+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Hakların korunması ile ilgili hükümler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hakların korunması ile ilgili hükümler
  Hakların korunması


  A. Hak arama hürriyeti
  Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
  Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.


  B. Kanuni hakim güvencesi
  Madde 37 – Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.
  Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.


  C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
  Madde 38 – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
  Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
  Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
  Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
  Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
  (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
  Ceza sorumluluğu şahsidir.
  (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
  (Ek:3/10/2001-4709/15 md; Mülga: 7/5/2004-5170/5 md.)
  (Değişik onuncu fıkra: 7/5/2004-5170/5 md.) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
  İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
  (Değişik son fıkra: 7/5/2004-5170/5 md.) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez
 2. Acil

  Hakların korunması ile ilgili hükümler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder