+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Atatürk inkılapları olmadan önce Türkiye'de hayat nasıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk inkılapları olmadan önce Türkiye'de hayat nasıldı
  atatürk inkılapları olmadan önce Türkiye'de hayat nasıldı
  bu konu ile ilgili hiçbirşey bulamadım yhaaaaaaaaaaaaa 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) :Neden üşürüz İnkılap Tarihi derslerinde? Ya da şöyle soralım: Genel olarak tarih dersleri hep sıkıcı olmak zorunda mıdır? Kabahat hocalarımızda mı yoksa kitaplarda mıdır? Yoksa hepimiz mi suçluyuz?

  Tekrarlana tekrarlana bilgiler şablonlaşmış, derslere mekanik bir anlatım tarzı hakim olmuştur. Oysa bir imparatorluğun bünyesinden ulus devlete geçilirken ne amansız alt üst oluşlar yaşanmış, hangi büyük badireler atlatılmış, devrimleri yapanların olduğu kadar ona maruz kalanların beyinleri de bu yeni düzene hangi zorlanmalarla intibak etmiştir? Neresinden baksanız son derece ilginç bir dönem. Düşünün, daha harf devriminin sosyal psikoloji açısından doğru dürüst bir incelemesi yapılamamıştır. Halbuki sırf bu ‘olay’, sosyal bilimcilerimiz için ne paha biçilmez bir kaynaktır, bilsek.
  Gelin bugün iyi bildiğimiz bir olayı mercek altına tutalım. Saltanatın kaldırılması nasıl gerçekleşti?
  Prof. Suna Kili’nin “Türk Devrim Tarihi”ne bakarsanız, saltanatın kaldırılması Atatürk devrimlerine dahildir. (Şimdi birileri kalkıp ‘değil midir?’ demezsin sakın. Öyle olup olmadığını göreceğiz.) Prof. Kili’ye göre saltanatın kaldırılması “ulusal eylemin”, yani milli mücadelenin ve 1921 anayasasının “doğal sonucudur”. Neden? Çünkü anayasanın kabulünden 21 ay, 12 sonra TBMM saltanatın kaldırılmasını gündemine almıştır. Yani daha önce veya daha sonra gündemine alsaydı bu ‘doğal sonuç” ortaya çıkmayacak mıydı sayın hocam? Neyse, geçelim, çünkü daha ilk adımda sonuç ile nedenin mutlaka zamansal olarak öncelik-sonralık sırasıyla açıklanamayacağına dair Gazali ve Kant’ın söylediklerine sarkma riski belirdi, onun için itirazlarımı burada kesiyorum.
  Siz de sıkıldınız, biliyorum. Lakin bu iş böyle. Önümüzdeki metinleri redakte ederek gideceğiz doğruya.
  Nerde kalmıştık? Ha, evet, TBMM saltanatın kaldırılmasını gündemine almıştı. Sonra gündemle ilgili önerge üzerinde uzun tartışmalar olmuş, padişahı tutan milletvekilleri karşı çıkmışlar, nihayet önerge “Mustafa Kemal ve sekseni aşkın milletvekilince imzalanmış”. Konunun o tarihte gündeme gelmesine ise İstanbul’dan Sadrazam Tevfik Paşa’nın Lozan’a birlikte katılma isteği neden olmuş. Sonra? “Bu davranış iyi değerlendirilmiş, saltanatçı milletvekillerine karşın saltanatın kaldırılması oybirliğiyle kabul edilmiştir.”
  Profesörümüze göre bu oybirliğini sağlamak öyle kolay olmamıştır. Önerge ve “diğer önergeler” komisyonlarda görüşülürken tartışmalar uzamış, saltanatçı vekiller hilafet ve saltanatın ayrılmasının sakıncalar yaratacağını ileri sürmüşler. Ne güzel, demokratik bir tartışma diyebilirsiniz ama yok. Suna hanım bu çok seslilikten hiç mi hiç hoşnut değildir. “Sonunda karar gene Mustafa Kemal’in yerinde uyarısı ve karşıtların gözünü korkutmasıyla alınabilmiştir.” Mustafa Kemal’in komisyonda neler dediğini de aktarıyor bize: “Burada (yani komisyonda) toplananlar, Meclis ve herkes sorunu doğal bulursa, sanırım ki uygun olacaktır. Yoksa, yine gerçek, yöntemine göre saptanacaktır; ama belki bir takım kafalar kesilecektir.”
