+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Sanayi Devrimi Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sanayi Devrimi Kısaca
  Sanayi devrimi nedir bize ne kolaylıklar sağlamıştır..


  Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim biçiminden makine ve teknolojik gücün egemen olduğu üretim biçimine geçiştir. Basit aletlerin yerini makinelerin, küçük atölyelerin yerini fabrikaların almasıdır. Önce İngiltere'de ve dokumacılık alanında başlamıştır. Bunun nedeni, bu ülkenin zengin maden kö mürü yataklarına sahip olması ve sömürgecilikte ileri gitmesidir.
  Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkardığı özgür düşünce; bilimsel ve teknik alanda gelişmelere yol açmıştır. Coğrafi Keşifler'in başlattığı sömürgeci lik hareketleriyle, Avrupa zenginleşmiştir. Bu zenginliğin bilimsel araştırmalara yansıtılması ve bu çalışmaların desteklenmesi teknik alandaki gelişmeleri hız landırmış, teknik gelişmelerin üretim alanlarına uygulanması sonucunda da Sanayi Devrimi gerçekleşmiştir.

  Buhar gücüyle çalışan makineler sayesinde önemli bir artış gösteren üretim, ulusal ve uluslararası boyut kazanmıştır. Ayrıca üretim maliyetleri düşmüştür. 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Sanayi Devrimi Hakkında Bilgiler


  18. yüzyılın ikinci yarısıyla 19. yüzyılın ilk yılları arasında bir seri buluşun, enerji, tekstil, demir, çelik ve ulaştırma üretimlerini etkilemek yoluyla İngiltere'nin üretim karakterinde meydana getirdiği yapısal değişmedir. Kesin tarih vermek mümkün olmamakla beraber 1760 ile 1829 arasındaki dönemi kapsadığı kabul edilmektedir.

  1769 tarihine kadar olan dönemde, ekonomik faaliyet, iki ana akım üzerinde toplanmış bulunmaktaydı: Tarım ve ticaret. Bu tarihe kadar iktisadi hayatın ana faktörleri, köylü, tüccar, lonca mensubu gibi kimselerdi. Fabrika işçisi yoktu. Sanayi kapitalisti de iktisat sahnesine çıkmış değildi. Zenginlerin çoğu servetini bir şey imal etmekle değil, ticaret, nakliyat ya da borç para vermekle yapmışlardı.

  Sanayi Devrimi'nin Kara Avrupası'nda değil de İngiltere'de başlamasının nedenlerini anlayabilmek için İngiltere'yi Avrupa'nın birçok ülkesinden ayıran farkları incelemeliyiz. Bunlardan birincisi, İngiltere'nin bu ülkelere göre daha zengin oluşudur. Bir yüzyıl süren keşifler, esir ticareti, korsanlık, ticaret ve savaşlar, İngiltere'yi dünyanın en zengin devleti haline getirmiştir. İngiltere'deki zenginlik, yalnız asillerin elinde değildi; ortanın üstünde geniş bir ticaret burjuvazisine yayılmış bulunmaktaydı.

  İkincisi, İngiltere, feodal toplumdan ticari topluma başarılı bir geçişe sahne oldu. Toprağa dayanan eski kuvvetle, paraya dayanan yeni kuvvet arasında çıkar çatışmaları olmasına karşılık, İngiltere'yi yönetenler, piyasa ekonomisine karşı çıkmak yerine, oradan gelen taleplere uyma yolunu seçmişlerdi.

  Üçüncüsü, İngiltere'nin fen ve mühendislik alanındaki çalışmaların en büyük destek ve teşvik bulduğu yer olmasıdır. Bunlardan başka, kömür ve demir yataklarının zenginliği, icatları tespit eden ve koruyan milli bir patent sisteminin kurulmuş olması gibi nedenler de sayılabilir. Ancak bütün bu faktörleri harekete geçiren, bir grup yeni insanın iktisat sahnesine çıkmasıydı. Yeni insanlar her şeyden önce müteşebbisti.

  Sanayi Devrimi'nin etkileri, üretimi arttırması ve uzun dönemde iktisadi refahı geliştirmesidir. Sanayi Devrimi, fiziki sermayenin genişlemesine ve emek verimliliğinin geniş çapta artmasına yol açan bir süreçti.

+ Yorum Gönder