+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda sadaka çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  sadaka çeşitleri nelerdir
  Sadaka Çeşitleri Nelerdir? Acaba kısaca açıklar mısınız? (acil) 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Ebu Hüreyre (r.a) 'den rivayet edildiğine göre, RasulAllah (s.a.v) şöyle buyurdu;

  "İnsanın her bir eklemi için her Allah'ın günü bir sadaka vermek gerekir.

  "İki kişinin arasını bulman,(haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır.

  Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü yüklemesine yardım etmen bir sadakadır.

  Güzel bir söz söylemek sadakadır.

  Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır.

  Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır."
 3. Ziyaretçi
  ya arkadaslar sadaka cesıtlerının lutfen yazınız nolur ya sımdıden tşklr
 4. Mine
  Devamlı Üye
  yukarıda yazdığım gibi onların hepsi sadakanın bir çeşididir

 5. Ziyaretçi
  bunun neresi cevap anlatırmısın?

 6. GALUS
  Devamlı Üye
  Sadaka çeşitleri


  1) Farz ve vacib olan sadaka,(Farz ve vacib olan sadaka; bütün nevilerine şamil olmak üzere (Arazi zekâtı, hayvanlann zekâtı, ticaret ve nakit paralann zekâtı, maden ve mücevheratın zekâtı ve fitır sadakası gibi) verilen zekâtlardır")

  2 Sadaka-i câriye(sadaka-i câriye; yol, köprü, çeşme, mescid, yoksullar için aş
  evi, hastahane ve okul gibi hayır yerlerini kapsamına alır.)

  2 Fıtır sadakası (Fıtır sadakası vacib hükmünde bir
  sadaka türüdür. Bu, Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî
  ihtiyaçlarının dışında en az nisap miktarı
  bir mala mâlik bulunan her hür müslümanın yoksullara vermesi
  gereken bir sadakadır. )
  3 Nafile olan sadakalar(Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de gerekse hadîs-i şeriflerde sadaka kelimesi ile, hem farz olan zekat hem de tatavvu (nafile) olan sadaka kasdedilmiştir.)
  4 Farz ve vacib sadaka dışındaki sadaka (İslâm’da farz ve vacib olan sadakalardan başka,
  kapsamı çok geniş bir sadaka anlayışı
  vardır. Mal veya parayı tasadduk etme yanında, mü’min
  kardeşine aracına binerken veya inerken yardımcı
  olmak, güler yüz veya tatlı dille onun gönlünü hoşnut etmek
  gibi pek çok fiil ve davranışlar sadaka olarak
  nitelendirilmiştir.)


  detaylı bilgi için ...

  SADAKA

  Zekât, Allah rızası için yapılan
  iyilik veya verilen şey, sadaka insanın malından sırf
  Allah rızası için muhtaç olanlara temlik edilmek üzere çıkardığı
  bir vergi türü anlamında bir fıkıh terimi. Zekâta,
  mü’minlerin Allah’ın emirlerine uymadaki sadakatlarini gösterdiği
  için "sadaka" da denilmiştir. Çoğulu sadakât’tır.
  Sadaka kavramında üç temel özelliğin bulunması gerekir:
  İhtiyaç, mülkiyetin nakli ve temlîkin Allah için olması.

  Sadaka, yükümlünün durumuna göre farz, vacib veya
  nâfile hükmünde olur. Sadakanın farz olan kısmı zekâttan
  ibaret olup; tarım ürünlerinin zekâtı olan öşrü;
  hayvanların, ticaret mallarının, altın, gümüş
  ve diğer nakit paraların zekâtı ile, define ve madenlerin
  zekâtını kapsamına alır. Zekât verileceği
  yerleri belirleyen âyetteki "sadakât" çoğul olarak bütün
  bu çeşitleri kapsar. "Zekâtlar; ancak, yoksulların,
  miskinlerin, zekât tahsili işinde çalışanların,
  kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenlerin, kölelerin,
  borçluların, Allah yolunda cihad edenlerin ve yolcuların
  hakkıdır. Bu, Allah tarafından farz
  kılınmıştır" (et-Tevbe, 9/60).

