+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Belediye Başkanının Görev Ve Sorumlulukları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belediye Başkanının Görev Ve Sorumlulukları
  belediye başkanının görev ve sorumlulukları nedir
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Belediye Başkanının Görev Ve Sorumlulukları hakkında bilgi

  Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

  Belediye başkanının görev ve yetkileri
  Madde 38: Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;


  Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
  Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
  Meclise ve encümene başkanlık etmek.
  Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
  Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
  Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
  Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
  Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
  Belediye personelini atamak.
  Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
  Şartsız bağışları kabul etmek.
  Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
  Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
  Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

  Madde 39: Belediye başkanına nüfusu;

  10.000′e kadar olan beldelerde 60.000,
  10.001′den 50.000′e kadar olan beldelerde 70.000,
  50.001′den 100.000′e kadar olan beldelerde 90.000,
  100.001′den 250.000′e kadar olan beldelerde 110.000,
  250.001′den 500.000′e kadar olan beldelerde 130.000,
  500.001′den 1.000.000′a kadar olan beldelerde 150.000,
  1.000.001′den 2.000.000′a kadar olan beldelerde 190.000,
  2.000.001′den fazla olan beldelerde 230.000,
  Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygular

+ Yorum Gönder