+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Günlük Dualarımız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Günlük Dualarımız
  Cuma Gününde Duâ  Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

  "Cum'a gününde bir saat vardır. Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir." Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (11)

  Cum'a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise, güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir.
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:  - 'Cum'a günü, ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır.


  -"Size bir sûre haber vereyim mi ki, azameti semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır." (13)

  "Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl." (14)

  Hadîsin şerhinde deniliyor ki, bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir.

  "Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar. " (15)

  "Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur." (16)  "Cum'a gününde bir saat vardır, mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah 'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder. Ashab-ı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde: "İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir." buyurdular.

  "Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa  diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder." (17) 2. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Af ve magfiret için duâ  Af, mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli duâ, “Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır. (4)

  Her zaman şu magfiret duâsını okumalıdır: “Allahümmagfir lî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!”( 5). (Kadın okursa, zevcetî yerine zevcî ve ebeveyhâ yerine, ebeveyhî demelidir.)

  Allahü teâlânın magfiretine sığınarak,”Allahümme magfiretüke evsa'u min zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî” (7) duâsını da okumalıdır. (Yâ Rabbî! Magfiretin, benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bana, amelimden daha ümmîd vericidir) demektir.

  Af magfiret için şu duâ da okunmalıdır:

  “Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Afüvvü yâ Kerîm! Fa’fü annâ, vagfirlenâ, verhamnâ, vensurnâ alel-kavmil kâfirîn!”
 3. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Doğruyu yanlışı öğrenmek için duâsı  “Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ'ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer “. (8) Manası: (Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et! İnsanların en üstünü hurmetine bu duâmızı kabûl buyur!).
 4. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Elbise Giyerken Okunacak Dua:


  "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."  Anlamı: "O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (Tirmizi, deavat: 107)
  Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):
  "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."  Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salât ve selam olsun. Allah’ım, günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç." (Müslim, müsafirin:68)
  Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):


  "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."


  Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salât ve selam olsun. Allah’ım, Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25)

 5. Mesport
  Moderators
  Duanın Sabahki Okunuşu


  Esbahna ve esbahal mülkü lillah velhamdü lillah lailahe illallahü vahdehu la şeriyke leh lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Rabbi es’elüke hayra ma fi haziis-subhi ve hayra ma be’deha ve euzu bike min şerri ma fi haziis-subhi ve şerri ma ba’deha Rabbi euzu bike minel keseli ve suil kiberi Euzu bike min azabin finnari ve azabin fil kabri

 6. Mesport
  Moderators
  Dileklerin Kabulü Için


  Dileklerin kabulü için her gün 100 kere "Ya Kadir" esmasi okunur .

 7. Bilge Kağan
  Devamlı Üye
  Yemek Duası  Bismillâhirrahmânirrahîm  Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn
  Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn

  ***

  Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ!
  Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, mebalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.

  Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme.

  YA RAB! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et..!

  YA RAB! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emenetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

  Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.

  Amin!…

 8. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA  OKUNUŞU:
  "Subhânallâhil Aziym!"

  MANASI:
  "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!"

 9. Asel
  Bayan Üye
  Günlük Dualarımız


  Çocuklar İçin Dua
  Allah'ım !

  Sana Hamd ediyorum,

  Sana Şükrediyorum.

  Peygamberim Muhammede,

  Selâm Ediyorum.  Bizlere iyilik ver,Kötülük verme,

  Sağlık ver,Hastalık verme

  Bereket ver,Sıkıntı Verme

  Dualarımı Kabul et Allah'ım.

 10. Asel
  Bayan Üye
  Senden Cennette en yüksek dereceler istiyoruz Güzel Allah’ım.

  Cennette Cemalini en yakından ve kesintisiz görmek istiyoruz.

  Sen’den Sen’i istiyoruz. Senin rızanı istiyoruz. Ne olur Lütfeyle.

  Cennette Habibine komşu eyle.

  Senin Cemalini temaşa ederek zevki ruhaniye gark olmayı bizlere lütfeyle. (Amin)

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


günlük dualarımız