  Bu âyetlerde de zekâtın farz olan bu çeşidi
  yer alır: "Namazı kılın, zekâtı verin"
  (el-Bakara, 2/43); "Mü’minlerin mallarından zekât al ki, onları
  temizleyip mallarını çoğaltasın" (et-Tevbe,
  9/103); "Hasat günü ürünün hakkını ödeyin"
  (el-En’âm, 6/141). Hz. Peygamber’in çeşitli hadislerinde farz olan
  zekât emredilmiştir: "İslâm beş temel üzerine
  kurulmuştur. Bunlardan birisi de zekât vermektir" (Buhârî,
  İmân, 1, 2; Tefsîru Süre, 2/30; Müslim, İmân, 19-22;
  Tirmizi, İmân, 3; Nesâî, İmân,13). Diğer yandan Hz.
  Muhammed (s.a.s), Muaz b. Cebel (r.a)’i Yemen’e vali olarak gönderirken
  kendisine şöyle buyurmuştur:

  "Onlara bildir ki, Allah Teâlâ kendilerine
  zekâtı farz kılmıştır. Zekatı oranın
  zenginlerinden al, yoksullarına ver" (Buhârî, Zekât, l;
  Tevhîd, 1; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Nesâî, Zekât, 46; İbn Mâce,
  Zekât, 1).

  Diğer yandan zekâtın farz oluşu
  üzerinde bütün müctehitler görüş birliği içindedir.
  Ashab-ı Kirâm zekât vermeyenlerle savaşılması
  gerektiği konusunda ittifak etmiştir. Zekâtın farz
  olduğunu inkâr eden kimse dinden çıkar (Zekât için bk. Hamdi
  Döndüren, Delilleriyle İslâm İlmihali, İstanbul 1991, s.
  483-550).

  Fıtır sadakası vacib hükmünde bir
  sadaka türüdür. Bu, Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî
  ihtiyaçlarının dışında en az nisap miktarı
  bir mala mâlik bulunan her hür müslümanın yoksullara vermesi
  gereken bir sadakadır. Buna kısaca, "fitre" denir ki,
  fıtrat sadakası, yani sevap için verilen yaratılış
  atıyyesi anlamına gelir. Abdullah b. Abbas (r.anhümâ)’dan
  rivâyete göre şöyle demiştir: "Rasûlüllah (s.a.s)
  oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve
  yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır.
  Fitreyi kim bayram namazından önce öderse, bu makbul bir zekât,
  kim de namazdan sonra öderse, herhangi bir sadaka olur" (Buhârî,
  Zekât, 70, 71, 77; Müslim, Zekât, 12, 13, 16; Ebu Dâvud, Zekât, 18,
  20; Nesâi, Zekat, 31, 33; İbn Mace, Zekat, 21).

  Ebu Said el-Hudrî (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste
  fitre verilebilecek maddeler ve miktarları şöyle belirlenir:
  "Biz fitre zekâtını, Allah’ın Rasûlü aramızda
  iken, yiyecek maddelerinden bir sa’, hurmadan bir sa’, kuru üzümden bir
  sa’, keşden yine bir sa’ olmak üzere bunlardan birisini esas alarak
  veriyorduk. Ben yaşadığım sürece vermeye devam edeceğim"
  (Ahmed b. Hanbel, III, 73, 98). Sa’ bir ağırlık birimi
  olup, şer’î ölçüye göre 2912, örfi ölçüye göre ise 3328
  gramdır. Bazı fakihlere göre buğday cinsinde fitre
  miktarı yarım sa’dır. Burada yoksulların yararına
  olan ve daha ağır olan örfî ölçeği tercih etmek daha
  faziletlidir (Fıtır sadakası için bk. Sadaka-ı
  Fıtır mad.).

