+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Türk edebiyatında ilk yazılı eser nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk edebiyatında ilk yazılı eser nedir
  türk edebiyatında ilk yazılı eser nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk edebiyatında ilk yazılı eser nedir hakkında bilgi


  1.İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat - Ahmet Mithat Efendi -1870


  2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi - Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai - 1892

  3. İlk Naturalist Eser - Zehra - Nabizade Nazım


  4. İlk Yerli Roman Denemesi - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami


  5. İlk Tarihî Roman Denemesi - Yeniçeriler - Ahmet Mithat Efendi


  6- İlk Tarihî Roman Örneği - Cezmi - Namık Kemal

  7. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği - Harname - Şeyhî

  8- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği - Eşek İle Tilki Hikâyesi - Şinasi


  9. İlk Makale Örneği - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi -Şinasi - 1860


  10. İlk Eleştiri Örneği - Namık Kemal - 1866


  11. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği -Seyahatname - Evliya Çelebi


  12.Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan- Falih Rıfkı Atay


  13. İlk tezkire - Mecalisü'n-Nefais - Ali Şir Nevaî


  14. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire - Heşt Behişt- Edirneli Sehî Bey

  15. İlk Söylev (Nutuk) - Orhun Abideleri


  16. İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib


  17. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği - Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib


  18. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib


  19. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib


  20. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi - Şinasi


  21. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı - Şinasi


  22. Fransızca'dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı - Şinasi


  23. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi - Durub-ı Emsal-i Osmaniye - Şinasi


  24. İlk Köy Romanı Denemesi - Karabibik - Nabizade Nazım


  25. İlk Çeviri Roman - Tercüme-i Telemak (Fenelon) - Yusuf Kâmil Paşa


  26. İlk Psikolojik Roman Denemesi - Zehra - Nabizade Nazım


  27. İlk Psikolojik Roman - Eylül - Mehmet Rauf


  28. İlk Realist Roman Denemesi -Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem


  29. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman - Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil


  30. İlk Tiyatro Eseri - Şair Evlenmesi - Şinasi

  31. Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri- Eşber- Abdulhak Hamit Tarhan


  32. İlk Bibliyografya - Keşfu'z-Zünun - Kâtip Çelebi


  33. İlk Hamse Sahibi - Ali Şir Nevaî


  34. İlk Resmî Türkçe Gazete - Takvim-i Vakayi - 1831


  35. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete - Ceride-i Havadis -1832


  36. İlk Özel Türkçe Gazete - Tercüman-ı Ahval - 1860


  37. İlk Hatıra Kitabı - Babürnâme - Babürşah - 16.yy.


  38. İlk Mizah Dergisi - Diyojen - Teodor Kasap


  39. İlk Şiir Antolojisi - Harabat - Ziya Paşa


  40. İlk Mensur Şiir Örnekleri - Mensur Şiirler - Halit Ziya Uşaklıgil


  41. İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk - Fecr-i Ati Topluluğu


  42. İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin - Göktürk Yazıtları


  43. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri - Vatan Yahut Silistre -Namık Kemal


  44. Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati't-Türk - Kâşgarlı Mahmut


  45. İlk Türkçe Sözlük - Kamus-ı Türkî - Şemsettin Sami


  46. İlk Edebiyat Tarihçimiz - Abdulhalim Memduh Efendi


  47. Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz - Mehmet Fuat Köprülü


  48. Türkçe'nin İlk Dilbilgisi Kitabı - Sarf-ı Türkî - Süleyman Paşa


  49. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı - Ahmet Vefik Paşa


  50. İlk Alfabemiz - Göktürk Alfabesi


  51. İlk Kadın Romancımız - Fatma Aliye Hanım

  52. Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden - Mehmet Emin Yurdakul

  53. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem - Abdulhak Hamit Tarhan


  54. İlk Türk Destanı - Alp Er Tunga Destanı


  55. Süslü Nesrin İlk Temsildsi - Sinan Paşa


  56. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

  57. İlk Divan Şairimiz - Hoca Dehhanî

  58. Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı - Genç Kalemler


  59. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu - Haldun Taner


  60. İlk Köy Şiiri Örneği - Köylü Kızların Şarkısı - Muallim Naci


  61. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri - Şermin -Tevfik Fikret


  62. İlk Didaktik Eser Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

  63. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk - Yedi Meşaleciler


  64. Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği - Binnaz - Yusuf Ziya Ortaç


  65. Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap - Yedi Meşale


  66. Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap - Garip

  67. İlk Pastoral Şiir Örneği - Sahra - Abdulhak Hamit Tahran


  68. Aruzu Türkçe'ye Uyarlayan İlk Şair - Tevfik Fikret


  69. İlk Röportaj örneği - Rüya - Ziya Paşa


  70. Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair - Hoca Ahmet Yesevi

  71. Bilinen İlk Türk Şair - Aprınçur Tigin

  72. Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin


  74. İlk Epik Tiyatro örneği - Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner


  75. İlk Dergi örneği - Mecmua-ı Fünun - Münif Paşa-1861


  76. Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey


  77. Türkî-i Basit Akımının Öncüsü - Aydınlı Visali -15.y.y.

  78. Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri - Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi

  79. Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi - Şeyh Galip-18.yy.

  80. İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim

  Dünya Edebiyatında İlkler

  1.Dünya Edebiyatında Hikâye Türünün ilk Örneği -Decameron Öyküleri - G. Boccacio


  2. Dünya Edebiyatında Deneme Türünün ilk Örneği- Denemeler - Montaigne


  3. Dünya Edebiyatında İlk Modern Roman Örneği- Don Kişot - Cervantes


  4. Dünya Edebiyatında ilk Realist Roman Örneği -Mademe Bovary - Gustave Flaubert


  5. Dünyanın Bilinen İlk Destanı - Gılgamış Destanı -Sümerler


  6. Komedi Türünün ilk Temsilcisi - Aristofanes


  7. Trajedi Türünün ilk Temsilcisi - Aiskylos

  8. Bilinen ilk Fabl Örneği - Pança Tantra (Kelile ve Dimne) - Hint Edebiyatı
+ Yorum Gönder