+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Muallim naci nin 5 tane şiiri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Muallim naci nin 5 tane şiiri
  Muallim Naci'nin Şiirlerini paylaşır mısınız? Beş tane şiirine ihtiyacım var. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  muallim naci nin 5 tane şiiri

  muallim naci şiirleri


  Köylü Kızlarının Şarkısı

  Muallim Naci

  I

  Tepeden iniyor bakın
  Şu kızın nişanlısı şanlıdır
  Yaradan nazardan esirgesin
  Koca dağ delikanlıdır

  II

  Fese bak fese ne güzel de al
  Ne de hoş belindeki morlu şal
  Demedim ya ben sana bak da al
  O kadar da bakma ziyanlıdır

  III

  Ne kadar da kızardın aman aman
  Neden öyle başına çıktı kan
  Beri gel bayılma a kız heman
  Yüreğin de pek helecanlıdır

  IV

  Yakışıklıdır seviyor cihan
  Onu ben de pek severim inan
  Benim olsa bâri şu kahraman
  Olamaz ne çare nişanlıdır

  V

  Ne darıldın Ahmed'in oynaşı
  Darılır mı âdeme kardaşı
  Sana benziyor şu dağın başı
  Ne zaman bakılsa dumanlıdır

  VI

  Somurtup oturma darıl da git
  Bizi ihtiyara şikayet et
  Beni istemekte olan yiğit
  Daha şanlıdır daha anlıdır.


  Münâcât
  İlâhî cihân-âferîn zü’l-celâlim
  Şuhûd-î rübûbiyyetinde avalim
  Temâsîl-i erteng-i pür-hikmetindir
  Kerîm ü kerem-dîde, mazlum ü zâlim
  Huzurunda mahsût-i kalb ü lisânım
  Hurûşân-sirişkim, perîşân-mekaalim
  Ne hacet var izhâr-ı acz ü niyaza
  Bütün iftikarım, bütün ibtihâlim
  Muammâ-yı dil bir garîb âferîde
  Ne mecnûn ne âkil ne câhil ne âlim
  Bilen varsa sensin nasıl nüshayım ben
  Bana verdi hayret gumûz-î mealim
  Nasıl i’timâd eyleyim mâ-sivâya
  Ki her bir demimdir dem-î intikaalim
  Beka yoksa dünyâda ukbâda vardır
  Benim var mı yoktur demek ihtimâlim
  Eder rûh-i Nâcî şu ikrarı tekrar
  Masûnü’z-zevâlim, Masûnü’z-zevâlim
  Senin lûtf-i vâlânı gözler ümîdim
  Senin kurb-i â’lânı özler hayâlim
  Şu hâlim olur belki gufranı câlib
  Olur belki gufranı câlib şu hâlim  Gazel


  Gönlüme sâkîyi mi’mâr eyledim mey-hânede
  Allah Allah Kâ’be i’mâr eyledim mey-hânede
  Ol kadar çaktım ki tersâ-zâdegânın aşkına
  Berke döndüm neşr-i envâr eyledim mey-hânede
  Merkez-î feyzimde oldum müstakar hur-şîd vâr
  Encüm-i akdâhı seyyar eyledim mey-hânede
  Kâ’be-yî kuyun anıp nûş ettiğim sâgarları
  Zemzem-î eskimle ser-şâr eyledim mey-hânede
  Gel de cûş-â-cûşunu seyr eyle Mes’ûdî’lerin
  Başka bir âlem bedîdâr eyledim mey-hânede  Kebûter


  Uçtukça hayâl-i yâr gözde
  Ârâma bulup medar sözde
  Şeh-dâne-yl dîde-yî terimle
  Meşgul olurum kebûterimle
  Bir öyle enîs-i cân bulunmaz
  Amma o da her zaman bulunmaz
  Terk eylemiş işte âşiyânı
  Hâkî iken olmuş âsumânî
  Baktıkça o sun’-i ber-kemâle
  Şâhîn-i kaza gelir hayâle
  Göklerde gezen o bâl-i menkuş
  Bir gün olacak zemîne mefrûş
  Hoşnûd musun bu ibtilâdan
  Bilmem ne usandın inzivadan
  Bir beyza içinde hayli eyyam
  Tenhâca kapandın ettin ârânv
  Âh olsa idim şu sırra vâkıf
  Nerden girip oldun anda âkit
  Çıktın büyüyüp fezâ-yı feyze
  Hatırda mı tenk-nây-ı beyza
  Geh arkadaşınla gâh tenhâ
  Hürrüm diyerek uçarsın amma
  Gâhî o nigâh-ı vahşet-âsâr
  Hiss ettiriyor ki bir gamın var
  Etmiş seni de karîn-î hayret
  Hürriyet içinde bir esaret
  Baksan görünür bu dâr-ı ibret
  Sayyâd ile saydtan ibaret
  Gördün mü bu dâm-gehte âzâd
  Bir damın esîri sayd ü sayyâd
  Âlem bu tarîke münseliktir
  Yekdîğeri sayda münhemiktir
  Bir gurk ana geldi oldu cellâd
  Av bekler iken av oldu sayyâd
  Bir başka cihan olunsa ibraz
  Etsek şuradan seninle pervâz
  Dünyâ nedir anmasak unutsak
  Âvâreyiz âşiyâna tutsak
+ Yorum Gönder