+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Milli mücadelede muğlanın yeri ve önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  Milli mücadelede muğlanın yeri ve önemi
  Milli mücadelede muğlanın yeri ve önemi

  Milli mücadele

  Milli Mücadele Döneminde Yörük Ali Efe’nin Muğla ve Havalisindeki Faaliyetleri


  YÖRÜK ALİ EFE.jpg

  “Menteseliler Müdafa-yı Vatan Cemiyeti” kuruldu. Ayrıca, Muğla’nın Milas
  lçesi’nde de Halil brahim Efendi Baskanlığı’nda Milas Kuva-yı Milliye
  Komitesi kuruldu. Bu komite, Milas’ın Yunan-talyan isgal sahalarının kavsak
  noktasında olmasından dolayı stratejik önemlerini çok iyi biliyorlardı. Bu
  nedenle kurulusunun hemen ardından bu komite hem Muğla’daki Kuva-yı
  Milliye Komitesi ile hem de Çine’deki.Tümen ile yakın iliski içine girdi.
  Temmuz 1919’da 1310-1314 (1894-1898) arası doğumluların silah
  altına alınması ile Kuva-yı Milliye’nin Aydın Cephesi’nde Demirci Mehmet Efe
  komutasında “Milli Menderes Alayı” olusturuldu.Bu cephenin dağ kesimini
  Yörük Ali Efe komutasında iki tabur olusturuyordu. Bu taburlara daha sonra bir
  tabur daha eklenerek Alay haline getirildi.Buna da “Milli Aydın Alayı”
  denildi.Muğla Serdengeçtileri Bakırköylü teğmen komutasında bu alayın
  “Çayyüzü Taburu”nu olusturuyordu.
  Demirci Mehmet Efe’nin Kuva-yı Milliye’ye katılmasıyla çoğalan
  zeybeklerin Muğla’yı basacakları rivayetleri üzerine halkta doğan telasla
  birlikte, talyanlarda da korku basladı. talyan mümessili Doktor Nakarato’nun
  bu durumu belirten raporu üzerine 23 Temmuz 1919 tarihinde Muğla talyanlar
  tarafından isgal edildi.
  10.8.1919 tarihinde, Konya’dan Harbiye Nezareti’ne çekilen bir sifrede,
  “Bir batarya topla 100 askerden ibaret bir talyan kuvvetinin Muğla’ya
  gelerek hilaf-ı mütareke olduğundan cihet-i askeriye ve mülkiyece protesto
  edildiği,Muğla subesinin is’arına atfen Denizli Kalem Riyasetinden
  bildirildiği” belirtildi.
  23 Temmuz 1919’da Muğla’nın talyanlar tarafından isgal edilmesine
  rağmen Mutasarrıf Hilmi Bey’in Kuva-yı Milliye’ye karsı tereddütleri
  sürüyordu.Bu durum üzerine Demirci Mehmet Efe, Ağustos 1919’da Karacasu
  Askerlik Subesi Baskanı Yakup Bey’i bir mektupla Muğla’ya göndererek
  Mutasarrıf Hilmi Bey’in de Kuva-yı Milliye’yi desteklemesini sağladı. Bunun
  üzerine Muğla’da, Aydın Cephesinde incelemeler yapmak ve Efelerle temasta
  bulunmak üzere Binbası Hüsnü Bey, Hafız Sabri Bey ve Hürriyet ve tilaf
  Fırkası Baskanı Saadettin Efendi’den olusan bir heyet olusturuldu. Bu heyet,
  Muğla’dan yola çıktıktan sonra önce Çine’ye vardı. Burada Yörük Ali Efe
  olmadığı için onun adamları ile görüstü. Sonra heyet, Çine’den Kösk’e geçerek
  burada Demirci Mehmet Efe ile görüstü. Daha sonra da Kösk’ten Nazilli’ye
  geçerek burada 8 Ağustos 1919 tarihinde toplanan I.Nazilli Kongresi
  4 Türkes,k 18 Ağustos 1919’da Muğla’ya getirdi.8
  Bir süre sonra Aydın Cephesi’nde Demirci Mehmet Efe ile Yörük Ali
  Efe arasındaki anlasmazlık su yüzüne çıktı ve bu anlasmazlık Muğla’ya da
  yansıdı.Bunun üzerine hem Demirci Mehmet Efe hem de Yörük Ali Efe
  Muğla’ya birer heyet göndererek Muğla’dan toplanacak gönüllü süvarilerin
  kendi birliklerine katılmasını istediler.9Hatta bu sırada Yörük Ali Efe Muğla ve
  havalisine beyannameler de göndererek bu isteğinin ısrarla yerine getirilmesini
  istedi.Bu beyannamelerden bir tanesi 17 Ağustos 1919 tarihinde Muğla
  Mutasarrıfı Hilmi Bey tarafından, Dahiliye Nezareti’ne gönderildi.
  Beyannamede söyle denilmekteydi; Aydın’a karsı icra edilen Harekat-ı
  Milliye’nin güney cephesini idare eden Yörük Ali Efe tarafından gönderilip
  Muğla’nın Milas lçesi’nde elde edilen beyannamenin hülasa-i mevadı
  asağıda arz olunur.
  Madde 1-1300 (M.1884) ile 1309 (M.1893) arası doğumlu olan
  efradın Kuvayı Milliye’ye istiraki mecburdur.
  Madde 2-1310 (1894) ile 1317 (M.1901) arası doğumlu efradın
  subelerine müracaat etmeleri mecburdur.
  Madde 3-Öteden beri silahlı gezerek gasp-ı emval eden idam
  edilecektir.
  Madde 4-s bu emr-ü ifaya jandarma memur ve mecbur edilmistir.
  Madde 5-Jandarma emrine su sırada herkes itaat edecektir.
  Bu emri ifa etmeyecekler,icabat etmeyenler idam edileceklerdir.
  Ancak, Muğla ne Demirci Mehmet Efe’nin ne de Yörük Ali Efe’nin
  isteklerini kabul etti. Muğla, Demirci Mehmet Efe’nin bulunduğu Kösk ve
  Yörük Ali Efe’nin bulunduğu Çine Cephesinden farklı bir yerin sorumluluğunu
  üzerine almak üzere “Mentese Grubu” adında yeni bir tabur teskil etti.Yüzbası
  Seyfettin Bey Komutasında 11 subay, 500 piyade ve 30 süvariden olusan bu
  tabur 17 Eylül 1919 tarihinde Muğla’dan Aydın-Kösk’e hareket etti. Heyet
  Baskanı Hamza Bey, Maliye Müdürü Ragıp Bey, Muğla Askerlik Subesi
  Baskanı Cavit Bey, Ahiköy Askerlik Subesi Baskanı Fehmi Bey de bu taburla
  birlikte Aydın-Kösk’e gittiler. “Mentese Grubu” olarak adlandırılan bu tabur
  Kösk Cephesi’nin Çayyüzü Mevkii’nde göreve basladı.17 Eylül 1919 tarihinde 530 kisilik Muğla Milis Taburu’nun basında
  II.Nazilli Kongresi’ne katılmak üzere Nazilli’ye giden Muğla Belediye Baskanı
  Ragıp Bey, 27 Ekim 1919 tarihinde Mutasarrıf Serficeli Hilmi Bey’i Sivas
  Kongresine katılmak üzere Sivas’a gönderdikten sonra aynı gün Muğla’ya
  döndü. Daha önce Muğla’ya dönen Muğla delegasyonu gibi Ragıp Bey’de
  Hamza Bey’e kırgındı. Çünkü Muğla’da, üzerinde anlasmaya vardıkları Sivas
  Kongresi kararlarının desteklenmesi görüsü, Nazilli’de Hamza Bey’den gerekli
  desteği görmemisti. Muğla delegasyonu içinde baslayan bu görüs ayrılığı Ragıp
  Bey’in Muğla’ya varısından sonra daha da derinlesti. Diğer taraftan Mentese
  Kuva-yı Milliyesi’nin Genel Baskanı konumunda olan ve delegasyonla beraber
  Muğla’ya dönmesi gereken Hamza Bey, Nazilli dönüsü Çine’de kalarak Milli
  Aydın Alayı Milis Komutanı Yörük Ali Efe ile sıkı iliski içine girdi. Bunun
  üzerine Kasım 1919’da delegasyon bir toplantı yaparak,Hamza Bey’i sahsi
  davranmak ve delegasyon kararlarına uymamak ile suçlayarak Mentese 3.Kuvayı
  Milliye Komitesi baskanlığından alıp yerine Belediye Baskanı Ragıp Bey’i
 2. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  Genel Baskanlığa getirdi.
  Bu olayı haber alan Hamza Bey, Ragıp Bey’den öç almak için 13
  Kasım 1919’da yanında Yörük Ali Efe ve 75 zeybeği olduğu halde Muğla’ya
  geldi. Mentese Kuva-yı Milliye’si, Ragıp Bey’in Baskanlığında daha önce almıs
  olduğu kararlar gereğince Yörük Ali Efe’yi Muğla girisinde karsıladı ve
  kendisine tahsis etmis oldukları eve götürmek istedi. Ancak, Hamza Bey, Yörük
  Ali Efe’yi kardesinin evi olan Bekir Ağa Köskü’ne yerlestirdi.
