+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanması
  MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI'NIN İMZALANMASI (30 EKİM 1918)


  Savaş Sonunda Osmanlı

  Osmanlı Devleti'nin savaştan ayrılması üzerine sadrazam Talat Paşa istifa edince yönetimdeki İttihat ve Terakki Partisi çekilmiş oluyordu. Yeni hükümet Ahmet İzzet Paşa tarafından kurulmuştur (8 Ekim 1918).
  Ahmet İzzet Paşa hükümeti ilk iş olarak İtilaf devletlerinden ateşkes isteğinde bulunmuştur. Bahriye Nazırı (Denizcilik Bakanı) Rauf Bey başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile ingiltere'nin Akdeniz Bölgesi Başkomutanı Amiral Calthrope arasında yapılan görüşmelerden sonra Limni Adası'nın Mondros limanında demirli bir İngiliz zırhlısı olan Agamemnon'da antlaşma 30 Ekim 1918'de imzalanmıştır.

  Ateşkesin Hükümleri
  • Çanakkale ve Karadeniz Boğazları'nın açılması ve Karadeniz'e geçiş sağlanması. Çanakkale ve Karadeniz Boğazlar'ı kalelerinin müttefiklerce işgal edilmesi.
  • Türk sularında tüm mayın tarlalarının, torpido kovanlarının ve başkaca engellerin yerlerinin gösterilmesi ve bunların taranması ya da kaldırılması için istenebilecek yardımın yapılması.
  • Karadeniz'deki mayınlara ilişkin eldeki tüm bilgilerin verilmesi.
  • Müttefik savaş tutsakları ile gözaltındaki ya da tutsak Ermenilerin tümünün İstanbul'da toplanarak hiçbir koşula bağlı olmaksızın müttefiklere teslim edilmesi.
  • Sınırların denetlenmesi ve iç düzenin korunması için gerekli olan birlikler dışında Türk ordusunun derhal terhis edilmesi (Birliklerin insan gücü ve konumu daha sonra Türk Hükümeti ile danışılarak saptanacaktır.)
  • Türk karasularında ya da Türkiye'nin işgalindeki yerlerde bulunan bütün savaş gemilerinin teslim edilmesi; Türk karasularında kolluk ya da benzeri amaçlar için gerekli görülecek birtakım küçük gemiler dışında, bu gemilerin belirtilecek Türk limanında ya da limanlarında gözaltına alınması.
  • Müttefiklerin kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkı bulunması. (7. Madde)
  • Şu sırada Türk işgali altında olan bütün limanların ve demirleme yerlerinin müttefik gemilerince özgürce kullanılması ve düşman tarafından kullanılmasının önlenmesi. Aynı koşullar ticaret ve ordunun terhisi amaçlan için Türk sularında bulunan Türk ticaret gemilerine de uygulanacaktır.
  • Bütün Türk limanlarında ve tersanelerinde her türlü gemi onarımı kolaylıklarından yararlanılması.
  • Toros tünel sisteminin müttefiklerce işgali.
  • Türk birliklerinin Kuzey-Batı İran'dan savaş öncesi sınırları gerisine derhal çekilmeleri daha önce buyrulmuş bulunmaktadır. Bu buyruk yerine getirilecektir.
  • Türk hükümetlerinin haberleşmelerinin dışında, bütün telsiz, telgraf ve kablo istasyonlarının müttefiklerce denetim altına alınması.
  • Denizciliğe, askerliğe ve ticarete ilişkin her türlü gereçlerin yok edilmesinin yasaklanması.
  ta
  • Ülkenin gereksinmeleri karşılandıktan sonra, Türk kaynaklarından kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri satın alma kolaylıkları verilmesi.
  • Kafkasya ötesi demiryollarının şu sırada Türk denetimi altında bulunan bölümlerini de içermek üzere, halkın gereksinimleri gereği gibi göz önünde tutulmak koşuluyla, tüm olarak müttefik makamlarının diledikleri gibi kullanımları altında konulması gereken bütün demiryolları üzerinde müttefik denetleme görevlilerinin yerleştirilmesi.
  Bu hüküm Batum'un müttefiklerce işgalini de kapsar. Türkler, Batum'un müttefiklerce işgaline hiçbir karşı çıkışta bulunmayacaktır.
  • Hicaz'da, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta bütün garnizonların en yakın müttefik komutanına teslim olmaları ve 5. maddede saptanacak olan düzenin korunması için gerekenler dışında, bütün birliklerin Kilik-ya'dan çekilmeleri.
  • Trablus ve Bingazi'deki bütün Türk subaylarının en yakın İtalyan garnizonuna teslim olmaları. Türkiye, teslim olma buyruğuna uymazlarsa bu subaylara ikmal gönderilmemesini ve kendileriyle haberleşmenin kesilmesini sağlamayı yükümlenir.
  • Mısrata'yı içermek üzere Trablus ve Binga-zi'de işgal edilen bütün limanların en yakın müttefik garnizonuna teslimi.
  • Denizci, asker ve sivil bütün Almanların ve Avusturyalıların 1 ay içinde Türk ülkelerin den çıkartılması; uzak bölgelerdekilerin de olabildiğince erken bir tarihte çıkartılması.
  • 5. Madde gereğince terhis edilecek bölü münü de içermek üzere, Türk ordusunun taşıtlarının araç ve gerekçelerinin, silah ve cephanesinin kullanılış biçimi konusunda verilecek buyrukların yerine getirilmesi.
  • Müttefiklerin çıkarlarını korumak için İaşe nezaretine bir müttefik temsilcisinin bağlan ması. Bu temsilciye bu amacın gerektirdiği bütün bilgilerin verilmesi.
  • Türk tutsaklarının müttefik devletler buyru ğunda tutulması. Askerlik salıvermesi konu su göz önünde tutulacaktır. (Terhis)
  • Türkiye bakımından merkezî devletler ile ilişkilerin kesilmesi zorunluluğu.
  • Doğu'daki 6 ilde (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas) karışıklık çıkarsa, müttefiklerin bu illerin herhangi bir bölümünü işgal etme hakkını ellerinde tutması.
  • Müttefiklerle Türkiye arasında düşmanca eylemler 31 Ekim 1918 Perşembe günü, ye rel saatle öğleden başlayarak kesilecektir. 2. Acil

  Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder