+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Doğum borçlanması nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğum borçlanması nedir
  Doğum borçlanması nedir ve kimler, nasıl bu haktan yararlanabilirler? lütfen bilgilendirir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  doğum borçlanması nedir


  5510 sayılı SS ve GSSK'nun 41.Maddesinde açıklanmıştır.


  Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 -1 (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının,
  1.)İki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ,
  2.)Çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,
  kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.


  Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye SGK yetkilidir.
  Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.


  Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından;Doğum borçlanması borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.


  Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını geçemez.

  SSİY 66'ıncı Maddesinde Doğum Borçlanması Aşağıdaki Esaslar Doğrultusunda Açıklanmıştır:

  Hizmet borçlanmasına ilişkin talepler, örneği SGK'ca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgesi veya borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile SGK'na yapılır.

  Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra geçen ve 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin borçlanılması için 5510 sayılı Kanun veya mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre tescil edilmiş olmak yeterli olup, borçlanma talep tarihi veya ölüm tarihi itibarıyla sigortalı olma şartı aranmaz.


  Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir. Bir ay içinde ödenen tutara isabet eden süre geçerli sayılır. Tebliğ edilen borcunu süresi içinde ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.

  Prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilir.

  Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerinin borçlanma talebinde bulunulması hâlinde, sigortalının bu sürelerde tabi olduğu işyerince, onaylanır.

  Tarım SSK Doğum Borçlanması Esası Nedir?
  2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenlerin, 5510 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendi kapsamında 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş ve kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden adına prim ödenmiş olması halinde kendileri veya hak sahipleri Kanunun 41. maddesinin ilgili bentleri kapsamında borçlanma yapabileceklerdir.

  Ohalde;
  1.)Tarım SSK için borçlanma yapacakların mutlaka SSK olarak bir tescili olması aranıyor.
  2.)506 SSK göre Kısa yada Uzun Vadeli Sigorta Kollarında Prim ödenmiş ise 5510/41.Maddelerine göre borçlanacaktır.
  3.)Sadece 2925 Tarım SSK çalışması var ise Doğum Borçlanma hakkı verilmeyecektir.

  Doğum Borçlanmasında Vefat Eden Çocuk İçin Borçlanma Yapılır Mı?

  Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılacaktır.

  Konuyla İlgili Örnekler:
  Örnek:
  01.05.1993 tarihinde SSK kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı Fatma'nın 25.12.1995 tarihinde SSK sigortalılığı sona ermiştir. Sigortalı Fatma'nın, 12.07.1990 ve 18.06.1997 tarihlerinde iki doğum yapmıştır.Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir?

  Sigortalı Fatma'nın tescil tarihinden önce 12.07.1990 tarihinde yapmış olduğu doğum borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Sigortalı Fatma'nın sigortalı çalışmaya başladığı tarihten sonra 18.06.1997 tarihinde yapmış olduğu doğumu SGK'na müracaatı halinde borçlanabilecektir.

  Örnek:
  31.12.1988 tarihinde SSK kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı Oya 01.07.1989 tarihinde sigortalılığı sona ermiş, 06.07.1989 tarihi itibariyle Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlamış olup bu kapsamdaki sigortalılığı halen devam etmektedir. Sigortalı 21.11.1986 ve 14.12.2000 tarihlerinde iki doğum yapmıştır. Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir?

  Sigortalı Oya'nın 21.11.1986 doğumu sigortalı tarihinden önce olduğundan,ayrıca 14.12.2000 tarihinde doğum olayı Bağ-Kur süresinde meydana geldiği için borçlanma hakkı bulunmamaktadır.

  Örnek:
  03.04.1996 tarihinde SSK kapsamında tescili bulunan sigortalı Zehra, 12.12.1997 tarihinde doğum yapmıştır.Adına ise MYÖ primleri ödenmemiştir.Doğum Borçlanması Yapma Hakkı var mı?

  Sigortalı Zehra adına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmediği için doğum borçlanması talebi kabul edilmeyecektir.

  Örnek:
  20.11.1994-22.1.1995 tarihleri arasında SSK tabi zorunlu sigortalı, 01.03.1998-30.9.2007 tarihleri arasında SSK isteğe bağlı sigortalı olan sigortalı Dilek 18.5.1996 ve 25.10.2008 tarihlerinde iki doğum yapmıştır. Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir?

  Sigortalı Dilek doğum borçlanmasında 18.05.1996 ve 25.10.2008 tarihleri de borçlanabilecektir.

  Örnek:
  18.12.1995-25.11.1997 tarihleri arasında SSK tabi olarak çalışan, 01.03.2007 tarihinde SSK isteğe bağlı sigortalılığı başlayan ve 30.10.2009 tarihinde sona eren sigortalı Esra'nın 12.12.1998 ve 1.9.2010 tarihlerinde iki doğum yapmıştır. Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir?

  Sigortalı Esra'nın doğum borçlanması için müracaat etmesi halinde 12.12.1998 tarihinde yapmış olduğu doğumu borçlandırılacaktır.1.10.2008 tarihinden sonraki süreleri isteğe bağlı sigortalı olarak 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendine kapsamında sigortalı olduğundan 01.09.2010 tarihindeki doğumu borçlanamayacaktır.

  Örnek:
  05.05.1991 tarihinde SSK tabi olarak çalışmaya başlayan, 06.06.1996, 13.11.1997, 20.11.2001 ve 04.09.2006 tarihlerinde 4 doğum yapan sigortalı Ayşe doğumlardan sonraki çalışmadığı süreleri borçlanmak için müracaat etmiştir. Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir?

  Sigortalı Ayşe iki doğum için borçlanma hakkı var. Tercih ettiği doğumlardan ikisi için borçlanma işlemi gerçekleştirilecektir.

  Örnek:
  02.02.2002-10.4.2004 tarihleri arasında SSK'lı, 01.07.2007-10.4.2008 tarihleri arasında Bağ-Kur'a, 06.5.2009-08.07.2009 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendine tabi sigortalı olan Güler 05.05.2006 ve 03.08.2008 tarihlerinde iki doğum yapmıştır. Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir?

  Sigortalı Güler 05.05.2006 tarihindeki doğum süresi borçlandırılacak, 03.08.2008 tarihindeki doğumu ise son defa Bağ-Kur'a tabi sigortalı olduğundan borçlandırılmayacaktır.

  Örnek:
  15 yaşında 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklığı nedeniyle 03.4.1996 tarihinde SSK kapsamında tescili yapılan ve bugüne kadar başka çalışması bulunmayan sigortalı Hülya 25.4.2006 tarihinde doğum yapmıştır. Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir?

  Müracaat ettiğinde SSK kapsamında tescili olduğu için bu süreyi borçlanma hakkına sahip olacaktır.
  Örnek:
  01.01.1998-01.01.2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna göre tarım sigortalılığı bulunan sigortalı Nilgün 12.7.2000 tarihinde doğum yapmıştır. Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir?

  4-1(a)bendi kapsamında sigortalılığı bulunmadığından doğum borçlanması talebi kabul edilmeyecektir.
  Örnek:
  01.1.1986-1.1.1990 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna, 25.12.1991-15.12.1992 tarihleri arasında SSK tabi olan sigortalı Feride'nin 03.02.1990 ve 08.09.1993 tarihlerinde iki doğum yapmıştır. Hangi Doğum süresini borçlanma hakkına sahiptir

  Sigortalı Feride'nin müracaatı halinde 08.09.1993 tarihinde yaptığı doğumundan dolayı borçlanma yapabilecek, ancak, 3.2.1990 tarihinde son defa 2925 sayılı Kanuna tabi iken yaptığı doğumdan dolayı borçlandırılmayacaktır.
+ Yorum Gönder