+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Kazak isimler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Kazak isimler
  Kazak isimler

  Kazak isimler hakkında bilgi


  kazakisimler.jpg


  Güzel Türkçemizin paha www.alasayvan.net biçilmez hazinelerinden birini akraba isimleri teşkil etmektedir. Dilimiz, bu konuda hiç bir dilde olmayan bir zenginliğe sahiptir. Çünkü, Türkler, akrabalık ilişkilerine tarih boyunca önem vermişlerdir. Bu durum günümüzde de devam etmektedir. Akraba dayanışmasının örneklerini toplumsal hayatta sık sık görmek mümkündür. Türk milletinin bu özelliği, doğal olarak, diline de yansımıştır.

  Güzel Türkçemizin paha biçilmez hazinelerinden birini akraba isimleri teşkil etmektedir. Dilimiz, bu konuda hiç bir dilde olmayan bir zenginliğe sahiptir. Çünkü, Türkler, akrabalık ilişkilerine tarih boyunca önem vermişlerdir. Bu durum günümüzde de devam etmektedir. Akraba dayanışmasının örneklerini toplumsal hayatta sık sık görmek mümkündür. Türk milletinin bu özelliği, doğal olarak, diline de yansımıştır.


  Türklerde en uzak akrabalar için isimler türetilmişken, bazı toplumlarının dilinde bir insanın en yakın akrabaları sayılan dede ve nine için bile özel kelimeler türetilmediğini söyleyebiliriz. Bunlar için büyükbaba ve büyükanne gibi birleşik kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda üzüntü verici olan güzel Türkçemizde dede ve nine gibi güzel www.alasayvan.net isimler dururken, onların yerine Batı dillerinin etkisinde kalarak büyükbaba ve büyükanne gibi kelimelerin kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşmasıdır. Bu, maalesef, kendimizde var olan altınların kıymetinin farkına varmadan başkalarının bakırlarına özenti içinde olmamızın somut örneklerinden birisini teşkil etmektedir.


  Türk lehçeleri içinde akraba isimlerinin zenginliğini en iyi koruyanlardan biri Kazak Türkçesidir. Bu da normaldir. Çünkü Kazaklar, Türk halklarının kadim Bozkır kültürünün, yani konar göçer hayatının en son temsilcilerinden biridir. Bir çok Türk boyu, konar göçer hayatı terk ederek şehirleşmeye asırlar öncesinden geçmişlerdir. Konar göçer hayatta güçlü olan akrabalık ilişkilerin şehir hayatında törpülendiği bir gerçektir. Bu yüzden şehirleşmeyi erken tamamlayan Türk halklarında bazı akrabalık isimlerinin kaybolmuş olması yadırganmamalıdır.


  Kazak Türkçesindeki akrabalık isimlerini ana hatlarıyla vermek gerekirse:
  Baba tarafından akrabalar:
  ata: dede
  argı ata: dedenin babası
  ace: nine
  ake: baba
  ana: ana
  apke: abla
  karındas: kız kardeş
  aga: ağabey
  ini: erkek kardeş
  agayın: yakın akraba
  apa: nine
  baba: dedenin babaları, cetler
  cenge: yenge
  kelin: gelin
  ciyen: yeğen
  ciyenşar: yeğenin çocuğu
  cezde: enişte
  böle: kuzen, teyze çocukları
  nemereles: torun seviyesinde akraba, farklı babadan, fakat aynı dededen torunlar
  atalas: dedeleri bir olan akrabalar
  şöbereles: torunun çocuğu seviyesinde akrabalar
  küyev: damat
  nemere: torun
  şöbere: torun çocuğu
  nemene: torun çocuğunun çocuğu
  tuvacat: torun çocuğunun çocuğunun çocuğu
  cürecat: torun çocuğunun çocuğunun çocuğunun çocuğu
  cegcat: torun çocuğunun çocuğunun çocuğunun çocuğunun çocuğu


  Kadınlara mahsus akrabalık isimleri:
  sinli: kadının kız kardeşi
  kayınsinli:www.alasayvan.net kadının kendisinden küçük görümcesi
  kayınbiyke: kadının kendisinden büyük görümcesi
  abısın: kadının kendisinden büyük eltisi
  acın: kadının kendisinden küçük eltisi


  Yukarıda saydıklarımız baba tarafından akraba isimleridir. Bununla birlikte, Türkler anne ve eş tarafından yakınlığı olan kimseleri de akraba olarak görürler.

