+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Atomla ilgilenen bilim adamları atomla ilgilenen bilim adamları kimlerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atomla ilgilenen bilim adamları atomla ilgilenen bilim adamları kimlerdir
  Atomla ilgilenen bilim adamları atomla ilgilenen bilim adamları kimlerdir doğduğu tarih öldüğü tarih. bunun dışında bana atomun tanımını da yapabilir misiniz. son olarak atomun alt parçacıklarının da isimlerini yazar mısınız. şimdiden çok sağ olun. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Atomla ilgilenen bilim adamları atomla ilgilenen bilim adamları kimlerdir


  • Atom ve Atomun Yapısı Kimya veya fizikte atom, bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır
  • Sözcük Yunanca ατομος veya atomostan gelir, 'kesilemez' demektir Eski Yunanistan'da bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı Modern kullanımdaki atomlar ise atomaltı parçacıklardan oluşur:
  • elektronlar, eksi yüklüdürler ve bu üçünün arasında en hafifidir
  • protonlar artı yüklüdür, kütleleri elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır
  • nötronlar yüksüzdür, onların da kütlesi elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır
  • Proton ve nötronlar beraberce atom çekirdeğini oluştururlar; bu parçacıklara nükleon da denir Elektronlar çekirdeğin etrafında, ondan çok daha büyük olan elektron bulutunu oluştururlar
  • Atomlar, içerdikleri atomaltı parçacıkların sayıları ile birbirlerinden farklılık gösterirler Aynı elementin atomları aynı sayıda protona sahiptirler, bu sayıya atom numarası denir Buna karşın, aynı elementin atomları farklı nötron sayılarına sahip olabilir, bu sayılar o elementin izotoplarını belirler Proton ve nötronlara kıyasla elektronlar atoma daha zayıf güçlerle bağlı olduklarından elektron sayısı kolaylıkla değişebilir Çekirdekteki proton ve nötron sayısı da nükleer fisyon, nükleer füzyon ve radyoaktif bozunma yoluyla değişebilir, bu durumda atom başka bir elemente dönüşebilir
  • Atom kavramı maddenin fiziksel özelliklerini anlatmaya yarayan çeşitli teoriler tarafından kullanılır Atomlar kimyanın temel yapı taşlarıdır ve kimyasal reaksiyonlarda Maddenin Korunumu Kanunu gereği korunurlar
  • Tarihçe
  • Bugün kullandığımız anlamda atom kavramını ilk kez ortaya atan düşünürler Leukippos ve Demokritos'dur Bu düşünürler doğada mevcut her maddenin, fiziksel olarak bölünmeyen atomlardan oluştuğunu ifade etmişler, ayrıca atomlar arasında boş uzay bulunduğunu ve devinim halinde olduklarını belirtmişlerdir
  • Aristoteles'in (MÖ 384-322) maddeye bakışı, kendinden önce yaşamış olan filozoflara olan tepkisini ifade eder O, Empedocles'in düşüncesine katılmış ve her şeyin dört ana maddeden yapıldığını savunmuştur
  • Bu dönemi izleyen çağlarda bu düşüncelere bir ilave yapılmadı, ilk kez 19 yüzyılda John Dalton modern atom kavramını ortaya attı Dalton, kimyasal reaksiyonlarda maddenin tam sayılarla belirlenen oranlarda tepkimeye girdiğini gösterdi ve maddelerin atom denen sayılabilir ama bölünemez parçalardan yapıldığını ifade etti Buna ek olarak, atomların ağırlıklarını ortaya koyan bir çizelge hazırladı
  • JJ Thomson 1897 yılında elektronu keşfetti 1900'lü yılların başlarında Ernest Rutherford günümüz atom modelinin temelini teşkil eden yapıyı ortaya koydu: atomun, kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan bir çekirdek ve bu çekirdek etrafında dönen elektronlardan oluşmaktadır Rutherford çekirdeği oluşturan pozitif yüklü parçacığa proton adını verdi
  • 1932 yılında Chadwick nötronu buldu Daha sonra kuantum teorisi doğrultusunda Niels Bohr Bohr atom modelini ortaya attı ve elektronların belli yörüngelerde bulunabildiğini ve bunun Planck sabiti ile ilgili olduğunu ifade etti

 3. Ziyaretçi
  güzelmiş,beğendim ama daha güzel de olabilirdi
 4. Ziyaretçi
  çok güzel olmuş yapan eller dert görmesin allah razı olsun

 5. Nesrin
  Devamlı Üye
  Atom bilindiği gibi maddelerin en küçük yapı taşıdır.bu atom nöron proton ve elektrondan oluşmaktadır. bunun dışında tarih boyunca bir çok kimyacı bu atom ile ilgilenmiştir ve bunlardan dördü atomun şekli hakkında modeller vermişlerid.r ama atomun günümüzde ki şeklini yani gerçeğini veren kişi bilindiği gibi einstein dır.

+ Yorum Gönder


atom ile ilgilenen bilim adamları,  atomla ilgilenen bilim adamları,  atomla ilgili bilim adamları,  atom ile uğraşan bilim adamları,  atomla ilgilenen bilim adamları kimlerdir,  atomla ilgilenen bilim adamları vikipedi