+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Kamu yönetimi işletme yönetiminin benzer ve farklı yönleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kamu yönetimi işletme yönetiminin benzer ve farklı yönleri
  kamu yönetimi işletme yönetiminin benzer ve farklı yönleri 2. Asel
  Bayan Üye

  kamu yönetimi işletme yönetiminin benzer ve farklı yönleri

  kamu yönetimi işletme yönetiminin benzer ve farklı yönleri hakkında


  Temel Kavramlarla İlgili Açıklamalar-Stratejinin Önemi ve Sınırları

  Strateji nedir? Ekonomik ve yönetsel bir kavram olarak strateji nasıl açıklanabilir?
  Son yıllarda işletmecilik alanında yapılan çalışmalar içinde özellikle yönetim ve karar teorilerinde strateji kavramı oldukça önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. işletme yönetiminde strateji, fonksiyonlar arasında oluşabilecek karışıklıkları açıklığa kavuşturan genel amaçları belirleyen özellikleri düzene koyan ve ekonomik bir ortamda işletmenin en uygun konuma geçmesini sağlayan alternatif kararlar bütünüdür.
  Yönetsel stratejinin genel özellikleri hangi başlıklar altında toplanır?
  Bir analiz etme sanatı olması, işletme amaçlarına hizmet etmesi, işletmenin çevresiyle karşılıklı ilişkileri düzenlemesi, monoton karar ve faaliyetlerden farklı olması, işletmenin finansal ve beşeri kaynaklarını uyum içinde yönetmeye yönelik olması, işletmeye karmaşık ve dinamik bir çevrede faaliyet alanı belirlemesi, insan kaynaklarını cesaretlendirme ve harekete geçirme aracı olması, yönetsel stratejinin genel özelliklerini oluşturur.
  Strateji kavramı ile anlam karışıklığı yaratan kavramların farklı ve benzer yönleri nelerdir?
  Strateji yönetimle ilgili amaç, hedef, misyon, politika, program, bütçe, yöntem ve plan gibi pek çok kavramla da yakından ilgilidir. Çoğu zaman bu kavramlarla eş anlamda kullanılır. Ancak, strateji daha ayrıntılı olarak incelendiğinde bu kavramlardan farklı olan yönleri açıkça görülebilir.
  Stratejik yönetim nedir ve stratejik yönetim süreçleri hangi aşamaları kapsar?
  Stratejik yönetim stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri, uygulamadan önce amaçlar uygunluğu açısından bir kez daha gözden geçirme ve uygulama aşamasında da örgüt içi her türlü yapısal ve motivasyonel önlemleri almayı kapsayan ve işletme üst yönetimini ilgilendiren süreçler toplamıdır. Söz konusu stratejik yönetim süreçleri; stratejik planlama, politika oluşturma ve uygun yapı araştırma çabaları ile karşılaştırmalardan oluşur.
  işletme stratejisinin sınırlarını belirleyen unsurlar nelerdir?
  işletme stratejisinin sınırları; “töresel ve yasal sınırlamalar”, “uygulamadan gelen sınırlamalar”, “karşı stratejiler” ve “sosyal ve politik sınırlamalar” şeklinde dört ayrı kısımda incelenebilir.


  Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi

  işletmede amaçların tanımını, özelliklerini ve amaçlar hiyerarşisini nasıl ortaya koyarsınız?
  işletme yönetimi açısından amaçlar örgütlerin faaliyetlerinin ve varoluşlarının nedenidir. Örgütsel amaç, organizasyonunun bir bütün olarak gerçekleştirmek istediği geleceğe yönelik konuları kapsar. Amaçlar, işletmenin planlarına yol gösteren birer unsur oldukları gibi hedeflerine ne ölçüde ulaştığını yönetime bildiren birer araç görevini de yerine getirirler. işletme toplumsal bir birim olarak birtakım amaçlara ulaşmak için kurulur. İşletmenin bütününü ilgilendiren amaçlarına genel, belli bir bölümünü ilgilendiren amaçları da özel amaçlar olarak adlandırılır. Genel amaçlar kendilerine bağlı olarak daha özel amaçların oluşturulmasına yardımcı ve hatta neden olan unsurlardır.
  Uzun dönemli ve kısa dönemli amaçların birbirinden farklı yönleri nelerdir?
  Genel amaçlar işletmenin ömrü boyunca devam edebilecek uzun süreli amaçlardır. Özel amaçlar ise daha kısa sürelidir, taktik ya da eylemsel olaylarla ilgilidir. işletmenin genel amaçları daha çok onun stratejisini ilgilendirir.
  işletmenin ekonomik amaçları nelerdir? Bu amaçların ölçümü ve araçlarını açıklayınız.
  Ekonomik amaçları değerleyen yeterli bir ölçü bulmak oldukça güçtür. Ancak genel olarak kabul görmüş bir ölçü olarak kârlılık gösterilebilir.Bu ölçü işletme faaliyetlerinin başarısını devamlı olarak ölçmeye olanak sağlar, geleceği kestirmeyi sağlar ve farklı sanayi kollarındaki firmaların durumlarını karşılaştırmaya yardımcı olur. işletme faaliyet konusunu ve kârlılığını bir kere saptadıktan sonra faaliyetlerinin kârlılığını korumak için yeni kaynaklar bulmak ya da onları günün koşullarına göre yenilemek, mevcut ve yeni ürünleri için dönemli ekonomik amaçlarının her biri kâr beklentilerinin bir bölümünü
  oluşturmakla birlikte “büyüme”, “güvenlik”,“otonomi” gibi işletmenin yaşama ve gelişmesini sağlama amaçlarına da hizmet eder.
  işletmenin ekonomik olmayan amaçları nelerdir?
  Bu amaçların oluşumu için işletme içi ve işletme dışı baskılar nelerdir?
  işletmelerin ekonomik olmayan amaçları ve sosyal sorumlulukları çevre ile ilgilidir. işletmenin çevresini; işgören kuruluşları, müşteriler, kamu kuruluşları ve toplum oluşturmaktadır. işletme açısından düşünüldüğünde çevre ile olan ilişkiler hem ekonomik
  hem de ekonomik olmayan amaçları kapsar. işletme, gerek ekonomik gerekse ekonomik
  olmayan amaçlarını gerçekleştirirken işletme içinden ve işletme dışından gelen; yakın, ulusal ve uluslararası baskıların etkisi altında kalır.
  Sosyal anlaşma ve sosyal sorumluluk kavramlarını açıklayınız.
  Sosyal sorumluluklar, işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, iç ve dış çevredeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun çalışma stratejisi ve politikası güdülmesine, insanların mutlu ve memnun edilmesine ilişkindir. Sosyal anlaşma ise iki ya da daha çok kişi ya da kuruluşun aralarındaki ilişkiden doğan karşılıklı anlayış ve beklentiler toplamıdır.
  Sosyal sorumluluğun kapsamına giren konular nelerdir?
  işletme yönetiminin hissedarlara karşı yükümlülükleri, yakın çevreye istihdam olanakları yaratılması, tüketicilerin korunması, iş ahlakına uyum, çevrenin korunması ve insanlığa karşı duyulması gereken ihtiyari sorumluluklar başlıca sosyal sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır.

  Genel Çevre Analizi

  Tüm dünyada yaşanan değişim ve bunların işletmeler üzerindeki etkileri neleri kapsar?

  Tüm dünyada yaşanan değişim ve bunların işletmeler üzerindeki etkilerini, işletmeyi ve yakın çevresini etkileyen ekonomik, teknolojik, politik, yasal, sosyokültürel ve ekolojik değişkenlerde oluşan genel çevresel faktörler; ekolojik inceleme ve hipotezler;hukuksal, dinsel ve ahlaksal incelemeler oluşturmaktadır.
  işletmeyi ve yakın çevresini etkileyen ekonomik, teknolojik, politik, yasal, sosyo-kültürel ve ekolojik değişkenlerde oluşan genel çevresel faktörleri belirtiniz. Bu faktörlerin analizleri ve bu faktörlerdeki eğilimler karşısında işletmenin stratejik yönetimi nasıl açıklanır?
  Tüm dünyada pek çok alanda hızlı değişmeler yaşanmaktadır. Ülkeler arasında ekonomik bütünleşmeler yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Bu bütünleşme girişimleri, teknolojik gelişmelerin ulaşımda, iletişimde, üretimde vb. alanlarda sağladığı kolaylıklar dünyadaki politik eğilimleri yönlendirmektedir. Dünyadaki politik eğilimler ise işletmelerinin faaliyetlerini etkilemektedir. işletmelerin faaliyetlerini etkileyen diğer genel çevre unsurları ülkelerin ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, ekolojik, hukuksal, dinsel ve ahlâksal faktörler olarak ele alınabilir. Tüm bu faktörlerin işletmelerin faaliyetlerini ve geleceğe yönelik stratejik düzenlemelerini şekillendirir.  Yakın Çevre Analizi, Çıkabilecek Fırsat ve Tehlikelerin Analizi

  Çevresel analiz ve teşhisler işletmeler için neden önemlidir?
  işletmelerin faaliyet gösterdiği çevre oldukça dinamiktir. Değişme ve gelişmelerin hızla yaşandığı bu çevre işletmelerin başarısını etkiler, planlamacıların fırsat ve tehditleri önceden öğrenme ve uygun stratejik seçimlerde bulunma olanağı sağlar.Devlet, yerel yönetimler, pazar, müşteriler, satıcılar, finanssal kurumlar ve sendikalar gibi yakın çevre faktörleri ve bunlara ilişkin teşhisler nasıl açıklanır?
  işletmeyi kuşatan yakın çevresel faktörler; devlet ve yerel yönetim düzenlemeleri, pazar koşulları ve müşteri özellikleri, satıcılar ve tedarik ortamı, işçi - işveren ilişkileri ve sendikalar, finanssal kurumlar,rakipler ve rekabet başlıkları altında incelenebilir.
+ Yorum Gönder


kamu yönetimi ile işletme yönetiminin benzer ve farklı yönleri