  Bir Kazak deyişi “Er cigittin üş curtı boladı. Biri tuvgan curtı, ekinşisi nagaşı curtı, üşinşisi kayın curtı“, yani yiğit kişinin üç yurdu (grup akrabaları) vardır. Biri baba yurdu, ikincisi dayı yurdu, üçüncüsü kayın yurdu” demektedir.


  Türk olmayan bazı toplumlarda, özellikle dayı ve kayın taraflarına verilen akraba isimleri azdır. Hatta bazı dillerde kaynana ve kaynata tabirlerinin bile olmadığı görülür. Örneğin İngilizce de bu isimler için “mother-in-law” ve “father-in-law” kullanılır. Bu da kanunen, yani hukuken annem, hukuken babam manalarına gelmektedir. Evlilik ölüm veya boşanma ile sona erince hukuken annelik ve babalık da tabii olarak sona ermektedir. Bunu da, bazı toplumlarda, eş tarafından akrabalara Türkler kadar önem verilmediğinin bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. Bu yorumu daha da genişletirsek, Türk toplumunda kadına, başka toplumlarda eşine ender rastlanır bir biçimde, çok yüksek bir önem atfedildiğini söyleyebiliriz.
  Çünkü, Türk toplumları evlendiği kadının akrabalarına da baba tarafından olan akrabalar kadar önem vermişlerdir. Mesela, Kazak Türklerinde bu konuyla ilgili bir deyiş şöyle demektedir: “Küyev cüz cıldık, kuda mın cıldık“, yani damat yüz yıllık, dünür bin yıllık. Bu deyiş bize evlilik yoluyla kurulan akrabalığın evlilik ölüm ile sona erse bile devam ettiğini göstermektedir. Çünkü bir damat en fazla 100 yaşına kadar yaşayabilir. Ama o evlilik dolayısıyla kurulan akrabalık, yani dünürlük bin yıl, diğer bir deyişle daha sonraki nesillerde de devam edebilir.


  Ayrıca, Kazaklarda dünürlere çok büyük saygı gösterilir. O yüzden bir deyiş “kuda bol dep kıynaydı, kudasın kudayday sıylaydı“, yani dünür ol diye www.alasayvan.net ısrar eder, dünürüne (haşa) tanrı gibi hürmet eder, demektedir. Gerçekten, Kazak toplumunda dünürler her zaman çok büyük saygı ve sevgi görmektedirler. Evlerde baş köşeye oturtulmaktadır. Bu da tabii, evlilik bağlarının daha da güçlü olmasına olumlu etki yapmaktadır. Böylece toplumun çekirdeğini teşkil eden aile kurumunun daha sağlam olmasını sağlamaktadır.


  Kazak Türkçesi anne ve eş tarafından akraba isimleri konusunda çok pratiktir. Kazak Türkçesinde “nagaşı” dayı, “kayın” kayın manasına gelmektedir. Baba tarafından kullandığımız akraba isimlerinin başına “nagaşı” veya “kayın” kelimesini getirerek anne tarafının veya eş tarafının akrabalık isimlerini türetebiliriz.


  Dayı tarafından akrabalar için:
  nagaşı ata: dede, annenin babası
  nagaşı ace veya nagaşı apa: nine, anne tarafından
  nagaşı aga: annesinin kendisinden büyük erkek kardeşi
  nagaşı ini: annesinin kendisinden küçük erkek kardeşi
  nagaşı apke: annesinin kendisinden büyük kız kardeşi
  nagaşı karındas: annesinin kendisinden küçük kız kardeşi
  nagaşı cenge: dayısının hanımı
  nagaşı cezde: annesinin kız kardeşiyle evli enişte


  Eş tarafından akrabalar için:
  kuda: dünür, dünürün yetişkin erkek çocukları
  kudagıy: dünürün hanımı
  kudaşa: dünürün kızı
  kuda bala: dünürün erkek çocuğu
  kayın ata: kaynata
  kayın ene: kaynana
  kayın aga: eşinin ağabeyi
  kayın biyke: eşinin ablası
  kayın ini: eşinin erkek kardeşi
  baldız: baldız
  baca: bacanak

  Görüldüğü güzel Türkçemiz akraba isimlerinde de zengin bir dildir. Bunu da Türk toplumsal hayatındaki akrabalık ilişkilerinin dile www.alasayvan.net yansıması olarak değerlendirebiliriz. Bize düşen dilimizdeki akrabalık isimleri konusundaki zenginliğimizi kaybetmemektir. Bunun için de akrabalık ilişkilerimizi canlı tutmalıyız.
 2. Acil

  Kazak isimler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kazak isimleri,  kazakistan isimleri