  Farz olan zekâtla, vacib olan fitre miktarları
  belirli bulunan sadakalardır. Birincisinde nisab’a mâlik olduktan
  sonra bir yıl geçmesi, ikincisinde ise, sadece nisaba malik olmak
  şarttır. Bunların dışında
  sıkıntı ve zarûret içinde bulunan müslümana ihtiyacını
  giderecek ölçüde yardım etmeyi bildiren bir sadaka daha
  vardır ki; bunun miktarı, sıkıntıyı
  giderecek ölçüye göre ortaya çıkar. Kur’ân-ı Kerîm’de
  şöyle buyurulur: "Yüzlerinizi doğuya ve batıya
  çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Fakat iyi olan, Allah’a,
  âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malını
  sevmesine rağmen hısımlara, yetimlere, yoksullara, yolda
  kalmışa, dilenenlere ve köle azadına veren, namaz
  kılan ve zekât verendir" (el-Bakara, 2/ 177). Burada Cenab-ı
  Hak, miktarı belli olan zekâtla birlikte yakınlara, yetim ve düşkünlere
  yapılacak malî bir yardımdan da söz etmiştir ki; bunun
  şart ve miktarını sıkıntıda olan yoksulun
  hali belirler.

  Sadaka geniş anlamıyla nafile olarak
  yapılan hayır ve hasenâtı, insan ve hayvanlara
  yapılan iyilik, lütuf ve ihsanları, hatta insanların gönlünü
  hoş eden güzel söz ve davranışları kapsamına
  alır. Sadaka-i câriye, vakfedilmiş sadaka ile diğer
  hayır ve hasenât bu niteliktedir.

  Sadaka-i câriye, sürekli ecir getiren sadaka anlamına
  gelir. Bir hadiste sürekli ecir kaynağı olan ameller şöyle
  belirlenir: "İnsan öldüğü zaman amel işlemesi
  kesilir. Ancak üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye,
  kendisinden yararlanılan ilim veya kendisine hayır dua eden
  salih çocuk" (Dârimi, Mukaddime, 46). Bu hadiste zikredilen
  sadaka-i câriye; yol, köprü, çeşme, mescid, yoksullar için aş
  evi, hastahane ve okul gibi hayır yerlerini kapsamına alır.
  İnsanlar bu gibi yerlerden yararlandığı sürece,
  bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler
  ve destek olanlar, gerek sağlıklarında ve gerekse
  vefatlarından sonra ecir almaya devam ederler.

  Yararlı bir ilim bırakan da, bu ilimden,
  kitaptan, keşif ve icattan toplum yararlandıkça, mü’min olmak
  şartıyla, sürekli olarak ecir alır. Nitekim ilim, irfan ve
  irşatlarıyla toplumda iyi bir çığır açanın
  büyük mükafatına kötü çığır açanın da günahına
  hadiste şöyle yer verilir: "Kim iyi bir çığır açarsa,
  bununla amel edenlerin ecri kadar ecri bu çığırı açan
  alır. Kötü bir çığır açan da, bununla amel
  edenlerin günahı kadar günahı yüklenir" (Müslim,
  İlim, 15; Zekât, 69; Nesâî, Zekât, 64; İbn Mâce,
  Mukaddime,14; Dârimî, Mukaddime, 44; Ahmed b. Hanbel, IV, 357, 359-361,
  362). Dine ve topluma yararlı bir çocuk yetiştirmek de, toplum
  bu çocuktan yararlandıkça, onun yetişmesinde katkısı
  bulunan anne, baba, hoca gibi kimselerin sürekli ecir almalarına bir
  sebeptir.

 7. GALUS
  Devamlı Üye
  Vakfedilen gayri menkuller de sadaka-i cariye

  niteliğindedir. Vakıfnâmedeki esaslara göre, hayır yönü

  işletildiği sürece, vakfedene ecir gelmeye devam eder. Önceki

  asırlarda büyük han, hamam, medrese, dükkân ve çarşıların

  vakıf olarak topluma kazandırılması, mâliklerinin

  sürekli bir ecre nail olma istekleri yüzündendir.  Nâfile Olan Sadakalar  İslâm’da farz ve vacib olan sadakalardan başka,

