+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Atom altı parçacıklara örnek verir misiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atom altı parçacıklara örnek verir misiniz
  Atom altı parçacıklara örnek verir misiniz. bunun dışında atom nedir ve atom altı parçacıkları ne gibi özelliklere sahiptir. son olarak atom tam olarak hangi tarihde ve kim tarafından bulunmuştur bu atom bulunduktan sonra ne gibi değişiklikler olmuştur. 2. Asel
  Bayan Üye

  Çekirdek, Nükleon adını verdiğimiz proton ve nötrondan meydana gelmiştir Elektron ve çekirdeğin içindeki Nötron ile Proton kararlı parçacıklardır Çekirdeği ilgilendiren parçacıklar ailesi iki kısımdır

  1- Baryonlar
  2- Mezonlar
  Baryonlar ağır parçacıklardır, mezonlar orta ağır parçacıklardır Baryonlar ve Mezonların hepsine Hadronlar adı verilir Yunanca kuvvetli parçacık anlamındadır

  Kuark kuramına göre Baryonlar 3 kuarktan, Mezonlar ise bir kuark ve bir antikuarktan oluşmuşlardır

  Nötron UDD kuarklarından, Proton ise UUD kuarklarından meydana gelmiştir Elektrik yükleri hesaplandığında 2/3 -1/3-1/3 = 0 yani yüksüz Nötron ve 2/3+2/3-1/3 = 1 yüklü Proton olduğu görülür

  == Hadronlar ==asder

  Bir atom çekirdeğini oluşturan Hadronlar, Kuarklardan yapılmışlardır ve aradaki mezon alışverişi ile kararlı parçacıklar ortaya çıkar Bu olay esnasındaki kuvvet güçlü etkileşimdir ve çekirdeği parçalanmadan tutar Bu olgu ilk kez H Yukova tarafından ortaya konulmuştur ve bu olayda en çok rol oynayan mezon pi mezondur Ortalıkta fazla görülmeyen bu maddelerin ömrü çok kısadır Yüklü pi mezon 10-8 sn yaşar

  Bir atom çekirdeğinin her zaman kararlı olmadığını biliyoruz, kararsız atom çekirdeklerindeki radyoaktif maddelerin çekirdekleri böyledir, çekirdek parçalanması olur bunu sağlayan zayıf etkileşimdir

  Doğada varolan ve şimdilik bilinen 4 temel kuvvetin bağlantı kuantasına Gluon adı verilir Bunlar; Elektromanyetik kuvvet gluonu foton, Zayıf Etkileşim kuvvet gluonu W+ W- Z0 parçacığı, Çekim K bvfbfbfbuvveti gluonu graviton

  Kuvvetli Etkileşim gluonu renkli gluonlardır Atom çekirdeğini ilgilendiren gluonlar Kuarkların tad dediğimiz özelliğini değiştirir ve onların yapmış olduğu hadronları parçalar veya kuarkları zamk gibi birarada tutarak kararlı parçacıkların yapılmasını sağlar

  Şimdiye kadar bahsedilen bu parçacıkların Pauli yasası ile belirlenen spinleri göz önüne alındıklarında (spin parcacığın iç açısal momentumudur), parçacıklar ya tamsayılı spinlere sahiptir 0 , 1 ,2 …gibi veya yarım tamsayılı (buçuklu) spinlere sahiptir ½ , 3/2 , 5/2 gibi Yarı tamsayılı spinli parçacıklar FERMİ istatiklerine, tamsayılı spin’e sahip olanlar BOSE istatiklerine uyarlar Bu nedenle Spinler göz önüne alındığında parçacıklar iki kısma ayrılırlar

  1- Fermionlar ( Enrico Fermi den)
  2- Bozonlar ( M K Bose dan )
  Fermi istatistiklerine uyan parcacıklar aynı anda aynı konumda olamazlar (elektron gibi) Bose istatiklerine uyanlar ise aynı anda konumda olabilirler (foton dolayısı ile laser gibi) Tüm bahsedilen parçacıkların bir antiparçacığı da olduğunu, ki buna antimadde diyoruz

  Unutmamakta fayda var En çok bilinen örnek Pozitron yani antielektrondur "Peki ortalıkta antimadde niye görülmüyor?" diyorsanız sebebi; madde ile antimadde karşılaştığında, ortaya enerji çıkmasıdır