  Hamza Bey ile Yörük Ali Efe’nin Muğla’ya gelmesinden sonra 15
  Kasım 1919 tarihinde Muğla Kuva-yı Milliyesi yeni bir toplantı yaparak
  Mentese 3.Kuva-yı Milliye Komitesi’ni fesh edip yerine Mentese 4.Kuva-yı
  Milliye Komitesini olusturdu. Bu Komitede su kisiler vardı; Genel Baskan
  Aksehirlizade Mehmet Hilmi Efendi, Üyeler; Hamza Bey, Müftüzade Saadettin
  Bey, Ağır Ceza Reisi Erzurumlu Cemal Bey, Bekir Ağa,Serif Efendi,
  Mercanzade Hamdi Bey, Hacı Abdurrahmanzade Ethem Efendi, Düğerekli
  Hafız Mehmet Efendi, Kara Hafızoğlu Hakkı Efendi, Kökçüzade Osman Efendi
  ve Hacı Arapzade Mehmet Ali Efendi
  Yörük Ali Efe’nin Hamza Bey ile Muğla’ya gelerek bazı olumsuz
  davranıslar içine girmesi hem Muğla Kuva-yı Milliyesi içinde bir kaosun
  olusmasına hem de Muğla’nın Sivas Kongresi Kararları’na ters bir tutum içinde
  olduğu imajını doğurdu. Bunun üzerine Ragıp Bey bu olumsuz durumları
  düzeltmek için Demirci Mehmet Efe’den yardım almak için onun birliği içinde
  önemli bir yere sahip olan Leyneli Yüzbası Cavit Bey ile isbirliği içine girdi.
  Bunun sonucu olarak Mentese bölgesinde bağımsız davranıslar içine girerek Demirci Mehmet Efe’yi göz ardı eden Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe
  Komutanlarından Leyneli Cavit Bey’in Milis Komutanlarından Zurnacı Ali
  Efe’nin Komutasında 200 kisilik baskın bölüğü 24 Kasım 1919’da Ahiköy
  Kuva-yı Milliye Baskanı Fehmi Bey ile Muğla’ya haber göndererek Yörük Ali
  Efe’nin Muğla’yı terk etmesini istedi. Bunun üzerine Mentese Mutasarrıflık
  Binası’nda 24 Kasım 1919’da bir toplantı yapılarak Ahiköy’e bir uzlasma
  heyeti gönderilip Demircinin birliklerinin Muğla’ya girerek kanlı olaylara
  meydan vermemesi kararı alındı. Uzlasma heyeti Ahiköy’e giderek bu
  isteklerini Leyneli Yüzbası Cavit Bey’e bildirdikleri zaman, Cavit Bey, Hamza
  Bey’in Mebusan Meclisi seçimlerine karısmaması ve Yörük Ali Efe’nin
  Muğla’yı hemen terk etmesi sartıyla Muğla’ya girmeyeceklerini bildirdi. Cavit
  Bey’in bu istekleri Hamza Bey’e bildirildiği zaman o bu istekleri ret ederek
  mücadele kararı aldı. Bunun üzerine Muğla’da, Demirci birliklerine karsı üç
  savunma birliği olusturuldu. Ancak, 27 Kasım 1919 tarihinde Yüzbası Cavit
  Bey’in Komutasındaki Demirci birlikleri Muğla’da kurulan savunma birliklerini
  yararak Ragıp Bey ile birlikte Yörük Ali Efe’nin bulunduğu Bekir Ağa
  Köskü’ne ulastı. Durumun vehametini anlayan Muğla’nın ileri gelenleri
  Mutasarrıflık Binası’nda Bozüyüklü Hacı Süleyman Efendinin Baskanlığı’ nda
  Yörük Ali Efe ile Demirci Mehmet Efe taraftarlarını barıstırmak için bir
  uzlastırma komitesi olusturdular.Aslında burada kozlarını paylasan Demirci ile
  Yörük Ali Efe değil onların desteği ile hareket eden Ragıp Bey ile Hamza Bey
  idi. Uzun görüsmeden sonra komite Yörük Ali Efe ile Demirci Mehmet Efe’nin
  adamlarından Yüzbası Cavit Bey arasında bir uzlasma sağladı. Bunun üzerine
  Cavit Bey Bekir Ağa Köskü’ndeki kusatmayı kaldırdı ve Yörük Ali Efe ile
  adamları da buradan dısarı çıktı.
  28 Kasım 1919 tarihinde de Yörük Ali Efe ile Demirci Mehmet Efe’nin
  adamları birlikte Muğla’yı terk ederek Yunan kuvvetlerine karsı savasmak
  üzere Aydın-Kösk Cephesine gittiler.
  3 Nisan 1920 tarihini izleyen günlerde Yörük Ali Efe kızanları
  (adamları) ile tekrar Muğla’ya geldi. Aslında, Efe o günlerde Kösk Cephesi’nin
  hazırlığı içindedir ve Muğla’ya da Hamza Bey vasıtasıyla egemendir.
  Bu dönemde Kuva-yı Milliye’nin Muğla Karargah Komutanı
  Türidizade Kamil Bey’dir. Kamil Bey, Efelerden Yörük Ali Efe’yi Bekir Ağa
  Kösküne ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe’yi de Serif Efendi’nin evine yerlestirdi.
  Diğer Kuva-yı Milliye birlikleri Aydın Cephesi’nde Yunan’a karsı savasırken
  bu efeler Muğla’da gününü gün etmeye çalısırlar.Yörük Ali Efe Muğla esrafının birisine damat olmaya çalısır.Yörük Ali’nin o günlerdeki emmisi (amcası)
  Hamza Bey kurnaz bir planı uygulamaya koyarak efenin gazabına uğramamak
  için birçok Muğla esrafının kızını yalandan Yörük Ali ile nisanlar. Kıllıoğlu
  Hüseyin Efe’de aynı düsünceler içindedir. Nitekim O, Serif Efendi
  torunlarından bir kızı istetir. Serif Efendi’de, Hamza Bey gibi yalandan bazı
  esraf kızlarını Kıllıoğlu Hüseyin Efe ile nisanlar.
  Efeler kendi zevklerini tatmin etmeye çalısırlarken onların adamları da
  Muğla çarsısında esnaf ve zanaatkarı iflas noktasına getirdiler. Kendilerine
  gösterilen Asçı Abdurrahman, Halil brahim Çavus ve Muhacir Kocabıyık Halil
  brahim Lokantalarında günlük 70 ile 120 Lira arasında yemek yediler. Hesap
  sorulduğu zaman ise hesabı Heyet-i Milliye ödeyecek dediler19
  Efelerin bası olan Yörük Ali Efe bugünkü Belediye Parkı’nda bulunan
  çınar ağacının altına Meshur “Çınaraltı Mahkemesi”ni kurdu. Burada birçok
  alacak-verecek kavga, anlasmazlık gibi davalara baktı. Adamları da sokaklarda
  dolasarak herkesi namaz vaktinde’’Haydin namaza’’ diyerek camilere gönderdi.
  Gitmeyenleri ise kırbaçlayarak zorla gönderdiler.
  22 Nisan 1920’de Muğla’ya gelen 57.Tümen Komutanı Miralay Sefik
  Bey, Efelerin ve adamlarının Muğla’daki faaliyetlerine ve kızanlarının birçok
  değerli esyaya sahip olduklarına bizzat sahit oldu. Bunun üzerine Aydın’ın
  Yunanlılar tarafından tahliye olacağı sayiasını yayarak Efelerin Muğla’dan 24
  Nisan 1920’de ayrılmasını sağladı.
  23 Nisan 1920’de TBMM açıldıktan hemen sonra TBMM Hükümeti
  cephelerin sevk ve idaresini ele almak için faaliyete geçti. Bu amaçla 29 Mayıs
  1920’de Meclis’te gizli bir oturum yapıldı.Meclis’te bu amaçla çesitli toplantı
  ve hazırlıklar yapılırken 22 Haziran 1920’de Yunan genel taarruzu basladı ve
  süratle gelisti. Bu Yunan taarruzu karsısında aciz kalan TBMM Hükümeti, Batı
  Cephesi’ni bir emir komuta alma isini hızlandırdı ve 18 Haziran 1920’de Batı
  Cephesi Komutanlığı’na Ali Fuat Pasa görevlendirildi. 24-25 Haziran 1920
  tarihli Vekiller Heyeti kararı ile de buna ait detaylar tespit edildi. Buna göre
  zmir Güney Cephesi yine Albay Sefik Bey’in komutası altında kaldı. Böylece
  Yörük Ali Efe’nin komuta ettiği birlikler de Albay Sefik Bey’in emrine girmis
  oldu.
  Milli Aydın Alayı’nın Çayyüzü Taburu’nu olusturan Muğla milis
  kuvvetleri de Batı Cephesi kurulduktan sonra bu cephenin 37.Piyade Alayı
  içinde yer aldı.

+ Yorum Gönder


milli mücadelede muğlanın yeri,  milli mücadelede muğla,  milli mücadele de muğlanın yeri,  mili mucadelede mugla,  mugla milli mucadele,  milli mücadelede muğlanın yeri ve önemi