  kapsamı çok geniş bir sadaka anlayışı

  vardır. Mal veya parayı tasadduk etme yanında, mü’min

  kardeşine aracına binerken veya inerken yardımcı

  olmak, güler yüz veya tatlı dille onun gönlünü hoşnut etmek

  gibi pek çok fiil ve davranışlar sadaka olarak

  nitelendirilmiştir.  Hz. Peygamber (s.a.s), Ebû Zer (r.a)’i tasaddukta

  bulunmaya teşvik ederek şöyle buyurmuştur: "Şu

  Uhud dağı altın olarak elime geçse üçüncü geceyi ondan

  bende bir dinar bulunduğu halde geçirmek istemem. Yalnız borç

  ödemek için ayırdığım dinar bunun

  dışında olur, -Önüne, sağına ve soluna saçma işareti

  yaparak- Onu Allah’ın kullarına bu şekilde

  dağıtmak isterim. Şüphesiz malı çok olanlar, kıyamet

  günü sevabı en az olanlardır. Yine yoksullara tasaddukta

  bulunma işareti yaparak, bu durumda olanlar müstesnadır"

  (Müslim, Zekât, bab: 9, H. No: 32).  Farz ve vacib sadaka dışındaki sadaka

  kapsamının genişliğini şu hadiste görmek

  mümkündür: "İçinde güneş doğan her gün, insanların

  her bir mafsalı için kendilerine bir sadaka gerekir. Meselâ;

  İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır.

  Hayvanına binmek isteyen bir kimseye yardım ederek, hayvana

  bindirmen veya eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır.

  Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her

  adım sadakadır. Gelip geçene sıkıntı veren

  şeyleri yoldan kaldırman bir sadakadır" (Buhârî,

  Sulh, 11; Cihâd, 72,128; Müslim, Zekât, 56; Müsâfirîn, 84; Ebû

  Dâvud, Tatavvu’, 12; Edeb,160; Ahmed b. Hanbel, II, 316, 350, IV, 423, V,

  178). Bu hadiste, "sülâmâ" parmak kemikleri demektir. Ancak

  burada vucuttaki tüm kemik ve mafsallar kastedilmiş, kemiklerin

  insanın oturup kalkması ve hareket etmesi için ne kadar gerekli

  olduğuna dikkat çekilmiştir. İşte böyle bir nimete

  karşılık farz olan sadaka yerine, günlük bir takım

  hayra yönelik hareket ve davranışların bu nimetin

  sadakası olduğu belirtilmiştir. Burada nimetin şükür

  borcunun hafifletildiği görülür. Namaza giderken her adımın

  sadaka sayılması, her adım

  karşılığında bir derece yükseltme ve bir günah

  affetme anlamındadır (Ahmed Davudoğlu, Sahihi Müslim

  Terceme ve Şerhi, İstanbul 1977, V, 374).  Diğer yandan başka hadislerde, insanlara

  iyiliği emretmenin (Tirmizi, Birr, 36; Müslim, Müsâfirîn, 84;

  Ebû Davud, Tatavvu’, 12), Allah’a hamdetmenin ve O’nu tesbih etmenin bir

  sadaka olduğu belirtilmiştir (Müslim, Mûsafirîn, 84). Bir

  kimseye yol veya adres tarif etmek sadaka sayıldığı

  gibi (Buhârî, Cihâd, 72; Ahmed b. Hanbel, V,154), gönül alıcı

  yumuşak söz (Buhârî, Cihad, 72, Edeb, 34; Müslim, Zekât, 56),

  bir ağaç dikenin bu ağacından insan veya hayvanların

  yemesi ya da yararlanması da sadaka sayılmıştır

  (Ahmed b. Hanbel, VI, 362).  Sadakanın En Faziletlisi:  Çeşitli ameller arasında fazilet

  bakımından farklar bulunduğu gibi, ihtiyaç sahiplerine yapılan

  yardım ve tasadduklarda da bir sıra gözetilmiş; öncelikli

  tasadduk alanları belirlenmiştir. Gerçekten kişinin çok

  yakınında, belki aile fertleri arasında büyük sıkıntı

  içinde olanlar varken, uzakta olanlara yardım etmeye

  kalkışması maslahata uygun düşmez. Bu yüzden yardım

  ve infaka en yakınından başlamak prensibi

  getirilmiştir.  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:  "Bir kimsenin sarfedeceği en faziletli dinar,

