+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ulama Örnekleri Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ulama Örnekleri Hakkında

  Ulama Örnekleri

  Ulama Nedir ? (Özet) : Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir.


  Ulama Nedir (Detay)

  Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.

  Ulama Örnekleri
  Emanet_eşeğin yuları gevşek olur. > Emane-teşeğin yuları gevşek olur
  Geniş_ovayı seyre daldı. > Geni-şovayı seyre daldı.
  Elbisenin_ütüsü bozulmuş. > Elbiseni-nütüsü bozulmuş.

  Kural : Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.
  Kural : Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.
  Kural : Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.

  NOT: Noktalama işlaretleri ulamayı bozar.

  ÖRNEK ( 1 ) : Güzel bir ev satın aldık.
  Bu cümlede, " bir " sözcüğü ile " ev " sözcüğü arasında ulama vardır. Yine " satın " ile "aldık " sözcükleri arasında da ulama vardır.

  ÖRNEK ( 2 ) : Portokal, ağaçta yetişen turunçgil meyvelerdendir.
  Bu cümlede, " portokal " ile " ağaçta " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü; bu iki sözcük arasında noktalama işaretlerinden olan virgül ( , ) vardır.

  ÖRNEK ( 3 ) : Taze kan almış gibi koşuyordu.
  Bu cümlede, " kan " ile " almış " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunduğunda başka bir anlam, başka bir sözcük oluşmaktadır. Oluşan sözcük ise " kanalmış " dır.

  NOT: Bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında, ulama kuralına uyulur.

  ÖRNEK: İlk + okul = İlkokul
  Bu oluşumdan meydana gelen ve yeni bir anlam kazanan bileşik " İlkokul " sözcüğü hecelerine ayrılırken, kendini oluşturan " ilk " ve " okul " sözcüklerinin ayrı ayrı hecelerine ayrılmasına uygun olarak hecelerine ayrılmaz.

  Ya nasıl ayrılır?
  Şöyle ayrılır: İl - ko - kul

  Halbuki " İlk " ve " okul " sözcüklerini ayrı ayrı hecelerine ayırırken şöyle yaparız:
  İlk = - İlk
  Okul = O - kul

  Çünkü, " İlkokul " sözcüğü bileşik sözcüktür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında ULAMA kuralına uyarız.

  Yani; " sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra, sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunur. " Hecelere ayırmada ise, böyle iki sözcük bileşmiş olduğu için sessiz harften sonra gelen sesli harfler, sessiz harfe ile birleştirilerek hecelerine ayrılır.

  ÖRNEKLER:
  Kızıl = Kı - zıl
  Ay = ay
  Kızlay = kı - zı - lay

  --------------------------------------------------------------------------------

  Baş = baş
  Öğretmen = öğ - ret - men
  Başöğretmen = ba - şöğ - ret - men

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hanım = ha - nım
  Eli = e - li
  Hanımeli = ha - nı - me - li

  --------------------------------------------------------------------------------

  Semiz = se - miz
  Otu = o - tu
  Semizotu = se - mi - zo - tu

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kırk = kırk
  Ayak = a - yak
  Kırkayak = kır - ka - yak

  --------------------------------------------------------------------------------

  Yayın = ya - yın
  Evi = e - vi
  Yayınevi = ya - yı - ne - vi

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kardan = kar - dan
  Adam = a - dam
  Kardanadam = kar - da - na - dam

 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ulama demek türkçe de ki anlamı ile tabi ki de birinci kelimenin sesiz harf ile sona ermesi ve ondan sonra gelen kelimenin ise sesli harf ile oluşması na denilmektedir. ulama olşan kelimeler sanki tek kelime imiş gibi okunmaktadır. tıp kı eşref önder de olduğu gibi.
+ Yorum Gönder