+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Dünya Tarihi (Kronolojik Özet) Dünya Tarihi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dünya Tarihi (Kronolojik Özet) Dünya Tarihi Hakkında Bilgi
  Dünya Tarihi (Kronolojik Özet) Dünya Tarihi Hakkında Bilgi

  Dünya Tarihi (Kronolojik Özet) Dünya Tarihi Hakkında Genel Bilgi

  (Kronolojik Özet)

  İ.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş

  İ.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş

  İ.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşu

  İ.Ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları

  İ.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı

  İ.Ö. 2000'den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması.

  İ.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı.

  İ.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması.

  İ.Ö. 1300 dolayları, alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması.

  İ.Ö. 1000 yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu.

  İ.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri.

  İ.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması

  İ.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası

  İ.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı.

  İ.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi

  İ.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması

  İ.Ö. 320, İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi

  İ.Ö. 146, Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi.

  İ.S. 70-100, Dört İncil'in yazıldığı yıllar

  İ.Ö. 30, Roma'nın Mısır'ı fethetmesi

  İ.S. 193, Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması.

  İ.S. 372, Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostro***ları sürüşleri

  İ.S. 378-511, Roma imparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi

  İ.S. 410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizi***lar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları.

  İ.S. 451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi,

  İ.S. 453, Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması

  İ.Ö. 552, Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi.

  İ.S. 565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı.

  İ.S. 568'den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri.

  İ.S. 572, Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi

  İ.S. 600 dolayları, Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması.

  İ.S. 622, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü.

  İ.S. 632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı,

  İ.S. 632, Hz. Muhammed'ön ölümü

  İ.S. 636, Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması

  İ.S. 641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri

  İ.S. 642, Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri.

  İ.S. 651, İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi

  İ.S. 651, Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri.

  İ.S. 711, Vizi*** krallığının sona ermesi.

  İ.S. 711-715, Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi

  İ.S. 715, İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri

  İ.S. 717-718, Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları

  İ.S. 750, Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi

  İ.S. 751, Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı.

  İ.S. 756, baskı aygıtının Çin'de bulunuşu.

  İ.S. 800, Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi.

  İ.S. 800'den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması.

  İ.S. 831-1000 arası, Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri.

  İ.S. 840, Uygurların yıkılışı

  İ.S. 845, Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi

  İ.S. 900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları.

  İ.S. 900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa'da toprakların tarıma açılışı.
 2. Asel
  Bayan Üye

  İ.S. 989, Rusya'nın Hristiyanlığa geçişi.

  İ.S. 1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı

  İ.S. 1000 dolayları, Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması.

  İ.S. 1000, Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi

  İ.S. 1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması.

  İ.S. 1000-1300 arası, Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri.

  İ.S. 1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da yayılışı.

  İ.S. 1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi

  İ.S. 1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı.

  İ.S. 1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi.

  İ.S. 1096-1099, Birinci Haçlı Seferi.

  İ.S. 1171, Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı.

  İ.S. 1204, Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması.

  İ.S. 1206-1227, Cengiz Han'ın yönetim dönemi

  İ.S. 1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı.

  İ.S. 1300'den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri.

  İ.S. 1300'den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri

  İ.S. 1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar.

  İ.S. 1347-1351, Avrupa'7a Veba salgını

  İ.S. 1300, Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı.

  İ.S. 1354, Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa'ya adım atmaları.

  İ.S. 1389, Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri.

  İ.S. 15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması.

  İ.S. 1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması

  İ.S. 1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri.

  İ.S. 1453, Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları,

  İ.S. 1480 Moskova, Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi.

  İ.S. 1492, Kolomb'un okyanusu aşması

  İ.S. 1492, Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı, bu olayla Hristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi

  İ.S. 1500, İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması

  İ.S. 1500'den sonra, Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması

  İ.S. 1500-1650, Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"

  İ.S. 1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkeninmilyonlarca insanın islam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi

  1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi

  1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları,

  1511, Akdeniz'de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı.

  1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi

  1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi

  1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları,

  1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması

  1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları

  1517, Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması.

  1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi

  1521, Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması,

  1526, Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi.

  1526, Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması.

  1534, İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi

  1534-1603, İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi

  1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması.

  1552, Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması.

  1560, İspanyolların, İtalya'yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların Hasbburglular ile işbirliğine girişimleri.

  1568-1609, Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları

  1580-1640, İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları

  1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi

  1590, dolayları mikroskopun icadı.

  1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı

  1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı

  1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması

  1600'den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları

  1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması

  1608, bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması

  1608 dolayları, teleskopun icadı

  1618-1648, Otuz Yıl Savaşları

  1620, ingilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları

  1626, Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları

  1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması

  1638, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası

  1640'lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri,

  1642-1648, İngiliz iç savaşları

  1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları.

  1648, Fransız üstünlüğünün başlaması

  1648, İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması

  1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi

  1648-1789, Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi

  1649, İngiliz kralı I. Charles'in idamı

  1653-1689, Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem

  1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları

  1689, Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması

  1696, Petro'nun Türklere karşı başarısı

  1700-1721, Petro'nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip, Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi

  1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya'nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları

  1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu

  1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya'nın Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi.

  1745, Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması

  1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması.

  1763, İngiltere'nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması.

  1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yapılması.

  1772, Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri.

  1774, Safevi imparatorluğunun dağılması

  1774-1778, İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi

  1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı

  1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux'un toplanması

  1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille'e saldırması

  1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi.

  1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması

  1793, Polonya'nın ikinci bölüşülmesi

  1794, Robespierre'in öldürülmesi

  1795, Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı'na kadar genişlemesi

  1799, Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi

  1803, Sırpların Osmanlı'ya başkaldırması,

  1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması

  1812-1815, Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması

  1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması

  1821-1830, Yunan devrimi

  1830, Cezayir'in Fransızlarca işgali

  1833, Köleliğin, Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması

  1839-1841, Afyon Savaşı

  1839, Tanzimat Fermanı'nın ilanı

  1840, posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu

  1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı

  1847, Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması

  1848 devrimleri

  1848, Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması.

  1848-1852, Fransa'da, III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi

  1854, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı.

  1854, Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması

  1856, Islahat Fermanı'nın ilanı

  1859, İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi

  1859, Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması

  1861-1865, Amerikan iç savaşı

  1863, ABD'de köleliğin kaldırılması

  1869, Süveyş Kanalı'nın açılışı

  1870-1871, Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması

  1871, Almanya'nın, Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi

  1878-1908, Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi

  1885, Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması

  1888, köleliğin Brezilya'da kaldırılması

  1889, İkinci Enternasyonal'in kuruluşu

  1889, Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması

  1893, Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması

  1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi

  1901, Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten dominyonu olması

  1903, Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması

  1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi

  1905, Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması

  1906, Rusya'nın, parlamenter organa sahip olması

  1908, Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid'i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri

  1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları

  1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması.

  1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması

  1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması.

  1914, Panama Kanalı'nın açılması

  1914-1919, Birinci Dünya Savaşı

  1915, Japonlar'ın, Çin'deki özel ayrıcalıklarını, öne sürdükleri "Yirmi Beş İstek" ile artırmaya kalkmaları.

  1917, 6 Nisan, ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı,

  1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi,

  1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri.

  1918-1920, Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş

  1919, Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri.

  1919, barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması

  1921, Çin Komünist Partisi'nin kurulması

  1922, Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi

  1922, Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi

  1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması

  1925, Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal'inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması.

  1925, Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip, Mekke'nin ve Medine'nin denetimini eline geçirmesi

  1929, New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi

  1930'lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı

  1030'lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in "New Deal" politikası

  1931, Japonların Mançurya'yı istila etmesi

  1932, Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması

  1933, New Deal politikasının başlatılması

  1933, Haziran, Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi.

  1934, Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu

  1938 Eylül, Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya geçirilmesi

  1939, 1 Eylül, Hitler'in Polonya'ya saldırması

  1939-1945, İkinci dünya Savaşı

  1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri

  1941, 22 Haziran, Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya saldırması

  1942, Kasım'ı 1943 Şubat'ı, Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri

  1943, Temmuz'u, Mussolini'nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya'nın savaştan çekilmesi.

  1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması

  1945, 1 Mayıs, Hitler'in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları.  1945, Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması

  1946, Türkiye'de çok partili hayata geçiş

  1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması

  1947, Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi

  1947, Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı

  1947, Truman Doktrini

  1948, Ghandi'nin öldürülmesi

  1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savaşları

  1949, NATO'nun kurulması

  1949, komünistlerin, Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini ele geçirmeleri

  1949, ilk Rus atombombası denemesi

  1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore Savaşı'nın çıkışı

  1953, Kore Savaşı'nda ateşkes

  1953-1954, Rusların, Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları

  1954, Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması

  1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları

  1956, Süveyş bunalımı

  1957, Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması

  1957, Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu

  1957, Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması

  1958, Suriye ile Mısır'ın birleşmesi

  1961, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması

  1962, Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi

  1962, ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB'nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu

  1964, Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı

  1966, De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi.

  1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı

  1969, ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları

  1970, Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması

  1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye olmaları

  1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi.

  1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması

  1978, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik reformların başlaması.

  1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması

  1979, İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi

  1979, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi

  1980-1988, İran-Irak savaşı

  1981, Ocak, Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması

  1985-1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev'in başkanlık süresi

  1986, Ocak, İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması

  1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi

  1988, Nisan, Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması

  1989, Doğu Avrupa'da marksist ekonomilerin çökmesi

  1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması

  1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi

  1990, Ağustos, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi

  1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi

  1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması

  1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları

  1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi.

+ Yorum Gönder