+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tarih ile ilgili testler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Tarih ile ilgili testler
  Tarih ile İlgili Testler ve Cevapları


  1.
  "Tarihsiz bir siyaset, meyvesiz bir fidana, siyasetsiz bir tarih köksüz bir ağaca benzer." diyen bir tarihçi, tarih ile siyaset arasında,

  I. birbirlerini tamamlamaları,
  II. tarihin sürekliliğini sağlamaları,
  III. insan tarafından oluşturulmaları
  özelliklerinden hangilerini vurgulamaktadır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  2.
  Tarihî olayların doğru olarak yorumlanmasında,
  I. olayın meydana geldiği mekân,
  II. olayın meydana geldiği dönemin şartları,
  III. olayı yaratan şahıslar faktörlerinden hangileri daha etkilidir?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  3.
  Tarihî olayların ayırdedilmesinde,

  I. zaman,
  II. mekân,
  III. siyasi görüş
  faktörlerinden hangileri öncelikli olarak dikkate alınmalıdır?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih öncesi devirlerin hepsi için ortaktır?

  A) Yerleşik hayatın başlaması
  B) Madenlerin işlenmesi
  C) Yazının Kullanılması
  D) Şehir devletlerinin kurulması
  E) Avcılık ve balıkçılıkla uğraşılması

  5. Yontma Taş Devrinde,
  I. insanların klan adı verilen gruplar hâlinde yaşaması,
  II. tabiat varlıklarına inanılması,
  III. besin üretme aşamasına geçilmemesi

  gelişmelerinden hangileri göçebe yaşam tarzını zorunlu kılmıştır?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III


  6.Yontma Taş Devrinde besin temin etme ihtiyacı insanları öncelikle aşağıdakiierden hangisine yöneltmiştir?

  A) İş bölümü yapmaya
  B) Çanak - çömlek yapmaya
  C) Taştan silahlar yapmaya
  D) Klanlar hâlinde yaşamaya
  E) Organize savunmaya
  7.Yerleşik hayata geçişin ilk aşaması aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle başlamıştır?

  A) Ateşin kullanılmasıyla
  B) Madenlerin eritilmesiyle
  C) Mağara duvarlarının süslenmesiyle
  D) Tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla
  E) Mağaraların nüfus artışına cevap vereme-mesiyle


  8.Cilalı Taş Devrinde insanlar tarım yapmaya başlamışlardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucunda ortaya çıkan kavramlardan biri değil-djr?

  A) Klan
  B) Özel mülkiyet
  C) Ticaret
  D) Yerleşik yaşam
  E) İş bölümü

  9.
  I. Şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesi
  II. Taştan baltaların yapılması
  III. Kentlerin sarp kayalıklara kurulması

  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri "organize savunma düşüncesinin" sonucudur?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III


  10. Yeryüzünde ilk kültürlerin oluşmasında,
  I. yeraltı zenginlikleri,
  II. coğrafi şartlar,
  III. nüfus potansiyeli,
  IV. savunma ihtiyacı

  gibi faktörlerden hangileri daha belirleyici olmuştur?
  A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV

  11. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde, I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?


  A) Ateşin bulunması Madenlerin eritilmesi
  B) Tarımın başlaması Özel mülkiyet kavra-
  mının ortaya çıkması
  C) Ticaretin gelişmesi Paranın bulunması
  D) Madenlerin kullanılması
  Dayanıklı aletlerin yapılması
  E) Yerleşik hayata Savaşların geçilmesi artması


  12. İnsanlar Cilalı Taş Devrinde ağır ve büyük çanak - çömlekler yaparken, Maden Devirlerinde üzeri motifli, küçük ve daha kullanışlı çömlekler imal etmişlerdir.
  Bu değişikliğin yaşanmasında,

  I. ihtiyaçların değişmesi,
  II. inanç farklılıklarının başlaması,
  III. bilgi birikiminin artması faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  13. Tarih boyunca Türkler tarafından kullanılmış takvimler olarak verilen,

  I. Hicri,
  II. Rumi,
  III. Miladi,
  IV. Celali

  takvimlerinden hangilerinin kullanılmasında yabancı devletlerle olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi temel ' etken olmuştur?
  A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II
  D) II ve III E) III ve IV


  14. Eski bir yerleşme yerinde yapılan incelemelerde sırasıyla,
  - kemik ok uçları,
  - kömürleşmiş buğday taneleri,
  - demir eyer takımları bulunmuştur.

  Buna göre bu yerleşme merkezi için,
  I. Tarihsel gelişime uygunluk gösterir.
  II. Her dönemde üretici bir merkez olmuştur.
  III. Ateşten yararlanmayı öğrenmişlerdir, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

  15. Toplumların,
  - tükettiklerinden fazlasını üretmeleri,
  - mağaralardan köylere geçmeleri,
  - mağara duvarlarına hayvan resimleri yapmaları
  faaliyetleriyle,

  I. yerleşik hayat,
  II. ticaret,
  III. bilim
  alanlarından hangileri arasında doğrudan bir bağlantı yoktur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  16. Konya yakınlarındaki Çatalhöyük'te yapılan kazılarda, Akdeniz kökenli deniz hayvanlarının kabuklarına ve Ortadoğu kökenli ticari mallara rastlanmıştır.
  Ele geçirilen bu buluntular Çatalhöyük halkının,

  I. sanat,
  II. ticaret,
  III. kültür


  konularının hangilerinde gelişmiş olduğunu göstermektedir?
  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III  17. Bir toplumun dip tarihini incelerken o toplumun oluşturduğu yazılı belgelere ulaşılamazsa,
  I. aynı coğrafyayı paylaşan bir başka toplumun yazılı belgelerini kullanmak,
  II. varsayımlara dayalı ifadeler kullanmak,
  III. kutsal kitapları incelemek

  gibi yöntemlerden hangilerinin kullanılması, o toplumla ilgili daha kesin bilgilerin elde edilmesini sağlar?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  18. Yalnızca bir katmanı ve bu katmanında tunçtan yapılmış heykeller bulunan eski bir yerleşke için,
  I. Savunma ihtiyacı karşılanmıştır.
  II. Yaşam günümüze kadar sürmüştür.
  III. Göç alıp, göç vermiştir, yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  19. İnsanın henüz daha toplum içindeki yerini alamadığı, bütün insanların eşit sayıldığı, bütün işlerin kollektif bir şekilde yapıldığı zamanlarda,

  I. mülkiyet,
  II. paylaşım,
  III. ortak savunma


  kavramlarının hangilerinden bahsedilebilir?
  ■ A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  20. Tarih öncesi devirlerde insanlar, tarımla uğraşmaya başlamadan önce hayvanları avlayarak, balık tutarak ve yenebilecek bitkileri toplayarak yaşamaktaydılar.
  Bu durum insanları,

  I. yeni silahlar yapma,
  II. uygun yerlere göç etme,
  III. kent hayatına geçme


  gibi gelişmelerden hangisine zorlamıştır?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  CEVAPLAR
  1. D 2. B 3. A 4. E 5.C 6. C 7. D 8. A 9. E 10. A 11. E 12. B 13. D 14. C 15. C16. 17. A 18. D 19. E 20. D 2. Acil

  Tarih ile ilgili testler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder