+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Hayır ve şer Allah’tandır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hayır ve şer Allah’tandır
  Hayır ve şer Allah’tandır  Hayır; “meşru iş, faydalı amel, iyilik” demektir Şer ise, onun zıddı olup “zararlı iş, kötülük”anlamına gelir

  Hayır ve şer Allah’tandır Hayrı da, şerri de yaratan ancak O’dur Lâkin hayra rızası var, şerre ise yoktur

  Hayır ve şer, yapılan işin, işlenen fiilin Allah’ın emir ve rızasına uygun olup olmamasıyla ilgilidir Yâni, fiilin kendisiyle değil, sıfatıyla alâkalıdır

  Şöyle ki, konuşma, görme, işitme, yürüme hepsi birer fiildir Hayır olsun şer olsun bütün bu fiilleri yaratan Allah’tır İşlenen fiil, yapılan iş, İslâm’a uygun ise ‘hayır’, aksi halde ‘şer’ olur Zaten Allah’ın birliğine iman eden bir insan, O’nu bütün bu işlerin, bu fiillerin tek yaratıcısı olarak bilir

  İnsan bir işi yapmayı sadece arzu eder ve cüz’î iradesini o işi yapmaya sarfeder Neticeyi yaratan ise Allah’tır Hakikat böylece bilinmezse ortaya şöyle bir tezat çıkar: Aynı fiil ‘hayır’ olunca Allah tarafından yaratılır, aksi halde Evet aksi halde cümlenin sonunu nasıl getireceğiz?”
  Bir tek misâl verelim:
  Görme fiilinin yaratıcısı Allah’dır Göz fabrikası O’nun, ışık O’nun, görülen bütün eşya da O’nundur O halde bir insan neye bakarsa baksın görmeyi yaratan Allah’dır Baktığı helâl ise bu bakış “hayır” olur, haramsa “şer” olur Hayrı da O yaratır, şerri de

  İslam inancına göre, şerrin yaratılması şer değildir; şer olan, onu kesb etmek, yani ona yönelmek, onu irade etmek ve işlemektir
  Bütün ilâhî isimler gibi, bütün ilâhî fiiller de güzeldirler Hâlık ismi güzel olduğu gibi, yaratma fiili de güzeldir Rezzak ismi güzel olduğu gii rızıklar da güzeldirler

  Rahman ismi gibi, Kahhar ismi de güzeldir; güzel olmayan, kahrı gerektiren isyanları işlemektir

  Suç işlemek şerdir, ama suçluyu hapse atmak şer değildir
  Dalâlet fırkalarından birisi olan Mutezile Mezhebinde, şerrin yaratılması, şer telâkki edilir Buna göre, canilere ceza vermeyi şer kabul etmek gerekiyor
  İnsanın kanındaki alyuvar ve akyuvarları yaratan Allah olduğu gibi, onun manevî kalbinde hidayet ve dalâleti de yaratan yine O’dur Hidayet hayırdır, dalâlet ise şerdir Bunların her ikisine de kulun kendisi talip olur Ve yine bunların her ikisini de Allah yaratır

  Bu imtihan meydanının bir gereği de, “bir kul, hayır olsun, şer olsun her neyi isterse” Allah’ın onu yaratması değil midir? Hidayet yolunu tercih edenlerde Hâdi, yani hidayete erdirici ismi, sapık yollara girenlerde ise Mudil, yani “dalâlete düşürücü” ismi tecelli eder Birincilere yolun doğrusu gösterilmiş, ikincilere ise arzu ettikleri yanlış yol açılmış ve geçmelerine izin verilmiştir Her iki isim de, her iki tecelli de güzeldirler Güzel olmayan, hidayeti bırakıp dalâleti tercih etmek, onu istemek, ona yönelmektir

  Nur Külliyatında bu hakikat açıklanırken enteresan bir misâl verilir: Ateş
  Ateşin yaratılması şer değildir; ateşin binlerce faydası bunu ispat eder Şer olan, ateşe temas etmek, O’nunla yangın çıkarmaktır

  Şu da var ki, insanlar, çoğu zaman, “şer“ kelimesini kendi hoşlarına gitmeyen, rahatlarını kaçıran ve huzurlarını bozan şeyler için kullanırlar Hâlbuki, bu hadiseler insan için birer imtihan vesilesi, birer terakki aracıdır İnsanoğlu bu şerlerin altında nice hayırlar bulunduğunu bilemez ve sabırsızlık göstererek şikayet yolunu tutar ve böylece onları kendi hakkında şerre çevirir

  İnsanın bu kısa nazarı ve bu yanlış tutumu, cihatla ilgili bir âyet-i kerimede şöyle sergilenir
  “Olur ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız, hâlbuki o hakkınızda bir hayırdır Ve olur ki, bir şeyi seversiniz, hâlbuki hakkınızda o bir şerdir” (Bakara Sûresi, 216)

  Demek ki, hoşlanmadığımız ve şer sandığımız birçok hadise, gerçekte hayrı netice verebilmektedir; hastalığın günahlara kefaret olması gibi Bazen de hoşlandığımız şeylerin hakkımızda şer olduğunu görüyoruz; servet ve makamın kibir ve gurura yol açması gibi 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Hayır ve şer evet Allahtandır çünkü Allah kullarına iki tane seçenek sunmuştur ve kuluna irade vermiş ve hangisini seçeceğini görmek istemiştir. Kul yaptıklarında Allahın rızasını gözetirse nimetlere boğulacaktır şayet günah işlerse de karşılığını görecektir.
+ Yorum Gönder