  Nötrinolar [değiştir]Nötrinolar leptondur Yüksüz (nötr) ve sıfır veya çok küçük kütleye sahiptirler Bu yüzden diğer parçacıklarla neredeyse hiç etkileşmezler Bir çok nötrino, bir kere bile etkileşmeden yeryüzünün içinden geçerler

  Nötrinolar değişik bozunma ve etkileşmeler ile üretilir Örneğin, bir nötron bir proton, bir elektron, ve bir anti-nötrinoya bozunur Aslında, fizikçiler nötrinoların, radyoaktif bozunmaların dikkatli gözlemleri sounucu varolduklarını varsaymışlardır

  Örneğin, bir nötron, bir elektron ve bir protona bozunduğunda, elektron ve protonun momentumları toplamı başlangıçtaki nötronunkine eşit değildir Bu yüzden, kayıp momentuma karşı gelecek başka bir parçacık olmalıdır : yani, nötrino

  Nötrinolar çok sayıda üretildiklerinden ve maddeyle çok nadir etkileşmeye girdiklerinden, Evrende çok büyük miktarda bulunurlar Eğer kütleleri varsa, Evrenin toplam kütlesinin çoğuna katkıda bulunacak ve genişlemesini etkileyeceklerdir
 3. Ziyaretçi
  Atom sözcüğü her ne kadar “daha küçük parçacıklara bölünemeyen” gibi bir anlam taşısa da, çağdaş bilimde atom “atomaltı parçacıkların birleşimi” olarak tanımlanır. Atomdaki üç temel parçacık elektron, proton ve nötrondur. Bütün elementlerin atomlarında bu üç parçacık mutlaka bulunur; tek istisnası hidrojen-1 atomudur ki bu atomda nötron yoktur. Ayrıca herhangi bir hidrojen katyonunun elektronu da yoktur. Bundan dolayı hidrojen-1 atomunun katyonuna proton da denir.

  Negatif yüklü olan elektron, bu parçacıklar arasında 9.11−31 kg ile en hafif olanıdır. Boyutlarının ölçümü mevcut tekniklerle mümkün değildir. Proton pozitif yüklüdür ve kütlesi, 1.6726−27 kg, yani elektronun kütlesinin 1836 katıdır. Protonun kütlesi, atomdaki bağlanma enerjisine göre değişiklik gösterip azalabilir. Nötron ise yüksüz bir parçacıktır ve kütlesi 1.6929−27kg’dır. Nötron ve protonların boyutları, her ne kadar yüzeyleri tam olarak tanımlanamasa da, birbirlerine yakın değerdedir.

  Standart modele göre, proton ve nötronlar kuark adı verilen temel parçacıklardan oluşurlar. Kuarklar bir çeşit fermiyondur ve maddenin iki temel bileşeninden (diğer bileşen leptondur) biridir. Herbiri +2/3 veya -1/3 yüklü olan altı çeşit kuark vardır. Protonlar iki yukarı kuark bir tane de aşağı kuarkdan oluşur. Böylece yükü " 2.(+2/3) + 1.(-1/3)= +1 ", yani pozitif olur. Nötronlar ise iki aşağı kuark bir de yukarı kuarktan oluşur ve " 1.(+2/3) + 2.(-1/3) = 0 " sonucu yüksüz olurlar. (Bu hesaplarda +2/3 yukarı kuark, -1/3 ise aşağı kuarkları gösteriyor). Bileşimlerindeki bu farklılık yüklerinin yanı sıra kütlelerinin de değişik olmasına neden olur. Kuarkları, gluonlar aracılığıyla, güçlü çekirdek kuvveti bir arada tutar. Gluon, fiziksel kuvvetleri sağlayan gauge bozonlarından biridir.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Atom bilindiği gibi maddelerin en küçük yapıtaşına verilen addır. bunun dışında bilindiği gibi atom elektron yani negatif yüklü parça, proton pozitif yüklü parça, ve nötron ayni yüksüz olan parçalardan oluşmaktadır. bunun dışında bilindiği gibi atomun şekli hakkında yıllardır çok farklı şeyler söylenmiştir.

+ Yorum Gönder