+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Fay hakkında genel bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Fay hakkında genel bilgi

  Fay Nedir ?


  Yerkabuğunda yukarıdan aşağı çatlak ve kırılma yüzeyleri boyunca, gözle fark edilebilecek ölçüde bir kayma, yer değiştirme bölgesi. Kayma hareketinin meydana getirdiği düzleme "fay düzlemi" veya "fay aynası" denir. Bu düzlem üzerinde çoğunlukla ve sürtünme sebebiyle, kayma kertikleri husule gelir. Bunlar kaymanın yönünü tayine yararlar. Fay bölgesinde yatay tabakaların cinsi kesikli bir değişikliğe uğrarfay
  Fay Nedir.jpg
  Fay düzlemi, tabaka gibi, doğrultu ve eğimi ile belirtilir. Fayın doğrultusu, fay düzleminin yatay düzlemle yaptığı ara kesittir. Eğimi ise, fay düzlemi ile yatay düzlem arasındaki açı olup, değeri doğrultuya dikey bir düzlem üzerinde ölçülür. Fay düzleminin yeryüzüyle yaptığı ara kesite de "fayın izi" veya "fay çizgisi" (fault trace) denir.

  Fay düzleminin alt kısmında değişik kalınlıkta, fay breşi veya milonit zonu teşekkül eder. Bu kısım birbirine nazaran yer değiştiren iki blok arasındaki kayaların mekanik olarak parçalanmaları ile meydana gelir ve çok defa yeni minarellerin teşekküllerine veya yeraltı suyunun yeryüzüne çıkmasına elverişli bir ortam teşkil eder.

  Fay düzlemi tam dik olmadığı zaman bu düzlemin üstünde bulunan parçaya "tavan bloku" (hanging wall), altında bulunan kısma da "taban bloku" (foot wall) denir. Bu iki blok arasındaki kaymanın miktarına da atım veya röje adı verilir. ab uzunluğuna "eğim atımı" (slip), ac’ye "dikey atım" ve cb’ye "yatay atım" denir. Eğimi 45°’den fazla olan faylara "büyük açılı", 45° den küçük olanlara ise "küçük açılı" faylar adı verilir.

  Fay çeşitleri: Fayların geometrik sınıflandırması atım yönlerine göre yapılır ve eğim atımlı, doğrultu atımlı ve yan atımlı olmak üzere, başlıca üç gruba ayrılır.

  Eğim atımlı fay, normal ve ters olmak üzere ayrıca iki sınıfa ayrılır.Normal fayda tavan bloku, taban blokuna nazaran, fay düzleminin eğimi boyunca aşağı doğru kayar ve bu suretle iki blok birbirinden uzaklaşır. Birisi aşağıda (aşağı blok), diğeri yukarıda (yukarı blok) kalır.Ters fayda tavan bloku, taban blokuna nazaran, fay düzleminin eğimi istikametinde, fakat aksi yönde, yukarı doğru kayar ve bu suretle iki blok birbirine yaklaşır. Biri diğerinin üzerine abanır. Fay düzleminin eğimi 45°den az olduğu takdirde,ters fay’a bindirme veya sariaj (Overthrust), boyuna düzlemi yatay veya yataya yakın olduğu zaman ise, örtme denir.

  Doğrultu atımlı fayda blokların birbirine nazaran izafi hareketleri fay düzleminin doğrultusu boyuncadır. Bu fay neticesinde iki blok, yatay istikametinde birbirinden uzaklaşır. Bloklardan birisi üzerinde duran ve diğer bloka bakan bir kimseye göre, karşı blokun sağa veya sola doğru kaymış olmasına nazaran, fay, sağ yönlü veya sol yönlü ismini alır.

  Faylar çevrenin yapısına bağlı olarak da sınıflandırılır ve bir takım gruplara ayrılır. Şöyle ki:Tabaka veya foliasyon doğrultusuna paralel olanlara doğrultu fayları denir. Bunların eğimleri tabakalaşma yüzeyine paralel değildir. Tabaka faylarında ise fayın doğrultu ve eğimi tabakalaşmaya paraleldir. Fayın doğrultusu tabaka eğimi yönünde veya bu yöne paralel olduğu hallerde eğim fayından söz edilir. Bunlar aynı zamanda enine faylardır. Diagonal faylar, tabaka doğrultularına nazaran eğik veya oblik olarak gelişmiş faylardır.

  Boyuna faylar, çevrenin yapı elementlerine oldukça paralel bir şekilde gelişmiş olanlardır. Enine faylar ise çevrenin tektonik elementlerine, bilhasa kıvrım eksenlerine dik veya dike yakın doğrultuda olan faylardır. Tektonik elementlere paralel olanlara paralel faylar, kademeli olarak sıralanmış olanlara da kademeli faylar denir. Kenar fayları ve ışınsal faylar ise, çoğunlukta kubbe şeklindeki mağnetik kütlelerde, tuz damlalarında ve kapalı antiklinallerde gelişirler. Fayların alçak yerleri Graben, yüksek yerleri Horst ismini alır. 2. Ezlem
  Üye

  Fay hatlarının olduğu yerlerde depremler ve volkanik faaliyetler görülür. Deprem sonrasında genç oluşumlu faylara rastlamak mümkündür. Ayrıca fay hattının olduğu yerlerde sıcak yer altı suları olur.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Fay Nedir

  Yer kabuğunu meydana getiren tortul kabakalar iç kuvvetlerin tesiriyle bir basınçla karşı karşıya geldikleri zaman yer yer kırılırlar ve bazen yüzlerce kilometre uzunlukta çatlaklar meydana gelir. Bu gibi kırılmalar aslında tortul tabakaların sert ve*ya kıvrılıp yükselme özelliklerinin az olduğu durumlarda meydana gelir. Zamanla kıvrılmalara uğramış ve bu sırada sıkışıp sertleşmiş tabakalar, yeni basınçlarla karşılaşınca daha çabuk kırılırlar. Bu olay sonunda meydana gelen tabakaların düşey doğrultudaki dengeleri de bozulur. Böylelikle kırığın bir tarafı çöker. Böylelikle kırık hattı boyunca biri yukarıda, diğeri aşağıda iki kompartman meydana gelir. Dikey doğrultuda meydana gelen bu yer değiştirme çeşitli tabakaların sıralanışlarını bozabilir. Buna “FAY” denir.


  Fayların pek çok çeşitleri vardır. Bazıları basit ve çok yerel bir kırılmadan oluşmuşlardır. Kırık hattının iki tarafından kalan kompartmanlar arasındaki dikey seviye farkına fayın “RÖJE”si denir. Bazı faylarda bir kompartmanın yerinden kayması daha çok yatay doğrultuda olabilir. “Decrochement” denilen bu gibi faylarda dikey röje önemsiz fakat yatay röje büyüktür. Herhangi bir bölge, merdivenvari birçok fay kademeleri ile parçalanır. Ortak kısım, iki kenarda yüksekte kalan kompartmanların arasında, birçok basamaklar meydana getirerek çöker. Bunlara GRABEN, kenarda yüksekte kalan kısımlara da HORST adı verilir. Almanya’daki Karaorman Dağları ile Fransa’daki Vosges’ler birer host, arada kalan Rhin vadisi ise bir grabendir. Aynı şekilde Lübnan ve Antilübnan dağları birer horst, arada kalan El- Bika çukurluğu ise grabendir. Fay nedir bilgisini verdik.

+ Yorum Gönder