  kendi aile fertlerine infak ettiği dinarla, Allah yolunda

  hayvanına ve yine Allah yolunda cihad edecek olan

  arkadaşlarına harcadığı dinardır" (Müslim,

  Zekât, 38; Tirmizi, Birr, 42; İbn Mace, Cihâd, 4; Ahmed b. Hanbel,

  V, 279, 284). Yine Rasûlüllah (s.a.s), Allah yolunda harcanan, bir köle

  azadı için sarfedilen, bir yoksula verilen veya ailenin geçimi

  için yapılan harcamaları zikrettikten sonra, bunların

  sevap bakımından en üstününün aile fertlerine yapılan

  harcamanın olduğunu belirtmiştir (Müslim, Zekât, 39). Bu

  hadislerde zikredilen aile fertlerinden maksat (iyâl); bir kimsenin

  nafakası kendisine ait olan çocukları, eşi, annesi,

  babası ve hizmetçisidir.  Sadakanın en sevilen maldan verilmesi daha

  faziletlidir. Kur’ân-ı Kerim’de; "Siz sevdiğiniz mallardan

  infâk etmedikçe iyilik ve taate nail olamazsınız" (Âlu

  İmrân, 3192) buyurulur. Bu âyet inince Ebû Talha (r.a),

  Rasûlüllah (s.a.s)’e gelerek şöyle dedi: "Benim en çok sevdiğim

  malım Beyrahâ adındaki bahçemdir. Bu malım Allah için

  sadakadır. Onun Allah nezdinde sevabını ve âhiret azığı

  olmasını dilerim. Ey Allah’ın elçisi; onu istediğin

  yere sarfet! ". Bunun üzerine Hz. Peygamber, bu kararının

  çok kârlı bir yatırım olduğunu belirttikten sonra,

  bahçesini hısımlarına vakfetmesini bildirdi. Bunun

  üzerine Ebû Talha (r.a) onu hısımları ve

  amcasının oğulları arasında taksim etti.

  Başka bir rivayette, bahçenin verildiği kimselerin Hassân b.

  Sâbit ile Übey b. Ka’b (r.anhumâ) olduğu belirtilir (Müslim,

  Zekât, 42, 43).  Kadının yoksul olan kocasına tasaddukta

  bulunması teşvik edilmiştir. Hz. Peygamber bir gün kadınlara

  hitab ederek; Ey kadınlar topluluğu zinetlerinizden de olsa

  sadaka verin" buyurmuştu. Bunun üzerine Abdullah’ın

  karısı Zeyneb ile Ensardan bir kadın Allah’ın elçisine

  gelerek kocalarının yoksul olduğunu, onlara sadaka vererek

  destek olup olamayacaklarını sordular. Bunun üzerine Hz.

  Peygamber bu iki kadın için şöyle buyurmuştur:

  "Onların ikisine de ikişer ecir vardır. Akrabalık

  ecri ve sadaka ecri" (Müslim, Zekât, 45).  Ebû Hanife ile Hanbelîlerde tercih edilen görüşe

  göre, bir kadın zekâtını yoksul bulunan kocasına

  veremez. Çünkü bu takdirde zekât nafaka yolu ile kadına geri döner

  (el-Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanâyi’, II, 40; el-Meydânî, el-Lübâb, I,

  156; İbn Âbidin, Reddül-Muhtâr, II, 87). Onlara göre, bazı

  hadislerde zengin olan sahabe hanımlarının kocasına

  destek olması nafile sadaka niteliğindedir. Ebû Yusuf,

  İmam Muhammed, Şâfiî ve Mâlik’e göre ise, kadının

  yoksul bulunan kocasına zekât vermesi caizdir. Dayandıkları

  delil, Hz. Peygamber’in, Abdullah b. Mesud’un karısı Zeyneb

  (r.anhâ)’e verdiği şu cevaptır:  "Kocan ve çocuğun tasadduk etmeye en lâyık

  olan kimselerdir" (Ebû Dâvud, Zekât, 44; Talâk, 19; bk. Hamdi

  Döndüren, Delilleriyle İslâm İlmihali, İstanbul 1991, s.

  549).  Bir mü’minin tasaddukunu sevdiği mal cinsinden

  yapması, Cenab-ı Hakkın rızasını kazanmaya

  sebep olur. Halife Ömer b. Abdülaziz çuvallarla şeker alır,

  tasadduk ederdi. Bunun yerine niçin para dağıtmadığı

  sorulunca, şu cevabı vermiştir: "Ben şekeri çok

  severim. Bu yüzden sevdiğim şeyi tasadduk etmek istedim"

  (A. Davudoğlu, a.g.e., V, 352).  Anne babaya müşrik bile olsalar yardımda

  bulunmak gerekir. Nitekim Esmâ binti Ebi Bekir (r.anhâ) şöyle demiştir:

  "Annem yanıma geldi, kendisi Kureyş devrinde Rasûlüllah

  (s.a.s) onlarla anlaşma yaptığı zaman henüz müşrik

  idi. Ben Hz. Peygamber’e gelerek, "Annem bana rağbet göstererek

  yanıma geldi. Kendisine yardımda bulunayım mı?"

  dedim. Hz. Peygamber; "Evet annene yardımda bulun"

  buyurdular (Müslim, Zekât, 49, 50; Ebû Davud, Zekât, 34; Ahmed b.

  Hanbel, VI, 344, 347). Rivayete göre Hz. Ebû Bekir, Esma’nın annesi

  Kuteyle’yi cahiliye devrinde boşamıştı. Kuteyle

  Hicretten sonra Medine’ye kızı Esmâ’nın yanına

  gelmişti. Kendisine kuru üzüm ve yağ gibi hediyeler getirdi.

  Fakat Esmâ bu hediyeleri almaktan ve onu evine kabul etmekten kaçındı.

  Hz. Peygamber’in izin vermesi üzerine de onu evine aldı (Buhârî,

  Hibe, 29, Cizye,18, Edeb, 8; A. Davudoğlu, a.g.e., V, 363, 364).  Ölen Kimse Adına Sadaka Vermek Caiz midir?  Bazı ibadet ve taatların ölen bir kimse adına

  yapılması mümkün ve caizdir. Bunların sevabı ölüye

  ulaşır. Ölü nâmına verilen sadakalar başta gelir.

  Hz. Peygamber’e bir adam gelerek şöyle demiştir: "Ey

  Allah’ın elçisi! Annem ansızın öldü, vasiyet de etmedi.

  Öyle sanıyorum ki, konuşmuş olsa sadaka verilmesini

  vasiyet ederdi. Acaba onun adına ben sadaka versem, anneme sevap olur

  mu?" demiş. Hz. Peygamber; "Evet" cevabını

  vermiştir" (Buhârî, Cenâiz, 95; Vesâyâ, 19; Müslim,

  Zekât, 51; Vasiyye, 12, 13; Ebû Dâvud, Vesâyâ, 15; Nesâî, Vesâyâ,

  7).  Hz. Enes (r.a), Rasûlüllah (s.a.s)’e; "Biz

  ölülerimize dua ediyor, onlar adına sadaka veriyor ve haccediyoruz.

  Acaba bunların sevabı onlara ulaşıyor mu?" diye

  sormuş, Allah elçisi şöyle cevap vermiştir: "Şüphesiz,

  onlara ulaşır ve onlar sizden birinizin hediyeye sevindiği

  gibi ona sevinirler" (Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi, V, 366).  Hanefilere göre, bağışlanan her çeşit

  ibadetin sevabı ölülere ulaşır. Ancak ölen kimse namına

  zekât, adak, hac gibi mali yönü olan ibadetleri ifa etmek mümkün ise

  de; namaz, oruç gibi ibadetleri onun namına ifa yeterli

  değildir. Bunların bizzat hayatta iken ifası gerekir.

  Çünkü bu ibadetler, ferdi, beden ve ruh bakımından

  olgunlaştırır, olumlu etkileri bizzat bunları

  yapanların kendilerinde görülür. Başkalarının

  bunları yapmasıyla asıl yükümlü üzerindeki fayda sağlanmış

  olmaz.  Hamdi DÖNDÜREN

 8. Ziyaretçi
  saol ellerine sağlık

+ Yorum Gönder


sadaka çeşitleri nelerdir,  sadakanın çeşitleri nelerdir,  sadaka ve çeşitleri nelerdir,  sadaka ve sadaka çeşitleri,  sadaka çeşitleri vikipedi,  sadaka çeşitleri nedir