+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Nuh a.s kaç yılında doğdu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nuh a.s kaç yılında doğdu
  nuh a.s kaç yılında doğdu 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Nuh Peygamber kimdir nasıl yaşadı hayatı

  Kesin biir dogum tarihi bilinmemekle beraber Hz. Nuh as ın uzun yaşadığına dair deliller var:

  Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Nuh (a.s.) yaşıyla ilgili olarak şöyle denilmektedir:

  "Andolsun ki. biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri*ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık" (Ankebut süresi, 29/14 ve 15)

  Görüldüğü gibi âyette Hz. Nuh (a.s.) dokuz yüz elli yıl kavmiyle birlikte olduğu belirtilmiş; ancak bu sürenin onun bütün ömrü*nü, veya peygamberlik süresinin tamamını ya da tufana kadar olan safhasını içine aldığına işaret edilmemiştir. Dolayısıyla ta*rihçiler bu süre hakkında farklı görüşler ortaya atmışlardır. Me*selâ, İbn Abbas, kendisinden aktarılan bir rivayette, bu rakamı onun bütün ömrü olarak kabul etmiştir.

  Buna göre o, kırk yaşın*da peygamberlik görevine getirilmiş, sekiz yüz doksan yaşında iken tufan meydana gelmiş ve bundan sonra altmış yıl daha yaşamıştır. İbn Kesir gibi, bu süreyi sadece tufan öncesi peygamberlik müddeti olarak düşünenlere göre ise, Hz. Nuh (a.s.)'ın yaşı bu rakamdan çok fazladır. Çünkü O, peygamberlik öncesi yaşadığı kırk yıl ya*nında, tufandan sonra da uzun süre hayatta kalmış ve peygam*berlik görevini devam ettirmiştir.

  Hz. Nuh (a.s.) ömrü gibi kavminin ömürlerinin de uzun olduğu kuvvetle muhtemeldir. O asırlarda insanların azlığına karşılık ömürlerinin uzun olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Rasülullah (s.a.v.), bir hadislerinde, insanların ömürlerinin zamanla kısaldığına işaret etmişlerdir.(2)

  Dokuz yüz elli rakamı Tevrat'ta da geçmekte ve orada, bu müddetin onun bütün ömrü*nü içine aldığı, Hz. Nuh'un tufan sırasında altı yüz yaşında olduğu (Tekvin, 7/6), tu*fandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadığı ve dokuz yüz elli yaşında öldüğü zikredilmektedir.(3)
+ Yorum Gönder