme  7. Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.

  Yukarıda sözü edilen şair kimdir? (1988/ÖSYS)

  A) Yahya Kemal Beyatlı

  B) Ahmet Haşim

  C) Faruk Nafiz Çamlıbel

  D) Ahmet Hamdi Tanpınar

  E) Cahit Sıtkı Tarancı  8. Tanzimat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman diliminin romanına konu edinmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve çatışmaları, halk-aydın çelişkisini işlemiştir. Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde, çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir.

  Bu yargılarla değerlendirilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? (1989/ÖSYS)

  A) Refik Halit Karay

  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

  C) Reşat Nuri Güntekin

  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  E) Halide Edip Adıvar  9. Dilde sadeleşme hareketi, “Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır? (1990/ÖSYS)

  A) Tanzimat

  B) Servet-i Fünûn

  C) Fecr-i Âti

  D) Milli Edebiyat

  E) Cumhuriyet  10. Aşağıdakilerden hangisi, M. Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir? (1991/ÖSYS)

  A) Fecr-i Âti topluluğuna dahil olmaları

  B) Genç Kalemler hareketinin başında bulun*maları

  C) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri

  D) Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişilikle*rinden güçlü olması

  E) Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları


+ Yorum Gönder