  Bu ‘kesin, kararlı, inançlı’ çıkış karşısında herkes susmuş, hatta Hoca milletvekillerinden Mustafa Efendi’nin ünlü (!) “Bağışlayınız efendim; biz sorunu başka bakımdan ele almıştık; açıklamalarınızdan aydınlandık” cümlesi bu sert çıkış üzerine söylenmiş. Bunun üzerine komisyon önergeyi benimseyerek genel kurula göndermiş, aynı gün 1 Kasım 1922’de 2. oturumda kabul edilmiştir.
  Demokrasiye demokrasi dışı müdahalenin, bir nevi sert bir muhtıranın sözünü etmesine rağmen Prof. Kili’nin Mustafa Kemal’in sözünü oldukça haklı ve yerinde bulması ilginçtir. Devrimler yapılırken bu örnekler olağan görülmelidir. Yine de hep böyle korkutarak bir yere varılamayacağının bilincindedir hocamız. Her adımda ‘gerekirse bazı kafalar kesilecektir” demenin demokratik bir anlayışla bağdaşmayacağının, sık sık tekrarlandığı zaman olumsuz tepkilere yol açabileceğinin farkındadır. İşte bunun için yapılacak şey, yine demokrasiye dışarıdan müdahale edilip meclisteki çatlak seslerin temizlenerek yeni bir meclisin kurulmasıdır. Bu kaçınılmazdır.
  Bu geniş aktarmayı, Prof. Kili’nin tarih bilgisi ve yorumunu kesmeden vermek ve inkılap tarihi kitaplarımızın içinde yüzdüğü mekanik ve sığ bilgi yığınını bütün halinde göstermek amacıyla yaptım. İyi güzel de, neye itiraz ediyorum? Nedir beğenmediğim ya da eleştirdiğim taraf bu metinde?
  Bir kere hatalar.
  1. Önerge veya önergeler sanki Mustafa Kemal tarafından verilmiş gibi gösteriliyor. Halbuki Nutuk’ta bile kendisi, “…bir takrir (önerge) hazırlandı. Sekseni mütecaviz arkadaşa imza ettirildi. Bu takrirde benim de imzam vardır” diyor, yani saltanatın kaldırılması için hazırlanan önergenin kendisi haricinde hazırlandığını bizzat kendi ağzıyla kabul ediyor. Hatta ben hazırladım bile demiyor, “benim de imzam vardır” diyerek aslında bunu ilk düşünenin kendisi olmadığını itiraf ediyor.
  2. Meclise o gün üç önerge verilmiştir. Verenler arasında ikinci gruba, yani muhaliflere ait olanlar da vardır. Mecliste padişahlığı tutanlar olduğu kadar saltanatla beraber hilafeti de kaldıralım diyecek kadar ileri gidenler vardı. Ama bu kadar ileri gitmek o aşamada sakıncalı bulunduğu için hilafet bir süre daha kalmış, hilafetli Cumhuriyetimiz yaklaşık 6 ay devam etmişti. Bir de Rauf Orbay gibi, karşı çıkanların bir kısmı, hilafatle saltanatın ayrılmasına karşı çıkıyorlardı, saltanatın kaldırılmasına değil. Bu önemli ayrım atlanıyor.
  3. Peki oybirliğiyle kabul edilmesinden bahsediyorsunuz da, o gün kaç milletvekilinin meclise geldiğinden neden söz etmiyorsunuz? Üstelik madem bu kadar yaygın bir oybirliği vardı, saltanat neden ilk turda değil de ikinci turda kaldırılabildi? Bunun açıklaması nerede? Çünkü ilk oylamada gerekli çoğunluk mevcut değildi. Bütün uyarılara rağmen oylamaya sadece 136 milletvekili katılmış, 132 kabul, 2 red, 2 çekimser oy çıkmış, karar yeter sayısı bulunamayınca ertesi günkü 2. tura bırakılmıştı. (Kili’nin dediği gibi 2. oylama aynı gün yapılmamıştı.) Uzatmaya gerek yok. Anladınız. İnkılap tarihlerimizin neden sığ ve yavan olduğuna bir misal daha vermiş olduk

  Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilandan önce devlet padşahlıkla yönetiliyordu halk bundan memnun değildi çünükü padişah istediği herşeyi yaptırıyor halkın fikri sorulmuyordu

  Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) Halifelik artık dinin temsilcisiolmaktan çııkmış bir saltanat haline gelmişti artık dnin kuralllarını yerine getirmek yerine birçoğu halkı hiçe sarıyor ortamı velveleye veriyordu

  Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924)

  Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924) eğitim sadece medreselerde yapılıyor ve kadın ve erkeklere okuma konusunda aynı eşitlik sağlanmıyordu

  Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925) toplumun giyimi şalvar kadınlar içinde çarçaftı

  Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925) birçok tarikatlar farklı sesler çıkararak ülkeyi karıştırıyor isyan çıkarmaya çalışıyor ve halka zarar veriyorlardı

  Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926) Resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir.Böylece evlilik devlet kontrolü altına alınmıştır.
  * Tek eşle evlilik zorunluluğu getirilerek Türk ailesi modern bir yapıya kavuşturulmuştur.
  * Mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları sağlanmıştır.
  * Boşanma hakkı düzenlenmiş ve kadınlara da bu konuda haklar tanınmıştır.
  * Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanınmıştır.Böylece kadın ve erkekler arasında ekonomik ve sosyal alanlarda eşitlik sağlanmıştır.
  * Toplumsal hayatın çağdaş kurallara göre düzenlenmesinin sağlanması Türkiye’de yaşayan gayrimüslim halkı da etkilemiştir.Müslüman olmayan halk Lozan antlaşmasının kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçerek Türk medeni kanununa uymak istemişlerdir.Bu istekleri kabul edilmiştir.
  * Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona ermiştir.
  * Türkiye’de hukuk birliği sağlanmıştır.
  * Laik hukuk anlayışı toplumun her kesiminde uygulanır hale gelmiştir.
  bunların olmadığını varsayarsak kadınların konuşmasın yasak gib birşeydi

  Laikliğin kabulü (1928-1937) laiklik kabul edilmeden önce devlet katı kuaralllar içerisinde ne denirse onu yaptırılmaya zorlanıyor fikirleri sorulmuyordu

  Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928) yeni bir devletin yeni bir yazısı olmalıydı osmanlıda osmanlıca farsça karışımı birdil kullanılmaktaydı

  Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)Osmanlı döneminde tarihçilerin aşağı yukarı yalnızca yaşadıkları dönemin olaylarını yazıya geçirmekle yükümlü olmalarından ötürü, Türklerin eski tarihlerine ilişkin çalışmalar yok denecek kadar azdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin "önceki bütün Türk devletleriyle tarihsel bağı" olduğu, "dünya uygarlığının oluşma ve gelişmesinde Türk uygarlığının önemli payı bulunduğu" görüşünden yola çıkan Atatürk'ün öncülüğünde yapılan çalışmalar, 12 Nisan 1931'de, sonradan Türk Tarih Kurumu adını alan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı


  Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931) tarih ve saat değişiminde dünyaya uyulmaya çalışıldı

  Dil devrimi (12 Temmuz 1932) Dil devrimi yapılmadan önce Osmanlıda farklı diller kullanılıyordu milli bir dile ihtiyaç vardı

  Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934) Kadınlara gerekli hak ve özgürlükler verilmiyordu bir mal şeklini aldığı savunuluyordu kadınların itiraz hakları yoktu

  Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934) herkes babasının adıyla yada belli lakaplarıyla çağrılıyor çoğu zaman karışlıklar yaşanıyor tatsızlıklar oluyordu
 3. aytekin123
  Yeni Üye
  sagol çalışmalarıma çokkk yardımcı oldun
 4. Ziyaretçi
  çok saalyaaaaaaaaaa
  çok tsk ederim,

 5. Ziyaretçi
  çok iyi tşk ederim çokkkkkkkkkkkkkkkkk

 6. Ziyaretçi
  yeha 100 aldım saol yha cok ıı bısı

 7. Ziyaretçi
  burdan süper bilgiler edindim

 8. Ziyaretçi
  lalalalala lalalala atatürkkkkkkkk ölmediiiiiiiii yüreğimdeee yaşıyorrrrrrrr.

 9. Ziyaretçi
  çooooooooooooook teşekür ederim çok lazım oldu

 10. Ziyaretçi
  güzel işime yaradı

+ Yorum Gönder


inkılaplar olmadan önceki karşılıkları,  atatürk olmadan önce hayat nasıldı,  atatürk olmadan önce,  atatürk inkılapları yapılmadan öncesi,  inkilaplar olmadan önceki karşılıkları,  inkilaplar olmadan önce nasıldı