+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Alacağımı almak için icraya başvurmak için nasıl bir dilekçe hazırlamalıyım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Alacağımı almak için icraya başvurmak için nasıl bir dilekçe hazırlamalıyım
  Kiracım 5 aylık kirasını ödemeden çıktı. Alacağımı almak için icraya başvurmak için nasıl bir dilekçe hazırlamalıyım? 2. Mine
  Devamlı Üye

  Alacağımı almak için icraya başvurmak için nasıl bir dilekçe hazırlamalıyım


  ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE
  ÖDEME EMRİ

  1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
  vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki .................................................. ..................
  adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa .................................................. ..................
  Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki .................................................. ..................
  adresi : .................................................. ................

  2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. ...................
  soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
  tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

  3-Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve .................................................. ..................
  işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. ..................
  yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. ..................
  üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

  4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların .................................................. .................
  adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : .................................................. ................

  5-Sözleşme ve tarihi : .................................................. ................

  Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .................. gün içinde ödemeniz; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .............. gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*
  (İİK m.269)
  ......./......./..........
  İcra Müdürü
  Mühür ve İmza

  T.C.

  ...................................İcra Dairesi Örnek No : 14*

  Dosya No :....................................
+ Yorum Gönder